Planering av arbetstiden

Arbetstiden, det vill säga vilka tider du skall jobba, framgår och planeras i en så kallad lista. Nedan följer en kortfattad beskrivning av arbetstidsavtalet i Försvarsmakten.

Genomsnittlig ordinarie veckoarbetstid under ett kalenderår är 40 timmar. Punkterna nedan är faktorer som ger arbetstids-förkortning (OBS: punkt 1–3 gäller inte den som har förkortad veckoarbetstid enligt sista punkten).

 • 8 timmar när helgdag infaller på måndag – fredag (inklusive midsommarafton, julafton och nyårsafton).
 • Förkortade arbetsdagar 4 timmar:
  – Trettondagsafton
  – Skärtorsdagen
  – Den 30 april som infaller måndag–fredag
  – Dagen före nationaldagen
  – Dagen före alla helgons dag
  – Den 23 december som infaller på en fredag
 • Vid förläggning av arbetstid under natt: 2 timmar om arbetstiden till någon del under berörd vecka ligger mellan 23.00 och 06.00, 4 timmar om den dessutom till någon del omfattar lördag, söndag eller helgdag mellan 23.00 och 06.00.
 • Veckoarbetstiden minskas med 5 timmar om arbetstiden är förlagd enligt rullande system, det vill säga att arbetstiden är förlagd på dagar oavsett om dessa är vardagar, lördag, söndag eller helgdagar. Dessutom ska minst en arbetsdag under varje nioveckorsperiod infalla på dag som inte är vardag.

Utifrån ovanstående kan man räkna ut hur mycket arbetstid som finns att tillgå under en viss period. När detta är uträknat får sedan arbetstid förläggas till veckans alla dagar.

Planering av arbetstid 

Arbetstiden planeras i så kallad lista. En listperiod ska vara minst fyra veckor och högst ett kalenderår. Den sista listan för kalenderåret får dock vara kortare än fyra veckor.

Av en lista ska framgå:

 • Ordinarie arbetstid
 • FM-dygn
 • Stödinsats
 • Jour
 • Beredskap
 • Insatsberedskap

Metod för fastställande av lista

Parterna på din organisationsenhet (regemente, flottilj eller motsvarande) har möjlighet att teckna kollektivavtal om hur fastställande av lista ska ske. Om det inte finns kollektivavtal gäller följande metod:

 • Senast 30 dagar innan listan börjar gälla ska arbetsgivaren presentera lista.
 • Om parterna skriftligen enas i listförhandlingen beslutar arbetsgivaren om lista enligt parternas överenskommelse senast 14 dagar innan listan börjar gälla.

Om arbetsgivaren och facket inte kommer överens om den nya listan finns en särskild ordning i avtalet som ska följas.

Omplaneringslista

Finns det behov av att omplanera arbetstid efter att en lista är satt så ska det göras senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringen är avsedd att börja gälla. Jour, beredskap och insatsberedskap går inte att omplanera. Finns behov av förändring får planerad jour, beredskap och/eller insatsberedskap i lista strykas och ny jour, beredskap eller insatsberedskap hanteras som uppkommen. 

Förhandling av omplaneringslistan ska ske enligt samma rutin som vid fastställande av ursprunglig lista.

Dygns- och veckovila

Grundreglerna är:

En arbetstagare ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.

 • En arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Veckovilan för två på varandra följande sjudagarsperioder får slås samman till en sammanhängande ledighet om minst 72 timmar och ska förläggas i slutet av sammanslagningen.
Bild Dygns- och veckovila

Avvikelse får göras tillfälligtvis från dygns- och veckovila om det uppstår förhållanden som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Vid sådana tillfällen som medför att vila inte erhålls ska bedömning av tjänstbarhet göras. Denna bedömning ska leda fram till om och när medarbetaren ska tjänstgöra eller inte tjänstgöra.

Exempel: Man är planerad att starta arbetet 07:30 men på grund av övertidsarbete som genomfördes mellan 16:30 och 23:30, leder chefens bedömning av tjänstbarhet till att individen istället får börja 10:00. Arbetstiden mellan kl. 07:30 och 10:00 anses då fullgjord.

Längre sammanhållen arbetstid

Om tjänstgöringen varar längre än 11 dygn utan veckovila får du ersättning och kompenserande ledighet enligt tabellen nedan. Ledigheten ska förläggas direkt efter tjänstgöringen. Undantagsvis får efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare en till två arbetsdagar inplaneras för arbete efter genomförd verksamhet om det krävs ur rapporteringssynpunkt, inlämning av utrustning eller annat skäl. Dessa en till två arbetsdagar skall medräknas till den totala tiden för tjänstgöring.

Arbetstid – Utrikes tjänsteresa

Vid utrikes tjänsteresa ska om möjligt arbetstiden planeras och fastställas i lista eller omplaneringslista. I annat fall gäller en schablonarbetstid om 13 timmar per kalenderdygn. Om arbetet tar längre tid än den planerade schablonarbetstiden för kalenderdygnet är den överskjutande arbetstiden övertid. Ersättning för schablonarbetstid är 200 kronor per dygn.

Senast uppdaterat: 2023-05-12