Policy sociala medier

Officersförbundets policy för moderering av kommentarsfält i sociala medier.

Officersförbundets medlemmar är i sitt yrke den yttersta garanten det demokratiska samhället och dess värderingar, där yttrandefriheten är ett av de mest grundläggande fundamenten.
Det fria ordet ska således vara grunden för hur vi förhåller oss till dialog och kommentarsfält på de sociala medieplattformar vilka Officersförbundet driver.

Officersförbundet förbehåller sig dock rätten att utan vidare motivering radera inlägg på av förbundet drivna plattformar, om innehåll, tonläge eller formuleringar i dessa inlägg bedöms stå i konflikt med Officersförbundets grundläggande värderingar. Inläggen ska hålla en god ton och kommentarer får inte innehålla personuppgifter, kränkande språk, personliga påhopp, uppenbart osakligt innehåll eller bryta mot svensk lag.

Officersförbundets grundläggande värderingar återfinns i kap 3 i Officersförbundets fackliga program:

Omvärlden är föränderlig men det finns grundläggande värden som gäller över tiden. Några av dessa grundvärden är respekten för medmänniskor och de demokratiska fri- och rättigheter som tillhör det utvecklade samhälle som förbundets medlemmar är en del av. De mest grundläggande etiska ställningstagandena återfinns omsatta i Försvarsmaktens värdegrund, vilken Officersförbundet delar.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättighet. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Officersförbundets medlemmar värnar om demokratiska och mänskliga fri- och rättigheter, på arbetsplatsen, i Sverige och vid internationella uppdrag. Officersförbundets medlemmar har arbeten som bygger på förtroende och gott omdöme. Officersförbundets medlemmar reflekterar över den enskildes och professionens värderingar, moral och etik och bidrar till att den etiska diskussionen är levande på arbetsplatsen och inom Försvarsmakten och närstående myndigheter.

I Försvarsmaktens värdegrund, vilken Officersförbundet delar, står att läsa:

Vi är en inkluderande organisation där alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och bidrar till Försvarsmaktens verksamhet känner sig välkomnade och respekterade.

Senast uppdaterat: 2023-06-12