Stora förändringar i villkoren för yrkesofficerspension

Publicerad: 2023-05-09

Under våren har förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och de statliga fackförbunden inklusive Officersförbundet pågått. Resultatet är stora förändringar i villkoren för tjänstepensionen hos statligt anställda som innebär bland annat att det kommer finnas möjlighet att frivilligt och efter överenskommelse med arbetsgivaren att förskjuta den så kallade yrkesofficerspensionen.

– Officersförbundet har under flera års tid arbetat för att få till ett antal förändringar vad gäller tjänstepensionen, så det känns fantastiskt att äntligen ha fått till flera av dessa. Det är en stor framgång för förbundet, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande. Förändringarna gäller från och med den första januari 2024. Det är villkoren i Pensionsavtal 16 (PA16) både i avdelning 1 och 2 som kommer att påverkas, men det är villkoren i avdelning 2 som kommer att förändras mest. Med avdelning 2 menas tjänstepensionsvillkor för de som är födda 1987 eller tidigare.

Förskjutning av yrkesofficerspension

Det finns i huvudsak tre stora förändringar i PA avdelning 2. För det första kommer den så kallade yrkesofficerspensionen att kunna förskjutas i upp till 48 månader genom en enskild överenskommelse med arbetsgivaren. Det innebär att den som vid 61 års ålder fortsätter att jobba kvar som yrkesofficer kan komma överens med arbetsgivaren om att förskjuta sin yrkesofficerspension och ta ut den exempelvis mellan 63–67 år i stället för mellan 61–65 år som idag.

– Det har varit ett stort problem att de som har fortsatt att jobba efter 61 års ålder har förlorat sin yrkesofficerspension och att den har ”brunnit inne” de åren de har fortsatt att jobba, säger Lars Fresker.

Fortsatt intjänande till premiebestämd pension

De andra två förändringarna berör de premiebestämda tjänstepensionsdelarna. De olika delarna är pensionsförsäkringar dit arbetsgivaren varje månad utifrån utbetald lön avsätter premier till individens framtida tjänstepension. Den ena stora förändringen är att den individ som fortsätter att arbeta efter 61 års ålder, med eller utan överenskommelse om att förskjuta yrkesofficerspensionen, också fortsätter sitt intjänande till premiebestämd tjänstepension så länge individen jobbar kvar, dock som längst till 69 års ålder. Idag upphör allt intjänandet till tjänstepensionen vid 61 års ålder.

Ny pensionsförsäkring ”flexpension”

Den andra stora förändringen vad gäller de premiebestämda tjänstepensionsdelarna är att ”flexpension”, som redan idag ingår i avdelning 1, läggs till och också kommer att ingå i avdelning 2. Avsättning till flexpension blir 1,5 procent av löneunderlaget och tillsammans med de redan befintliga pensionsförsäkringarna, ”individuell ålderspension” (IÅP) och ”KÅPAN”, kommer det nu finnas tre olika premiebestämda tjänstepensionsdelar i avdelning 2.

– Det innebär att den totala avsättningen till den premiebestämda tjänstepensionen ökar från 4,5 procent av löneunderlaget till 6 procent. Det är en rejäl ökning och alla dessa förändringar kommer att göra stor ekonomisk skillnad för våra medlemmar när de pensionerar sig, säger Lars Fresker och tillägger:

– Det är dock viktigt att betona att vi varken är nöjda eller klara. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att få till fler förändringar och förbättringar för våra medlemmar på pensionsområdet – inte minst gäller det de som är födda 1988 eller senare och som tillhör avdelning 1, både vad det gäller vid vilken ålder de ska kunna gå i pension samt nivå och avsättningar till deras premiebestämda tjänstepensioner. Men att förhandla pension är ett komplext arbete som kräver tålamod och långsiktigt tänkande, säger Lars Fresker.