Chefsavtal och avtal för särskilda befattningshavare

Avtal för särskilda befattningshavare har sagts upp för omförhandling

Den 31 augusti 2023 sade Officersförbundet tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten upp avtalet om särskilda befattningshavare för omförhandling. Under året har Officersförbundet och Försvarsmakten sett över delar av avtalet, men parterna har inte kunnat komma överens om hur mycket lönetilläggen för cheferna ska höjas från 1 januari 2023.

Avtalet har en uppsägningstid på sex månader, vilket betyder att Officersförbundet och Försvarsmakten har sex månader på sig att förhandla fram ett nytt avtal. Om parterna inte kan komma överens innan dess kommer arbetstidsavtalet att börja gälla den 1 mars 2024 för de som tidigare har omfattats av avtal för särskilda befattningshavare.

Den 1 januari 2020 bestämde parterna en ny indelning av det som tidigare var Försvarsmaktens chefskrets och i samband med det ingick parterna ett nytt avtal om villkor för särskilda befattningshavare vid Försvarsmakten. Detta avtal gäller tills avtalet är omförhandlat eller som längst till 1 mars 2024.

Chefsavtal

Du som fortfarande är placerad i Försvarsmaktens chefskrets omfattas av chefsavtalet. Chefsavtalet innebär bland annat att du har förtroendearbetstid och att din lön revideras annorlunda än för övriga arbetstagare.
Chefsavtalet är ett centralt kollektivavtal som gäller vissa arbetstagare vid myndigheterna under regeringen. Avtalet reglerar vissa avvikelser från bestämmelserna i Villkorsavtalet. Du som omfattas av chefsavtalet ingår i Försvarsmaktens chefskrets.
Sedan 1 januari 2020 ingår personal enligt nedan i Försvarsmaktens chefskrets:
– Ingår i Försvarsmaktsledningen (enligt Försvarsmaktens interna bestämmelser, vid avtalets tecknande FIB 2020:1)
– är flagg-/generalsperson
– innehar befattning på CF6-nivå eller högre
– innehar befattning med ansvar för löneförhandlingar på Försvarsmaktsnivå och delegerat ansvar att teckna kollektivavtal på Försvarsmaktsnivå (Förhandlingschef och biträdande förhandlingschef)
I chefskretsen ingår inte de anställda som omfattas av ”Avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.fl.”.

När du omfattas av chefsavtalet är du undantagen från kollektivavtal om arbetstid. Du får därför till exempel ingen övertidsersättning, men du är fortfarande skyldig att registerar din arbetstid och tanken är att dina uppgifter ska rymmas inom det normala arbetstidsmåttet. Vidare innebär chefsavtalet att din uppsägningstid ökar till sex månader.

Förtroendearbetstid ger dig ett stort ansvar att själv avväga vad arbetsuppgifterna och verksamheten kräver, hur arbetet läggs upp och när det ska utföras för att klara uppsatta mål. Det innebär också att du själv har ansvar för att det blir en balans mellan ditt arbete och till exempel din familj och din fritid.

Inför möjligheten att beträda en befattning i chefskretsen bör du överväga hur mycket övertid du bedömer att tjänsten kräver och se till att din chefslön kompenserar för den övertid arbetet eventuellt kräver och begära motsvarande belopp i din nya I-lön.

Skulle du vid kommande lönerevision upptäcka att dina uppgifter kräver ett större övertidsuttag än vad du antog vid tillträdet bör du diskutera med din chef om en förändrad I-lön utöver eventuell lönerevision.

För dig som omfattas av chefsavtalet och ingår i Försvarsmaktens chefskrets gäller inte lönerevision enligt ramavtal om löner (RALS). Men de principer som anges i gällande RALS ska vara vägledande även för dig.

Din lön ska bestämmas utifrån vad som anges i 5 § ramavtal om löner med mera om sakliga grunder och dit hör ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt din skicklighet och resultatet i förhållande till verksamhetsmålen.

En väl utvecklad individuell lönesättning som utgår från sakliga grunder är betydelsefull för en ändamålsenlig differentiering av lönerna.

En väl fungerande individuell lönesättning för dig som chef förutsätter en återkommande dialog mellan dig och din chef om bland annat verksamhetsmål, samarbete, lönekriterier och resultat. Dialogen ska tydliggöra sambandet mellan ditt resultat och din lön. I dialogen får du och din chef en möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och lönekriterier föra en diskussion där ditt bidrag till verksamheten sätts i fokus.

I Försvarsmakten sker den årliga översynen av chefslöner i en chefslönerevision per den 1 juli.

Avtal om villkor för särskilda befattningshavare vid Försvarsmakten

Du som omfattas av avtalet om villkor för särskilda befattningshavare i Försvarsmakten arbetstagare är du som innehar tjänstegraden/är:
– Överste eller kommendör
– Civil arbetstagare som innehar en befattning på nivån CF5
– Chef för organisationsenhet
– Försvarsattaché (heltidstjänstgörande)

Som särskild befattningshavare är du inte arbetstidsreglerad utan har så kallad förtroendearbetstid vilket innebär att några arbetstidsberoende ersättningar, för till exempel jour/beredskap, inte betalas ut.

Bortsett från det som inte är reglerat i avtalet, omfattas du i övrigt av de avtal som reglerar anställningsförhållandena för alla andra arbetstagare i Försvarsmakten, till exempel vid egen uppsägning från anställningen tillämpas villkorsavtalets regler om uppsägningstid, vilket i normalfallet innebär en uppsägningstid om tre månader.

Om Försvarsmakten i enstaka fall beordrar dig som inte är arbetstidsreglerade och ställer uttryckliga krav på omedelbar nåbarhet och tillgänglighet över hela dygnet, som inte kan uppfyllas på annat sätt än att du kvarstannar på arbetsplatsen, så omhändertas detta genom att ersättning utges såsom för ett FM-dygn. I övrigt gäller att om du är beordrat att delta i verksamhet som bedrivs över hela dygnet, och där arbetstidsplaneringsmetoden för arbetstidsplanerad personal är FM-dygn så ersätts du med ett tillägg till lön såsom för ett FM-dygn (rak krontalsersättning i och med att man trots allt i stor utsträckning kan påverka sin egen planering). Viktigt att tänka på ar att du ska vara beordrad. Du kan inte beordra dig själv.

Hur lönerevision går till för dig som omfattas av avtalet regleras i avtal av parterna på Försvarsmaktsnivån. Parterna är dock överens om att verka för att den lönerevisionsmodell som gäller för Försvarsmaktens chefskrets även skall gälla för särskilda befattningshavare. Det är då viktigt att tänka på både för dig som arbetstagare och din lönesättande chef att en förutsättning för en väl fungerade lönesättning är att du och din chef för ett resonemang om lön innan löneöversynsprocessen. Detta kan exempelvis omhändertas genom medarbetarsamtalet som i sådana fall behöver genomföras i tid före datum för löneöversyn.

Du som omfattas av avtalet erhåller också ett månatligt tillägg om 2 050 kr. Det gäller inte under tid som du också omfattas av URA eller ”Utlandsavtalet”. Tillägget räknas årligen upp (per den 1 januari) med 40 kr.

För dig som har krav på nåbarhet och tillgänglighet som är betydligt högre än vad som kan anses vara ett normalkrav för denna typ av befattningar så får du utöver i-lön utbetalas ett befattningsrelaterat tillägg uppgående till 2 000 kr. Befattningarna bestäms efter överenskommer mellan parterna och vilka som omfattas framgår av avtalet.

Du som har kommit med i chefsurvalsgruppen (CUG)

Du bör tänka på att när du väl får en placering på en OF 5 befattning och utnämns till överste eller kommendör så omfattas du av avtal om villkor för särskilda befattningshavare vid Försvarsmakten. Innebörden av det är att du får förtroendearbetstid och med det måste du ta ut all din innestående kompensationsledighet innan du tillträder din nya befattning. Om verksamheten inte medger att du tar ut din ledighet måste din chef aktivt fatta ett beslut som innebär att man istället kompenserar dig med en ekonomisk ersättning. Detta är ingenting som sköter sig själv. Om du inte aktivt bevakar detta så riskerar din ledighet att frysa inne. En rekommendation är att planera för hur du ska ta ut din ledighetsbank redan när du kommer med i chefsurvalsgruppen.

Läs också den information som finns under rubriken högre chef och under chefsavtalet.
Kontakta gärna Officersförbundets kansli om du har några frågor eller funderingar.

Senast uppdaterat: 2024-05-16