Diskriminerad eller trakasserad?

Upplever du eller har du sett och hört något på din arbetsplats som är olämpligt beteende från en kollega eller chef? Då finns det stöd att få.

Oavsett hur kränkningen förpackas så är det enligt diskrimineringslagen förbjudet att missgynna anställda om det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Om du känner att du blir diskriminerad (ett vitt begrepp innefattandes direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera) så är det viktigt att reagera och tala om det för arbetsgivaren. Det är dock lättare sagt än gjort. Du kan ha känslan av att en anmälan bara skulle göra saken värre eller att du felaktigt tagit på dig en skuld för det inträffade. Det är naturliga tvivel som uppstår. Men om du inte gör något så kommer inte kränkningarna att upphöra. Försök därför att prata med en kollega som du känner förtroende för, med skyddsombudet eller någon i officersföreningen. Det finns hjälp att få – tag den.

När en arbetsgivare får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier så är hen skyldig att omedelbart utreda vad som hänt. Om utredningen visar att trakasserier inträffat så är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för förhindra fortsatta trakasserier. Om inte arbetsgivaren inte börjar utreda eller vidta åtgärder för att trakasserierna ska upphöra så kan Officersförbundet tvista med arbetsgivaren. Resultatet av en tvist kan innebära att du får diskrimineringsersättning (skadestånd). Det är viktigt att du för dialog med din officersförening om ditt trakasseriärende så att Officersförbundet inte förlorar rätten till talan. I de flesta fall är det fyra månaders preskriptionstid efter det att facket fått kännedom om händelsen.

I en utredning om diskriminering är dina upplevelser av största vikt. Försök därför att dokumentera så mycket som möjligt om vad som sagts och gjorts och av vem, när det inträffade och din upplevelse av detsamma. Dina anteckningar kommer att vara viktiga i arbetsgivarens utredning eller när Officersförbundet ska genomföra tvisten.

UOB – Utredningsstöd ovälkommet beteende

All personal i Försvarsmakten har möjlighet att kontakta UOB för att få vägledning. Syftet är att ge råd till den som upplever sig utsatt samt att stötta chefer på OrgE som önskar råd i ärenden och hur ärenden hanteras på bästa sätt (informell eller formell process). Det finns även möjlighet att anmäla alla former av ovälkommet beteende. Vid en sådan anmälan startar en utredning. 
Kontaktuppgifter
Telefon: 08-514 392 72
E-post: hrc-uob@mil.se

Förebyggande arbete

Alla arbetsgivare är skyldiga att förebygga diskriminering. Sedan 1 januari 2017 omfattas alla diskrimineringsgrunder av aktiva åtgärder. Försvarsmaktens mål och åtgärder framgår av myndighetens Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2016-2018. Det förebyggande arbetet ska ske som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden har alltså att vaka över det.

Arbetsplatsträffarna (APT) är utmärkta forum att inom arbetslaget på djupet prata om språkbruk och hur man uppträder gentemot varandra. Under APT:n kan ni också gå igenom förbandets handlingsplan rörande jämställdhet och jämlikhet och reflektera över vad den betyder för just ert arbetslag.

Läs mer om Försvarsmaktens arbete inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet på Emilia eller på www.forsvarsmakten.se.

Senast uppdaterat: 2024-06-12