Avtalsrörelse 2023

Information och dokumentation om avtalsrörelsen 2023.

Avtalsrörelsens process

För att ge en bättre inblick så passar vi på att berätta om de olika förbundsområden och fackförbund som medverkar samt hur processen under avtalsrörelsen går till. 

OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd) är en förhandlings- och serviceorganisation för 14 självständiga fackliga organisationer inom offentlig sektor. OFR delas in i tre statliga förbundsområden och i dessa områden ingår nio självständiga fackförbund. 

När dessa statliga förbundsområden förhandlar gemensamt gentemot motparten Arbetsgivarverket utgör de alltså OFR/S, P, O. Tillsammans företräder vi drygt 100 000 medlemmar. 

Representanter från förbunden träffas regelbundet för att diskutera, hitta och besluta om gemensamma förhandlingsfrågor. OFR/S, P, O ansvarar för centrala förhandlingar gentemot Arbetsgivarverket och tecknar de centrala avtalen. Exempel på centrala avtal är bland annat Ramavtal om löner (RALS), allmänt villkorsavtal samt pension.

När ett centralt avtal har träffats påbörjas de lokala förhandlingarna vid varje myndighet. På lokal nivå som till exempel på Försvarsmakten eller Försvarets materialverk med flera, finns stora möjligheter för OFR att driva unika frågor och intressen samt företräda sina medlemmar.

Senast uppdaterat: 2023-09-27