Semester

Du har rätt till semester, enligt semesterlagen.

Semesterlagen är dispositiv vilket innebär att arbetsmarknadens parter kan komma överens om ytterligare förbättringar utöver vad lagstiftaren har fastställt. För dig som jobbar inom Försvarsmakten har fack och arbetsgivare kommit överens om fler semesterdagar än vad lagen föreskriver.

Här återfinns en kortfattad sammanfattning om semestervillkoren för dig som är anställd i Försvarsmakten.

Intjänande år och semesterår

Till skillnad från vad som står i Semesterlagen, sammanfaller intjänandeår och semesterår i Försvarsmakten. Du får alltså semester redan under intjänandeåret.

När arbetsgivaren beviljar dig semester förutsätts att du är anställd till årets slut. Om det är känt eller det finns anledning att anta att du – till exempel på grund av övergång till anställning hos annan arbetsgivare – inte kommer att tjäna in full semester, bör inte semester beviljas med större antal semestertimmar än som motsvarar vad som kan beräknas bli semesterrätten för det året.

Om du har haft längre betald semester än vad som tjänats in ska avdrag göras på lönen.

Betald semester

Du har rätt till följande antal semestertimmar för helt kalenderår.

Din ålderSemestertimmar
T.o.m. det år du fyller 29 år224 (28 stycken åttatimmarsdagar)
Fr.o.m. det år du fyller 30 år248 (31 stycken åttatimmarsdagar)
Fr.o.m. det år du fyller 40 år280 (35 stycken åttatimmarsdagar)

För arbetstagare där veckoarbetstiden kontinuerligt är kortare än 40 timmar i genomsnitt per vecka omräknas uttagna semestertimmar upp med kvoten: 40 timmar/arbetstagarens genomsnittliga veckoarbetstid som gäller vid tillfället för semestern. Kvoten beräknas med två decimaler. Vid fler decimaler än två sker avrundning nedåt.

Ej full årssemester i vissa fall

Vid beräkningen enligt första och andra stycket i 5 kap. 4 § villkorsavtalet ska antalet anställningsdagar under året divideras med 365 (vid skottår med 366), varefter kvoten multipliceras med årssemestern. Produkten avrundas till närmaste högre timme.

Uppgår den beräknade semestern till kortare tid än fyra timmar har du inte rätt till semester.

Obetald semester

Du har i förekommande fall rätt till ytterligare (obetald) semester med så många timmar att den sammanlagda semestern för året uppgår till 200 timmar, eller om anställningen börjar den 1 september eller senare, får du 40 timmar (obetald) semester.

För arbetstagare där veckoarbetstiden kontinuerligt är kortare än 40 timmar i genomsnitt per vecka omräknas uttagna semestertimmar upp med kvoten: 40 timmar/arbetstagarens genomsnittliga veckoarbetstid som gäller vid tillfället för semestern. Kvoten beräknas med två decimaler. Vid fler än två decimaler sker avrundningen nedåt.

När sådan ytterligare semester tas ut ska avdrag göras för varje semestertimme med den aktuella lönensom gällde vid semestertidpunkten/175.

Semester under del av dagen

Du kan ta ut semester för hel- eller del av dag.

Semesterrätt vid viss frånvaro

  • Om ditt barn är fött före den 1 oktober 2014 ger föräldraledighet för dag då föräldrapenningtillägg utbetalas rätt till betald semester.
  • Om ditt barn är fött fr.o.m. den 1 oktober 2014 ger föräldraledighet för dag då föräldralön utbetalas rätt till betald semester.
  • Om du är föräldraledig på deltid och tar ut föräldralön från försvarsmakten för den resterande delen av tiden, tjänar du ihop semesterdagar endast i den mån du har föräldralön.

Avräkning från lönen

Om du har haft längre semester än vad du tjänat in, ska avdrag göras på lönen. För varje överskjutande semestertimme ska avdrag ske med 1/175 av den aktuella lönen som gällde vid semestertidpunkten. Från lönen ska även dras semestertillägg enligt andra stycket första punkten i detta avtal som har utbetalats för de överskjutande semestertimmarna.

Avdrag enligt ovan ska dock inte göras för obetald semester eller om anställningen har upphört på grund av dödsfall.

Beräkning och förläggning av semesterledighet

För arbetstagare med i genomsnitt 40 timmars arbetstid per vecka förbrukas lika lång tid som den faktiska tid som ligger i lista aktuell semesterdag eller aktuella semesterdagar.

Din chef förlägger semestern. Du har dock rätt till fem veckors semester och fyra av dessa har du rätt att förlägga i juni, juli och augusti, om inte särskilda skäl föranleder att semesterperioden förläggs till annan tid eller att annat är reglerat i förbandsavtal. 

Sparad semester

Du som har rätt till fler än 160 betalda semestertimmar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande timmarna till ett senare kalenderår. Ingen får dock ha fler sparade timmar än 280.

Semesterlön

Semesterlönen utgörs av den för dig aktuella lönen under semestern plus semestertillägg samt eventuell semesterlönegaranti.

Semestertillägget utgörs av

  • 0,055 procent för varje betald semestertimme av den för dig vid semestertidpunkten aktuella lönen.
  • Ett belopp motsvarande 0,060 procent, av varje betald semestertimme multiplicerat med summan av sådana rörliga lönetillägg som har betalats ut till dig året före semesteråret och i vilka semestertillägg inte redan ingår.
  • Semesterlönegarantin utgörs fr.o.m. den 1 januari 2016 för varje uttagen betald semestertimme av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 167:10 kronor och det lägre belopp som utgör summan av 1/175 av den aktuella lönen plus semestertillägg. För dig som är anställda eller tjänstgörande med en lägre omfattning än heltid (här avses ej tidvis tjänstgörande personal såsom GSS/T och reservofficerare) gäller det lägre belopp som svarar mot tjänstgöringens omfattning.
  •  Semestertillägget om 0,055 procent betalas vid det ordinarie löneutbetalningstillfället i samband med eller närmast efter semestern.
  •  Semestertillägget för rörliga lönetillägg betalas ut senast i juni månad.

Semesterlön för semester som inte har kunnat läggas ut

Om en viss del av semestern på grund av egen sjukdom eller av andra särskilda skäl inte har kunnat läggas ut under året, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 280 timmar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet timmar. Sådan semesterlön beräknas på samma sätt som semesterersättning.

Semesterlönen baseras på den aktuella lönen du hade 31 december föregående år.

Övergångsbestämmelse

För semester som inte kunnat läggas ut under 2015 och som inte ryms inom de 280 timmarna som får sparas, ska vid utbetalningstillfället bestämmelserna i detta avtal gälla.

Semesterersättning

Semesterersättning betalas ut om du slutar din anställning hos arbetsgivaren eller myndighetsområdet innan du fått ut all betald semester som du har rätt till.

Semesterersättning betalas ut med ett belopp som för varje outtagen betald semestertimme (även sparade semestertimmar) motsvarar 1/175 av den aktuella lönen som gäller vid anställningens upphörande plus semestertillägg. I förekommande fall betalas semestertillägg ut även för sådana rörliga lönetillägg som intjänats under avgångsåret.

Semesterlön för kortare anställningar

För dig som uppbär arvode eller timlön och där anställningen pågår i högst tre månader ska semesterledighet inte läggas ut. Semesterersättning betalas ut enligt reglerna i 16 b § semesterlagen.

Senast uppdaterat: 2023-05-29