Det här gäller vid uppsägning

Din anställning kan avslutas genom att du eller arbetsgivaren säger upp den. Har du en tidsbegränsad anställning upphör den med automatik när den avtalade tiden löper ut om den inte sagts upp före det.

Som statligt anställd har du en skyldig att avgå från din anställning vid utgången av den månad då du fyller 67 år, om inte du och din arbetsgivare kommit överens om att den ska fortsätta även därefter.

Uppsägning från arbetstagarens sida

Om du vill säga upp din anställning gäller enligt kollektivavtal följande uppsägningstider.

Anställningstid

Uppsägningstid

Högst 1 år

1 månad

mer än 1 år

2 månader

Med anställningstid avses den tid under vilken du i en följd har haft en eller flera statliga anställningar.

Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare får sluta sin anställning efter kortare uppsägningstid.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Om Försvarsmakten vill säga upp din anställning måste det finnas s.k. ”saklig grund” för detta enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det anses inte föreligga någon saklig grund om det är skäligt att arbetsgivaren omplacerar dig istället för att säga upp anställningen. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller uppsägningstid enligt kollektivavtal eller lagen om anställningsskydd. Den uppsägningstid som utifrån dessa är mest förmånlig för dig kommer i så fall att gälla.

Utifrån kollektivavtal gäller följande uppsägningstider:

Anställningstid

Uppsägningstid

Högst 1 år

1 månad

Mer än 1 år

3 månader

Med anställningstid avses den tid under vilken du i en följd har haft en eller flera statliga anställningar.

För anställningsavtal ingångna från och med 1 januari 1997 ska i förekommande fall den längre uppsägningstiden enligt LAS 11§ gälla istället för ovanstående. Detta innebär en uppsägningstid om:

  • 4 månader om anställningen varat minst sex år,
    men kortare än åtta år
  • 5 månader om anställningen varat minst åtta år,
    men kortare än tio år
  • 6 månader om anställningen varat minst tio år

Sker uppsägningen från arbetsgivaren på grund av arbetsbrist kan uppsägningstiden för den enskilde komma att förlängas ytterligare utifrån gällande bestämmelser i Omställningsavtalet.

Läs mer om uppsägning

Detta är en sammanfattning av de viktigaste villkoren vid uppsägning. För ytterligare information Läs mer i FAS kapitel 14 .

Senast uppdaterat: 2023-05-11