Utrikes tjänsteresa och utlandsstationering

Här kan du läsa vad som gäller vi utrikes tjänsteresa samt stationering i utlandet.

Utrikes tjänsteresa

Planering

Det är du och din chef som i dialog ska planera din tjänsteresa och förrättning. Resorna planläggs så att du är borta från ditt tjänsteställe och ditt hem kortast möjliga tid.

Försvarsmakten har även en resepolicy du bör ta del av inför en resa.

Arbetstid

Normalt ska arbetstiden planeras som vanligt enligt arbetstidsavtalet. Vid de tillfällen då det inte är möjligt att planera arbetstiden kan schablonarbetstid användas. Schablonarbetstid är 13 timmar, som genomförs mellan kl 00.00 och kl 24.00, alltså när som helst under hela dygnet. I och med att schablonarbetstiden kan infalla när som helst på dygnet gäller även försäkringsskyddet om individen skulle skada sig under resan. Dock kvarstår minimikravet på arbetspassets längd på 3 timmar.

Ersättning schablonarbetstid 200 kr/dygn.

Om det skulle uppstå mer arbetstid än schablonarbetstiden så klassas den tiden som övertid. Det maximala antalet övertidstimmar som individen själv får besluta att använda ska bestämmas i förväg.

Veckovila

För veckovila i samband med genomförd förrättning gäller följande: 
Vid tjänstgöring upp till 11 dygn ska den sammanslagna veckovilan förläggas som vanligt. Vid tjänstgöring utan veckovila som är 12 dygn eller längre så ska det planeras ledighet enligt ”trappan” samt att du får ekonomisk kompensation, se särskilda regler enligt 3.2 i arbetstidsavtalet.

Vid en förrättning utomlands kan veckovilan förläggas efter fullgjord förrättning. Ibland kan det dock vara så att det krävs att individen måste jobba en eller två dagar efter hemkomsten. Detta ska dock bara ske i undantagsfall och ska vara överenskommet mellan arbetsgivare och arbetstagare före avresa. Tjänsten påbörjas igen efter angiven vila på närmast följande vardag.

Hemresor

Vid planering av utrikes tjänsteresa ska även möjligheten till hemresor överenskommas. 

Stationerad i utlandet

Lön

Lönen består av individuell lön och i förekommande fall lönetillägg. Lönen utbetalas med det belopp som arbetsgivaren och arbetstagaren enas om. Lönen utbetalas månadsvis, om inte annat angivits i utlandskontraktet.

Arbetstid

Om inte annat har angivits i utlandskontraktet skall arbetstagaren ha förtroendearbetstid vid arbetsplatsen utomlands. Arbetstidens förläggning bör anpassas till arbetsuppgifterna och förhållandena i tjänstgöringslandet.

Semester och annan ledighet vid utlandsstationering

Semester och semesterersättning

Om inte något annat överenskommits i utlandskontraktet gäller följande bestämmelser om semester och semesterersättning.

Antalet semesterdagar som tjänas in under tjänstgöringsperioden ska också förläggas under denna period.

Intjänandeår och semesterår sammanfaller och är detsamma som kalenderår.

Varje outnyttjad semesterdag får sparas från ett år till ett annat. Om det vid utlandstjänstgöringens avslutande återstår outnyttjade betalda semesterdagar skall semesterersättning betalas för sådana dagar.

Semesterledighet kan bytas ut mot semesterersättning om tjänstgöringsperioden enligt utlandskontraktet är kortare än sex månader. Semesterns längd kan bestämmas med hänsyn till speciella förhållanden i tjänstgöringslandet. Om inte annat anges i utlandskontraktet är antalet semesterdagar för helt kalenderår de som gäller enligt Villkorsavtalet (VA).

Annan ledighet

Vid nära anhörigs svårare sjukdom eller dödsfall beviljas arbetstagaren ledighet med lön under det antal resdagar som behövs samt under ytterligare tre arbetsdagar. Med nära anhörig avses här maka/make/sambo, barn, förälder, syskon eller svärförälder.

Lön under sjukfrånvaro

Om inte något annat överenskommits i utlandskontraktet får arbetstagaren vid frånvaro på grund av sjukdom under utlandstjänstgöringen behålla sin lön enligt utlandskontraktet.

Pension

Arbetstagaren omfattas under utlandsstationeringen av pensionsvillkoren i pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 16).

Försäkringar

Arbetstagaren omfattas av avtalet om ersättning vid personskada (PSA) och avtalet om statens tjänstgrupplivförsäkring (TGL-S) samt avtalet om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring. Arbetsgivaren svarar för att anmälan sker till Kammarkollegiet så att URA-försäkringen gäller för arbetstagaren och medföljande familjemedlemmar vid utlandsstationering.

Avslutande av utlandskontraktet

Utlandskontraktet avslutas utan särskilt uppsägningsförfarande vid utgången av den tjänstgöringsperiod som anges i kontraktet. Vid behov av förlängning av utlandstjänstgöringen under ytterligare en tjänstgöringsperiod skall nytt utlandskontrakt upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Utlandskontraktet kan även avslutas:

Efter uppsägning

I utlandskontraktet anges de ömsesidiga uppsägningstider som gäller. Om inte annat har överenskommits i utlandskontraktet gäller för tjänstgöringsperioder över tre månader följande ömsesidiga uppsägningstider

  • tre månader om tjänstgöringsperioden är minst tolv månader eller
  • en månad om tjänstgöringsperioden är minst tre men kortare än tolv månader.

På grund av sjukdom i vissa fall

Om en arbetstagare på grund av sjukdom av läkare bedöms ha fortsatt oförmåga att utföra arbetsuppgifterna i utlandstjänstgöringen, kan utlandskontraktet sägas upp av arbetsgivaren. Arbetsgivaren skall iaktta minst en månads uppsägningstid eller – om tjänstgöringsperioden är kortare än tre månader i följd – minst två veckors uppsägningstid. Om arbetstagaren i sin utlandstjänstgöring grovt försummat sina skyldigheter eller annars har befunnits olämplig för de tilldelade uppgifterna kan arbetsgivaren avsluta kontraktet med omedelbar verkan.

Av vissa andra skäl

Om de förutsättningar som gällt vid utlandskontraktets uppgörande väsentligt förändrats till exempel genom politisk oro, krig, naturkatastrofer eller liknande orsaker, kan endera arbetsgivaren eller arbetstagaren avsluta kontraktet med omedelbar verkan.

Uppsägning av utlandskontraktet ska ske skriftligen.

Läs mer i URA
Detta är en sammanfattning av de viktigaste villkoren vid en stationering utomlands. Avtalet som styr villkoren heter Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands, men förkortas normalt till URA.

Senast uppdaterat: 2023-05-24