Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att du har en säker arbetsmiljö.

Arbetsskador kan ses som en konsekvens av att det förebyggande arbetet inte fungerat.

Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så att olycksfall och ohälsa inte ska uppstå. Det gör hen genom att kontinuerligt riskgranska verksamheten. Skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter och mätningar är olika sätt att hitta risker på arbetsplatsen.

Identifierade risker ska sedan åtgärdas, allvarliga med en gång och det som kan vänta ska in i en handlingsplan. Risker som inte kan tas bort ska hanteras på annat sätt, till exempel med instruktioner eller skyddsutrustning. Allt arbetsmiljöarbete ska ske i nära samverkan med dig som anställd och skyddsombud.

Försvarsmaktens verksamhet är i många stycken riskfylld. Och det måste den vara eftersom övningar på hemmaplan har den väpnade striden som övningsmålet. Det är då än viktigare att ha koll på riskerna och vad som kan göras för att minska dem. 

Även i utlandsinsats är det viktigt att sträva efter en så hög säkerhetsnivå som möjligt för att minimera risker för onödiga förluster. Systematiskt arbetsmiljöarbete kan ses som en del av det engelska begreppet force protection (egenskydd). 

Senast uppdaterat: 2023-05-12