Försäkringar genom anställningen

Genom din anställning har du ett visst försäkringsskydd som ger dig ersättning vid till exempel arbetsskada och sjukdom. Genom ditt medlemskap i förbundet kan du komplettera ditt försäkringsskydd med våra förmånliga gruppförsäkringar.

Arbetsskadeförsäkringen

Försäkringen handläggs av Försäkringskassan. Skadas du på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL – S)

Försäkringen handläggs av Statens tjänstepensionsverk (SPV). Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för efterlevande make/maka/registrerad partner/sambo och barn.

Om du skulle avlida ger grupplivförsäkringen ett engångsbelopp till din make/maka/registrerad partner/sambo och till dina barn som ännu inte fyllt 21 år. Dessutom betalar försäkringen begravningshjälp, det vill säga ett bidrag till de kostnader dina anhöriga har för din begravning. Om du saknar make/maka/registrerad partner/sambo och barn är begravningshjälpen de enda pengar försäkringen betalar.

Vilka ersättningar ger tjänstegrupplivförsäkringen?

Vid dödsfall betalar försäkringen ett grundbelopp på 6 prisbasbelopp (reduceras från 55 års ålder). Make/maka/registrerad partner får hela beloppet.

Om du har sambo och barn går halva beloppet till sambon och halva till barnen. Om du har sambo men inga barn går hela beloppet till sambon.

Varje barn under 21 år får dessutom ett barnbelopp som beror på barnets ålder. Beloppet ligger mellan 1-2 prisbasbelopp.

Begravningshjälpen är 0,5 prisbasbelopp..

Ersättning från Statens riskgaranti eller Personskadeavtalet (PSA) påverkar inte Statens grupplivförsäkring.

Personskadeavtalet (PSA)

Om du skadar dig i arbetet eller vid resa till och från arbetet kan du få ersättning från personskadeavtalet. Med arbetsskada avses bland annat arbetsolycksfall, arbetssjukdom och färdolycksfall. Skadeanmälan ska göras till AFA Försäkring.

Avtalet kan ge ersättningar för följande:  

 • Inkomstförlust: Vid arbetsoförmåga på grund av arbetsolycksfall som varar mer än 14 dagar.
 • Kostnader kopplade till skadan: Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader till följd av skadan så som sjukvårdskostnader/läkemedel, kläder och glasögon som gått sönder mm.
 • Sveda och värk
 • Lyte och men
 • Särskilda olägenheter  
 • Ersättning vid arbetssjukdom som vållats i tjänsten av arbetsgivare
 • Rehabilitering
 • Dödsfall: Enligt skadeståndsrättsliga principer. Ersättningar från Statens riskgaranti påverkar inte PSA.

Samordning sker i vissa delar med andra försäkringar. Läs mer på AFA försäkrings webbplats.

Trafikförsäkring

Försvarsmaktens fordon är trafikförsäkrade hos Kammarkollegiet. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler för sådan personskada som uppkommit till följd av trafik med fordonet. . Trafikförsäkringen samordnas med PSA. Ersättning utges därför endast enligt trafikförsäkringen som reglerar skadan i första hand.

Efterlevandepension

Mer information hittar du här på vår webbplats under rubriken Pension.

Statens tjänstereseförsäkring

Försäkringen gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Den gäller under hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Försäkringsskyddet gäller även i krigsområden. Ersättning från tjänstereseförsäkringen, avseende skada eller kostnad, betalas endast ut i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring (gäller ej invaliditet och dödsfallskapital). När det gäller samordning av de ersättningar som regleras i lag och förordning om Internationell militär insats (se nedan) sker detta även för invaliditets- och dödsfallskapital. Vid utrikes tjänsteresor gäller försäkringen även för medföljande anhöriga vars resor bekostas av Försvarsmakten, t.ex. anhöriga till observatörer vid familjemission.

Tjänstereseförsäkringen innehåller bland annat:

 • Invaliditets- och dödsfallskapital, vid medicinsk invaliditet på 100 % är kapitalet 22 prisbasbelopp. Vid dödsfall utges ett dödsfallskapital mellan 6-22 prisbasbelopp beroende på vilka förmånstagare som finns.
 • Anhörigs besöksresa i samband med resenärens dödsfall, livshotande skada eller sjukdom.
 • Avbrottsskydd – om resenären måste avbryta tjänsteresan till följd av allvarlig händelse hemma som drabbat anhörig eller egendom. 
 • Överfallsskydd
 • Akut sjuk- och tandvård samt hemtransportskydd
 • Egendomsskydd.
 • Resgodsförsening
 • Kontant skadehjälp
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd
 • Självriskskydd

Tjänstereseförsäkringen handläggs av Kammarkollegiet och du kan läsa mer på Kammarkollegiets webbplats.

Internationell militär insats

När du genomför internationell militär insats omfattas du av försäkringsskydd som regleras i Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

Förmåner vid sjukdom eller skada: Drabbas du av arbetsoförmåga under tjänstgöringstiden bibehåller du dina anställningsförmåner. Du har även rätt till fri sjukvård och akut tandvård under tjänstgöringstiden.

Statens riskgaranti: Riskgarantin ger ersättning om du drabbas av en arbetsskada som leder till bestående medicinsk invaliditet eller dödsfall. Vid en medicinsk invaliditet på 100 procent utbetalas 22 prisbasbelopp. Vid lägre invaliditet utbetalas en kvot del av 22 prisbasbelopp. Om du avlider utbetalas 22 prisbasbelopp till ditt dödsbo samt 3 prisbasbelopp per barn, yngre än 21 år.

Uppföljande verksamhet: Försvarsmakten har enligt Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser även ett särskilt uppföljningsansvar för dig i fem år efter att tjänstgöringen avslutats om du skadats. Dessutom ska Försvarsmakten vid behov lämna stöd till dig för att stärka dina möjligheter att återfå full arbetsförmåga eller försörja dig genom förvärvsarbete.

Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöringen

Om någon av dina privata försäkringar förklarats som ogiltiga på grund av att du i tjänsten skadats eller avlidit när du befunnit dig i en krigszon finns ett avtal som kan kompensera för detta i vissa fall. Avtalets konstruktion innebär att staten kan kompensera dig eller dina efterlevande för de försäkringar som blivit ogiltiga och betala ut del av ersättning som skulle betalats ut av försäkringsbolaget om försäkringen varit giltig.

* En dom i Arbetsdomstolen 2017 innebär förändringar för de som har privata försäkringar. Officersförbundets gruppförsäkringar som medlemmar kan teckna påverkas inte av domen. 

URA-försäkring

Denna försäkring gäller endast om du är stationerad utomlands och för din medföljande familj med vissa undantag. Försäkringen gäller i hela världen inklusive i Sverige.

Försäkringen innehåller bland annat:

 • Personskadeskydd
 • Invaliditets- och dödsfallskapital, vid medicinsk invaliditet på 100 % är kapitalet 22 prisbasbelopp. Vid dödsfall utges ett dödsfallskapital mellan 6-22 prisbasbelopp beroende på hur många förmånstagarna är.
 • Anhörigs besöksresa i samband med livshotande skada eller sjukdom hos den försäkrade.
 • Akut sjuk- och tandvård samt hemtransportskydd
 • Resgodsförsening
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd

URA-försäkringen hanteras av Kammarkollegiet, du hittar mer information på Kammarkollegiets webbplats.

Kungafonden

Ibland behöver man ekonomiskt stöd på grund av skada eller sjukdom utöver den hjälp man får av myndigheter eller försäkringar. Detta kan bland annat röra kostnader för resor och uppehälle, när en anhörig ska besöka en skadad soldat vid sjukhusvistelse, eller behov av ett visst hjälpmedel för att underlätta för den skadade. I sådana fall kan man ansöka om hjälp från Kungafonden som utreder begäran och avgör om behovet är tillräckligt starkt för att den ska ge ett bidrag. Du själv, dina anhöriga eller en myndighet kan sända in en ansökan. Fonden kan även lämna bidrag för rehabilitering eller omskolning. Fonden granskar varje enskilt ärende för sig och avgör om bidrag ska ges.

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb)kr
2022:48 300
2021:47 600
2020:47 300
2019:46 500
2018:45 500
2017:44 800
Förhöjt prisbasbeloppkr
2022:49 300
2021:48 600
2020:48 300
2019:47 400
2018:46 500
2017:45 700
Inkomstbasbelopp (ibb)kr
2022:71 000
2021:68 200
2020:66 800
2019:64 400
2018:62 500
2017:61 500

Senast uppdaterat: 2023-05-17