Lönerevision och Rals

Lönen i Försvarsmakten revideras normalt en gång om året i den process som kallas Rals, utifrån det avtal som ligger till grund för det hela.

Lönerevision

Officersförbundet har tecknat ett löneavtal med Försvarsmakten som omfattar alla medlemmar och gäller för lönerevision.

Lönesättande samtal innebär att du och din chef kommer överens om din nya lön i ett samtal där enbart ni två deltar istället för att din Officersförening och arbetsgivaren kommer överens i en traditionell förhandling.

Utgångspunkten för det lönesättande samtalet är de fastställda löneprinciper och lönekriterier som gäller i Försvarsmakten och som gäller lika för alla. Det är dock bara ditt bidrag till verksamheten, det vill säga dina arbetsuppgifter och din prestation som ska diskuteras – inte andras. Kommer ni inte överens om ny lön övergår lönesättningen till en traditionell förhandling mellan officersföreningen och arbetsgivaren.

Löneprinciper

I det centrala ramavtalet om lön (RALS) fastslås principerna för hur lönebildningen inom staten ska gå till. Dessa principer är styrande och ska utvecklas och tillämpas på Försvarsmaktsnivå (och på förbandsnivå) i förhandling mellan parterna.

Principerna är följande: 

  • Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. 
  • En avgörande förutsättning för en effektiv och väl fungerande verksamhet är att arbetsgivaren kan rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med sådan kompetens som behövs på kort och lång sikt.
  • Lönesättningen är ett instrument för att säkerställa detta och ska stimulera till engagemang och utveckling i arbetet samt uppfattas som rättvis i förhållande till arbetsresultat och arbetsinsatser. 
  • En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Därför ska lönen vara individuell och differentierad, om inte arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen funnit skäl att överenskomma om annat för vissa grupper.
  • En väl utvecklad lönesättning som utgår från sakliga grunder är betydelsefull för en ändamålsenlig differentiering av lönerna.

Senast uppdaterat: 2023-05-15