Sjukdom

Här kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter när du är sjukskriven från arbetet.

När du blir sjuk

Anmäl sjukfrånvaro

Om du blir sjuk och inte kan arbeta ska du så snart som möjligt anmäla detta till arbetsgivaren. Från och med den åttonde dagen i en sjukperiod måste du kunna styrka sjukdomen med ett läkar- eller tandläkarintyg som visar att du är oförmögen att arbeta. Intyget ska också ange sjukperiodens längd. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklön innan anmälan och skriftlig försäkran har gjorts av dig.

Om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från det att din tidigare sjukperiod avslutades, räknas detta som en fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensavdrag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd.

Sjuklön och karensavdrag, dag 1-14

Från dag 1–14 som du är sjuk erhåller du sjuklön från din arbetsgivare. Sjuklönen är 80% av inkomstförlusten. Från sjuklönen görs ett karensavdrag som schablonmässigt är 8 timmar eftersom vi har oregelbunden arbetstid.

Sjukpenning och sjukpenningtillägg, dag 15-365

Du får sjukpenning från Försäkringskassan om du varit sjuk i 14 dagar och inte längre får sjuklön från arbetsgivaren. Sjukpenningen du får motsvarar 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst upp till 10 prisbasbelopp.

Arbetstagare med årslön upp till 10 prisbasbelopp (basbeloppstaket) får utöver sjukpenningen ett sjukpenningtillägg om 10 procent av lönen från arbetsgivaren.

Arbetstagare med årslön över basbeloppstaket får utöver sjukpenningen 10 procent av lönen upp till basbeloppstaket (10 prisbasbelopp) och 87,6 procent på lönedelar över basbeloppstaket från arbetsgivaren.

På regeringens hemsida kan du läsa mer om prisbasbeloppet och gällande siffror för innevarande år http://regeringen.se

Kostnadsersättningar vid sjukdom

Rätt till sjukvårdsersättning

Du har rätt till kostnadsersättning för viss sjukvård och vissa läkemedel.

Rätten till ersättning dras in om du inte begärt ersättning av arbetsgivaren senast två år efter den dag då du hade utgiften.

Du som är ledig med helt löneavdrag har rätt till sjukvårdsersättning

  • dels under de 30 första dagarna av ledigheten,
  • dels under sådan föräldraledighet då föräldralön utbetalas,
  • dels under ledighet för sjukdom eller ledighet med tillfällig föräldrapenning.

Ersättning för läkemedel

Ersättning för ett visst år betalas vid ett tillfälle. För rätt till sådan ersättning ska arbetstagarens begäran om ersättning för året ske sammanhållet vid ett tillfälle och senast i januari året efter det kalenderår under vilket kostnaderna uppkommit. Arbetstagaren ska styrka sina kostnader med ett utdrag från högkostnadsdatabasen.

Läkarvård, tandvård och psykologbehandling

Dina kostnader för läkarvård, tandvård i form av oralkirurgisk behandling samt psykologbehandling ersätts av arbetsgivaren med högst 95 kronor per besök.

Med läkarvård avses

  • undersökning och behandling som vid sjukdom ges av den som är behörig att utöva läkaryrket i Sverige samt
  • utfärdande av sådant läkarintyg (läkarutlåtande) som arbetsgivaren infordrar.

Med oralkirurgisk behandling avses behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet.

Med psykologbehandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.

Sjukgymnastik

Dina kostnader för sjukgymnastiskbehandling ersätts av arbetsgivaren med högst 55 kronor per besök.

Med sjukgymnastiskbehandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast.

Sjukhusvård

Om du behövt sjukhusvård ersätts du av arbetsgivaren med högst 70 kronor/vårddag.

Sjukvård och läkarbesök under tjänstgöring utomlands

Om du insjuknar vid tjänsteresa och förrättning utomlands, ersätter arbetsgivaren skäliga och om möjligt styrkta kostnader för sjukvård, tandvård och läkemedel.

Senast uppdaterat: 2024-05-15