Förändring under pågående anställning

Om du redan är anställd får arbetsgivaren besluta om högre lön än den du haft hittills om han/hon anser att det finns särskilda skäl för det om dina arbetsuppgifter förändras.

Din lön ska bestämmas utifrån kända och tydliga förutsättningar och skall sättas individuellt. Den gäller normalt tillsvidare och förändras normalt vid den återkommande lönerevisionen (Ralsen). Men lönen skall också omprövas då dina arbetsuppgifter förändras.

Innan arbetsgivaren fattar ett sådant beslut ska den lokala arbetstagarorganisationen informeras om  beslutet och har då rätt att inom 5 arbetsdagar påkalla förhandling. 

Förbandsavtal får slutas om hur och när arbetstagarorganisationen skall informeras. 

Om dina arbetsuppgifter förändrats kan du så klart även ta kontakt med Officersföreningen på ditt förband för att få reda på om det kan föreligga grund för omprövning av din lön.

Om parterna inte enas vid förhandlingen, kan frågan göras till föremål för förhandling mellan parterna på Försvarsmaktsnivå, om någon av parterna begär det.

Framställningen om en sådan förhandling görs skriftligen inom tio arbetsdagar från det att förhandlingen på förbandsnivå avslutats.

Om parterna inte enas vid en förhandling enligt denna paragraf eller om förhandling inte begärs inom angiven tid, får arbetsgivaren besluta i frågan.

Ingen lönesänkning inom arbetsskyldigheten

Vid byte av befattning eller arbetsuppgifter inom din anställning kan lönen normalt inte sänkas. Endast om du frivilligt säger upp dig från din anställning och samtidigt accepterar en ny anställning, med placering på ny befattning kan det bli frågan om att du också får en lägre lön.

Om arbetsgivaren vill placera dig i en ny befattning för att exempelvis täcka en vakans så har arbetsgivaren samtidigt bekräftat att han anser att befattningen ligger inom arbetsskyldigheten och ingen lönesänkning kan bli aktuellt. 

Senast uppdaterat: 2023-05-15