Vår organisation

Officersförbundet är en demokratiskt styrd organisation. Det betyder att du som medlem kan påverka hur förbundet styrs och vilka frågor förbundet ska driva. Här kan du läsa mer om hur organisation med officersföreningarna, kårsektionerna, förbundsstyrelsen, förbundskansliet och Förbundsmötet fungerar.

Officersföreningarna (OF)

Officersföreningarna (OF) är kärnan i Officersförbundet. Det finns föreningar och förtroendevalda på samtliga förband i Försvarsmakten och som medlem baseras din tillhörighet vad gäller officersförening på din förbandstillhörighet. Som medlem är det din officersförening och dina förtroendevalda du vänder dig till i första hand när du behöver råd och stöd.

Det är medlemmarna på ett förbandet som väljer förtroendevalda till föreningens styrelse vid föreningens årsmöte. En förening består av bland annat ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, arbetsplatsombud, listförhandlare och skyddsombud. En officersförening gör allt från att ge medlemmarna på förbandet råd och stöd till att förhandla och samverka med arbetsgivaren om exempelvis arbetstidslistor och Rals med mera.

Att engagera sig i sin officersförening är med andra ord att få insyn och påverka både sin egen och sina kollegors arbetssituation. Om du vill engagera dig eller om du behöver råd och stöd kontakta din officersförening. Kontaktuppgifter hittar du antingen under kontakt eller på Mina sidor.

Kårsektionerna

Kårsektioner är nationella intresseföreningar som du som medlem kan vara med i utöver din officersförening. De kårsektioner som finns är:

Kårsektion Fortifikationsofficerare (KårS Fort)

Föreningen KårS Fort är en intresseförening som ska verka för medlemmarnas intressen samt stödja Officersförbundet med underlag i centrala och lokala frågor för funktionen fortifikation. Du når föreningen enklast genom att ta kontakt med sekreterare Mikael Hansson (mikael.hansson@mil.se).

Kårsektion Försvarspiloternas intresseorganisation (FPI)

Föreningen FPI är en intresseförening för piloter som syftar till att ta tillvara och främja piloternas fackliga, sociala, ekonomiska och arbetsmiljömässiga intressen. FPI har inte mandat att förhandla, men föreningen behandlar pilotfrågor och både informerar och diskuterar med förbundet centralt i de frågorna. Föreningen kan också stötta förbundet vid individärenden. Om du vill bli medlem eller ha kontakt med FPI ta kontakt med ordförande Per-Martin Sternevi (per-martin.sternevi@officersforbundet.se).

Kårsektion KOFOT

Föreningen KOFOT är en intresseförening för flygtekniker som syftar till att ta tillvara och främja flygteknikernas fackliga, sociala, ekonomiska och arbetsmiljömässiga intressen. Om du vill bli medlem eller komma i kontakt med KOFOT ta kontakt med kofot@officersforbundet.se.

Förbundsstyrelsen (FS)

Officersförbundets förbundsstyrelse väljs vart fjärde år av Förbundsmötet, förbundets högst beslutade organ. Förbundsstyrelsen består av; ett presidium med ordförande, förste och andre vice ordförande; tolv ordinarie ledamöter; samt sex suppleanter. Förbundsstyrelsen ska arbeta i Förbundsmötets anda. De sammanträder cirka elva gånger per år för att behandla och besluta hur förbundet ska agera i olika frågor. Läs mer om hur förbundsstyrelsen arbetar eller förbundsstyrelsen väljs.

Förbundskansliet

Officersförbundets förbundskansli är förbundsstyrelsens beredande och verkställande organ. Kansliet består av cirka 20 tjänstemän som delas in i fyra team. Det finns två ombudsmannateam; Rådgivning och utbildning arbetar främst med råd och stöd till medlemmar och föreningar; Förhandling och Samverkan arbetar främst med just förhandling och samverkan gentemot arbetsgivaren. Och så finns det två stödjande team; Kommunikation som arbetar både med intern och extern kommunikation och Kanslistöd som arbetar med administration.

Förbundsmötet

Förbundsmötet är förbundets högst beslutade organ och sammanträder vart fjärde år. På mötet deltar förtroendevalda, så kallade ombud, för att representera sina medlemmarna och sin officersförening. Antalet ombud som en officersförening kan skicka till mötet beror på föreningens storlek. På mötet väljs förbundsstyrelse som ska arbeta i mötets andra de tre kommande åren och det beslutas också om budget, stadgar och fackligt program.

Senast uppdaterat: 2024-05-17