Lönetillägg för arbetsuppgifter

Lönetilläggen som du kan få är antingen fasta eller rörliga. Fasta lönetillägg får du som ett månadsbelopp för till exempel dyktillägg. Rörliga lönetillägg beror på genomförd verksamhet exempelvis ammunitionsröjningstillägg.

Fasta tillägg

Dyktillägg

När du av Försvarsmakten är beordrad som dykare eller dykledare har du ett tillägg på 1600 kr/mån.

Dyktillägget dras in om du är tjänstledighet utan lön.

Arbetsgivaren får besluta om annan ersättning under tid som du  deltar i prov och försök enligt Dyk R:säk, kap. 9 eller vid särskild beordrad verksamhet.

Om du som dykare blir bedömd av dykläkare och det anges medicinska hinder för att du ska kunna fortsätta din dyktjänstgöring, så behåller du dyktillägget så länge din anställning i Försvarsmakten kvarstår.

Rörliga lönetillägg

Ammunitionsröjningstillägg

När du som anställd blir beordrad till ammunitionsröjning har du rätt till ammunitionsröjningstillägg enligt följande: 

AmmunitionsslagArbeteBelopp

1. Med tändanordning och sprängladdning försedd OXA(Oxeploderad ammunition)/sjöfynd av inom Försvarsmakten känd konstruktion.

Friläggning och/eller oskadliggörande genom sprängning.

215 kr per dag

2:1 Med tändanordning och sprängladdning försedd OXA/sjöfynd av inom Försvarsmakten okänd konstruktion.

Friläggning och/eller oskadliggörande genom sprängning.

740 kr per dag

2:2 OXA/sjöfynd enligt pkt 1, belägen på sådant vattendjup att dykutrustning krävs vid arbete.

Friläggning och/eller oskadliggörande genom sprängning.

740 kronor per dag.

3 OXA/sjöfynd enligt pkt 2:1, belägen på sådant vattendjup att dykutrustning krävs vid arbete.

Friläggning och/eller oskadliggörande genom sprängning.

1 270 kronor per objekt.

4 Ammunition av under 1–3 angivet slag.

Desarmering, desaptering, tömning eller partiell sprängning med spränglist eller sprängform som har utförts efter godkännande av HKV Säkerhetsinspektionen

1 270 kronor per objekt, i förekommande fall utöver det tillägg som kan utgå enligt 1–3.

Anmärkningar

a) Med sjöfynd avses detsamma som i SäkI Amröj 

b) Ersättning enligt punkt 4 för partiell sprängning med spränglist eller sprängform utgår ej om andra metoder, t.ex. sprängplatta eller röjningsladdning kan användas. 

c) Vid omfattande ammunitionsröjningsuppdrag utöver vad som följer av SäkI Amröj eller vid ammunitionsröjningsuppdrag som på grund av särskilda omständigheter måste utföras under förhållanden som innebär onormalt stor risk, får arbetsgivaren bestämma att tillägg skall utgå med annat belopp än som följer av bestämmelserna i ovanstående tabell. Beloppen skall normalt bestämmas före uppdragets påbörjande och bestämmas efter överläggning mellan arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation på förbandsnivå. 

d) Du som utför beordrad ammunitionsröjning skall vara behörig att utföra uppdraget enligt följande principer:.

1.  Du har genomgått av Försvarsmakten anordnad utbildning i ammunitionsröjning eller röjning av sjöfynd.

2.  Du har  behörighetenligt SäkI Amröj och får röja särskilt angiven svensk OXA. 

Tillfälligt hopptillägg

När du som anställd genomför hopputbildning eller fullgör tillfällig fallskärmstjänst har du rätt till 100 kronor per dygn under den tid som utbildningen eller den tillfälliga fallskärmstjänsten pågår.

Flygrisktillägg

Du som anställd och som inte är upptagen på flygtjänstorder eller inte har flygtjänst som sin ordinarie arbetsuppgift, har flygrisktillägg med 70 kronor per dygn, då du enligt föreskrift eller på order deltar i flygning.

Flygrisktillägg utbetalas dock inte till dig som har flygtillägg eller tillfälligt hopptillägg. Flygrisktillägg erhålls inte heller vid färd med flygplan i reguljär linjetrafik eller under likartade förhållanden.

Senast uppdaterat: 2023-05-26