Med jour avses tid när du står till Försvarsmaktens förfogande på din arbetsplats under tjänstgöringsfri tid. Med beredskap avses tid då du står till arbetsgivarens förfogande i hemmet eller på annan överenskommen plats.

Arbetsgivarens rätt att begära jour och beredskap

Om din chef bedömer att det finns särskilda skäl för det, kan han/hon begära att du ska fullgöra jour eller beredskap enligt nedan.

För jour- och beredskapstjänstgöring ska i första hand anlitas arbetstagare som frivilligt åtar sig detta. Befrielse från jour bör inte nekas om du är förhindrad och har godtagbara skäl och framställning görs senast i samband med att din lista ska planeras.

Du får som mest gå jour på arbetplatsen, eller beredskap i hemmet enligt förljande: 

  • Jour med högst 50 timmar under en kalendermånad eller
  • Beredskap med högst 1000 timmar under ett kalenderår.

Jour får sammanläggas till en period för tre på varandra följande kalendermånader, dock max 150 timmar sammanlagt.

Det går att höja gränserna på ditt förbandet

Parterna på ditt förband, (det vill säga officersföreningen och förbandschefen), kan komma överens om att du ska fullgöra ytterligare jourtjänstgöring under en kalendermånad eller under tre på varandra följande kalendermånader.

Parterna kan inte komma överens om fullgörande utöver de 416 eller 900 timmar som gäller för ett helt kalenderår.

Det förutsätts att din chef i förekommande fall förser dig med vissa tekniska hjälpmedel, t ex personsökare, för att underlätta fullgörandet av jourtjänsten.

Bra att veta är att tillfälligt ingripande under jourtjänstgöring i form av mottagande av enstaka kortare telefonsamtal inte räknas som arbetstid.

Ersättning vid jourtjänstgöring

Ersättningen för jour och beredskap beror på när den ska fullgöras samt om den är planerad eller uppkommen och beordrad. 

Jour  = Du är på arbetsstället
Beredskap = Du är i hemmet eller annan överenskommen plats.

 Jour/Ber*Jour/Ber**Jour/Ber***Jour/Ber****
Jour60 kr/tim120 kr/tim180 kr/tim400 kr/dygn + övr jour-ersättning
Beredskap30 kr/tim60 kr/tim90 kr/tim300 kr/dygn + övr jour-ersättning
  • Jour/beredskap* (Vardag)

Jourtillägg erhålls för minst 8 timmar d å jour fullgörs:
mellan tidpunkten för den ordinarie arbetstidens slut en arbetsdag och arbetstidens början följande arbetsdag.som sammanhängande jourpass under tjänstgöringsfritt kalenderdygn under tider mellan 06.00 och 22.00

  • Jour/beredskap** (Helg)

tid från kl 19.00 på fredag till kl 07.00 på måndag eller:
tid från kl 19.00 på dag före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärds dag eller nationaldagen till kl 07.00 på närmast följande vardag eller:

  • Jour/beredskap*** (Storhelg)

tid från kl 19.00 på skärtorsdagen till kl 07.00 på dagen efter annandag påsk eller: tid från kl 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

  • Jour/beredskap**** (Beordrad uppkommen)

Beordrad uppkommen jour/beredskap

Senast uppdaterat: 2023-04-18