Internationell insats

Villkoren vid internationell militär insats kan delas upp i två delar: dels under utbildningen i Sverige, dels vid själva tjänstgöringen utomlands.

Under din utbildningstid i Sverige

Lön

Under utbildningstiden i Sverige har alla ordinarie I-lön eller en högre tidsbegränsad lön.

Om du inte får lika långt uppehåll mellan den senaste och kommande utlandstjänstgöringen som den senaste utlandstjänstgöringens längd och/eller om tjänstgöringen överstiger 15 månader erhåller du dessutom ett tillägg om 2 500 kronor per månad.

Arbetstid

Tjänstgöring under utbildningstiden i Sverige är normalt arbetstidsreglerad. Eventuell övertid ersätts enligt arbetstidsavtalet. 
Viss förberedelsetid inför insatsen (högst 8 veckor) kan genomföras med undantag från arbetstidsreglering. 
Vid sådan tjänstgöring har du lön som vid utlandstjänstgöring och tjänar in 0,166 dagars ledighet för varje tjänstgöringsdag.

Denna ledighet kan tas ut under utbildningstiden eller i samband med planerad ledighet vid hemresor.

Eventuell återstående ledighet tas ut i samband med hemkomst, dock högst 21 dagar (överstående dagar får du istället ersättning för).

Arbetsort/placering

Du kan få en tidsbegränsad placering vid uppsättande förband. Detta är en administrativ åtgärd som genomförs för att möjliggöra ledning av insatsförbandet. Ersättningar utgår dock från att du har kvar samma arbetsort som tidigare. När du tjänstgör på annan ort än den ordinarie är du därmed på tjänsteresa.

Boende ska ske med dusch och toalett på rummet. Om du accepterar logement får du ett logitillägg på 200 kr/natt.

Vid exempelvis teambuilding kan förläggning på logement ske under max 7 dygn med ett logitillägg på 400 kr/natt.

Vakanstillägg

Placeras du i förbandet mindre än tre månader före utlandstjänstgöringen erhåller du ett belopp motsvarande 2 000 kr x antalet månader som insatsen är planerad att pågå.

Även om insatsen blir kortare än en månad kan i vissa fall ersättning utgå, vilket i sådana fall måste prövas i Avtalsrådet. Beloppet ska om möjligt betalas ut med den första utbetalningen av utlandslönen.

Om insatsen blir längre än planerat, utfaller 2 000 kr ytterligare för varje månad som insatsen förlängs. Blir insatsen kortare än planerat behöver du dock inte betala tillbaka något.

Under din internationella insats

Lön

I-lönen multiplicerat med 1,3 samt ett tillägg på 8 000 kronor per månad.
Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren sätta en högre tidsbegränsad lön till exempel om du tar en befattning som är över den egna nivån (exempelvis kapten på majors befattning).

Har du insatsberedskap med inställelse inom 1–3 dygn, 4–10 dygn eller högre beredskap erhåller du lön under utlandstjänstgöring från och med det datum som den första delen av aktuellt förband lämnar Sverige.

Utlandstjänstgörande personal i internationell militär insats som periodvis tjänstgör i Sverige erhåller ordinarie I-lön multiplicerat med 1,3 samt ett tillägg på 8 000 kr/mån.
Vid tjänstgöring i Sverige kan eventuellt svenskt traktamente betalas ut om villkoren motsvarande dem som gäller för flerdygnsförrättning i 10 kap 5-6§§ i Villkorsavtalet är uppfyllda.

Vid tjänstgöring i Sverige, men på annan ort än verksamhetsorten, kan även utlandstillägg betalas ut om du inte har möjlighet att resa hem på helgen.

Tillägg

Insatstillägg

Under utlandstjänstgöring utbetalas ett insatstillägg som fastställs för varje insats genom en bedömning av ett antal kriterier. Den högsta ersättningen under 2013 var 12 200 kr/månad.

Insatstillägget utbetalas från och med avresedatum till insatsområdet till och med hemkomstdatum från insatsområdet.

Insatstillägget ses över minst en gång per år.

I tillägget ingår en fast summa på 2 000 kr per månad om insatsen innebär en högre risk.

Utlandstillägg 

Under utlandstjänstgöring utbetalas ett utlandstillägg. Detta täcker de omkostnader som du har i Sverige på grund av utlandstjänstgöring.

Har du ett eller flera barn* får du även ett ytterligare tillägg. Barntillägget är avsett att täcka de kostnadsökningar som uppstår här hemma i och med att en förälder tjänstgör utomlands.

• Grundbelopp 3 000 kr/månad.
• Ett eller flera barn 7 000 kr/månad (inklusive grundbeloppet).

Utlandstillägget utbetalas från och med avresedatum till insatsområdet och till och med hemkomstdatum från insatsområdet.

* Med barn avses hemmavarande barn under 18 år eller hemmavarande barn under 20 år som inte har avslutat gymnasieskola, som är den anställdes egna barn eller make/makas barn.

Traktamente

Under tjänstgöring utomlands – omfattande resa från Sverige till tjänstgöringsort och åter – ska du erhålla fria resor, fritt nattlogi och traktamente.

Resor

Resa i samband med sjukdom och dödsfall med mera

Blir du sjuk under ledighet (leave) under tjänstgöringen ska du återvända till din ordinarie tjänstgöringsplats så snart sjukdomen medger det.

Du har rätt till ersättning avseende logi, mat och resa under tiden från ledighetens slut och till dess inställelse kan ske, även under återresan. Traktamente ska då erhållas med belopp som gäller för tjänstgöringsplatsen.

För att erhålla förmånerna ska du visa läkarintyg för tiden från ledighetens slut till dess att du återkommer i tjänst. Blir du sjuk under ledighet ska du erhålla återresa till förrättningsplatsen så snart sjukdomen medger det.

Beordrats du att resa till Sverige för vård, ska du erhålla ersättning som för tjänsteresa till platsen för vården och åter.

Om du beviljas tjänstledighet med lön utan avdrag vid allvarligt sjukdomsfall, dödsfall eller begravning för nära anhörig erhålls resa till hemorten och åter till tjänstgöringsplatsen.

Övriga hemresor

Lägsta antal hemresor framgår av nedanstående tabell. Resorna genomförs till hemorten i Sverige och åter till tjänstgöringsplatsen.

Den lediga tiden i Sverige ska vara lägst sex dagar.

UtlandstjänstgöringAntal hemresor
3 månader1
6 månader2
9 månader3
12 månader4

Arbetsgivaren får, inför rekrytering till ny insats, besluta om möjlighet till ytterligare hemresor utöver i tabellen angivna antal. Styrande för antalet är om insatsen är nyetablerad (kräver hög bemanning) eller om insatsen är etablerad sedan en längre tid (lägre krav på bemanning).

En annan omständighet är att det måste vara så att det operativa läget i insatsområdet eller eventuella andra regelverk gör en hemresa möjlig.

Bagage med mera

Du kan, om inte arbetsgivaren medgivit annat, fritt medföra så mycket bagage som framgår av färdhandlingen för den aktuella resan.

När det är möjligt ska du utnyttja frakttransport som är ordnad av arbetsgivaren.

Semester

Betald semesterledighet som är intjänad under utlandstjänstgöring ska förläggas i direkt anslutning till hemkomsten efter avslutad tjänstgöring utomlands.

Vid denna ledighet ska du ha semesterlön baserad på den utlandslön (I-lön 5 1,3 + 8 000 kr) som du hade under utlandstjänstgöringen.

Är årets semesterdagar förbrukade då du påbörjar utlandstjänstgöringen kan eventuella sparade dagar användas för uttag baserad på utlandslön.

Ledighet

Utöver semestern har du möjlighet till ledighet (leave) som FN, OSSE eller andra internationella organisationer fastställer grunderna för.

Vid tjänstgöring utomlands mer än 6 dagar erhålls 0,166 dagars ledighet per tjänstgöringsdag räknat från första tjänstgöringsdagen. Denna ledighet tas ut i samband med planerad ledighet vid hemresor.

Eventuell återstående ledighet tas ut i samband med hemkomst, dock högst 21 dagar (överstående dagar får du istället ersättning för).

Sjukdom och skada vid utlandstjänstgöring

Förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser reglerar förmåner vid sjukdom eller skada:

Under tjänstgöringen utomlands har den anställde rätten till fri sjukvård och akut tandvård om han eller hon inte får motsvarande förmån på annat sätt. Vid sådan sjukdom eller skada som medför nedsatt arbetsförmåga under tjänstgöringstiden i insatsen har den anställde rätten till bibehållna anställningsförmåner. Denna rätt gäller fram till dess att tjänstgöringen i insatsen skulle ha avslutats.

Senast uppdaterat: 2023-05-12