Flytt och pendling inom tjänsten

Vid tjänsteresa, pendling och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente med mera.

All rörlighet i din anställning oavsett om det handlar om pendling eller flytt beror på var din anställning är placerad i Försvarsmakten. Du kan läsa mer om det på sidan som berör placering.

Här kan du läsa om:

  • Flyttersättning och ersättningar vid flytt
  • Dagpendling
  • Veckopendling

Flyttersättning

Arbetstagare som byter tjänsteställe och därmed arbetsort inom landet kan erhålla flyttersättning.

Flyttersättning lämnas endast till dig om du är anställd av Försvarsmakten både före och efter bytet av arbetsort, om inte arbetsgivaren beslutar om något annat.

Det kan ske bland annat när du återgår till Försvarsmakten från en till Försvarsmakten närstående myndighet.

Om du avgår med pension inom fem år från den tidpunkt då tjänstgöringen på den nya arbetsorten påbörjades, har du rätt till ersättning för kostnader för bohagstransport från arbetsorten till annan ort inom landet. 

Om du som elev godkänts vid militärhögskola (MHS) och anställs i FM får du ersättning för bohagstransport som vid byte av arbetsort. Denna ersättning utbetalas endast om du flyttar till den arbetsort, eller ort i dess närhet, där du erhåller din placering tills vidare.

Arbetsgivaren får besluta att du som är elev vid skola inom eller utom Försvarsmakten, erhåller ersättning i samband med flyttning till och från skolorten eller dess närhet, om utbildningen varar längre än nio månader.

Du kan få ersättning för
• besöksresor
• bohagstransport
• flyttresa
• gardinpengar

Du, som under tid för utbildning, bor i bostad som tillhör bostadsstiftelsen MHS-eleven och Kasernen AB (avsedd endast för elever vid högre utbildning) och som efter avslutad utbildning placeras för tjänstgöring på orten, har rätt till ersättning för bohagstransport vid flytt från nuvarande bostad till annan bostad inom orten eller dess närhet.

Ersättningar inför och under flytt

Besöksresor

Om du byter arbetsort och därmed byter bostadsort har du rätt till resekostnadsersättning, traktamente och ersättning i övrigt för vad som gäller för dig vid tjänsteresa för högst sex resor för dig själv och i förekommande fall för din familj från den gamla till den nya bostadsorten eller omvänt. Dock erhåller familjemedlem inte förrättningstillägg. Resorna ska normalt ha genomförts senast tolv månader efter flyttidpunkten.

Bohagstransport

Transport av bohag från den gamla till den nya bostaden bekostas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren får besluta att ersättning för styrkta kostnader utbetalas för övriga tillhörigheter som t ex extra bil, båt etc. Transporten ska utföras av ett transportföretag som arbetsgivaren godkänner. Arbetsgivaren bekostar också transport av bohag från tillfällig till ordinarie bostad på den nya orten, om du inte har kunnat få fast bostad när du börjar det nya arbetet.

Arbetsgivaren får medge att en du som utför bohagstransporten med eget eller hyrt fordon får skälig ersättning för dina kostnader. Sådan bohagstransport ska godkännas av arbetsgivaren innan transporten utförs.

Flyttresa

Vid resa i samband med flyttning får du samma resekostnadsersättning mm som gäller vid tjänsteresa. Resekostnadsersättning lämnas också för dina medflyttande familjemedlem(-mar).

Gardinpengar med mera

Du har rätt till så kallade gardinpengar med 4 500 kronor. För en bostadsyta överstigande 90 m2 erhålls ytterligare 1 000 kronor.

Dubbelhyra

Du som har kostnader för mer än en bostad har rätt till skälig ersättning för den extra bostadskostnaden, om du inte får traktamente eller ersättning för logikostnad. Ersättningen lämnas under högst tolv månader.

Särskild ersättning vid flyttning

Du som byter arbetsort inom landet och flyttar till den arbetsorten eller dess närhet, får i den mån arbetsgivaren så beslutar, en ersättning för beräknade merkostnader under en tid av högst två år från flyttidpunkten.

Flyttersättning får utbetalas även om du flyttar före tillträdet av den nya befattningen. Då erhåller du ersättning som vid pendling från den nya arbetsorten till den ”gamla” arbetsorten under högst sex månader.

Dagpendling

Vid byte av tjänsteställe där du är placerad tills vidare som medför byte av arbetsort kan du som inte bor på den nya arbetsorten erhålla en tidsbegränsad ersättning för uppkommen resemerkostnad. Denna ersättning kan erhållas i högst sex månader. Vid tidsbegränsad placering som innebär byte av arbetsort erhåller du ersättning för uppkommen merkostnad. Det gäller inte i de fall du erhållit flyttersättning för att flytta till den tillfälliga arbetsorten.

Resemerkostnad utges inte samtidigt som ersättning för tjänsteresa eller veckopendling utges.

Ersättning – dagpendling

Du erhåller ekonomisk kompensation (resemerkostnad) för den ökade utgift du har för att dagligen ta dig från bostaden till den nya arbetsorten.

Beslut om dagpendling ska dokumenteras och undertecknas av din chef och dig. Förändrade förhållanden (till exempel ändrad restid, flyttning av hushåll etcetera) ska utan dröjsmål anmälas till din chef för att ligga till grund för reviderad beräkning av din resemerkostnad.

Veckopendling

Om du tillfälligt byter tjänsteställe och därmed verksamhetsort och det inte är rimligt att du dagligen reser mellan bostaden och det tillfälliga tjänstestället kan din chef och du komma överens om att arbetsgivaren ersätter skälig kostnad för en tillfällig bostad på den tillfälliga arbetsorten och att ersättning enligt denna paragraf utges.

Vid byte av placering tills vidare kan, efter arbetsgivarens prövning, ersättning enligt pendling utbetalas om du ej får bostad på den nya orten eller om det på grund av barns skolgång eller maka/makes (motsv.) arbete är lämpligt att flytta vid ett senare tillfälle.

Du som vid byte av placering tills vidare skaffar bostad på den nya arbetsorten och flyttar dit före tillträdet av den nya placeringen, erhåller pendlingsersättning under högst sex månader, om inte din chef av särskilda skäl beslutar annat.

Ersättningar vid veckopendling

Merkostnadsersättning

Du som veckopendlar erhåller en tillfällig avlöningsförstärkning om 4 800 kronor/månad.

Tillfällig bostad

Du erhåller ersättning för skälig kostnad, för tillfällig bostad på arbetsorten.

Resor för intagande av nattkvarter

Du som av arbetsgivaren erhållit en tillfällig bostad på ett sådant avstånd från arbetsplatsen, att du dagligen måste resa mellan den tillfälliga bostaden och det tillfälliga tjänstestället, erhåller ersättning för dessa resor. Resorna ska genomföras med färdmedel som är normalt för orten.

Hemresa

Du som veckopendlar har rätt till ersättning för en hemresa enligt detta avtal 3 §.

Beslut om veckopendling ska dokumenteras och undertecknas av din chef och dig.

Förändrade förhållanden (till exempel ändrad restid, flyttning av hushåll etcetera) ska utan dröjsmål anmälas till arbetsgivaren för att ligga till grund för reviderad beräkning av din resemerkostnad.

Läs mer i FAS kapitel 3

Detta är en sammanfattning av de viktigaste villkoren angående flytt och pendling. För en fullständig redovisning, läs FAS kapitel 3.

Försvarets avtalssamling

Senast uppdaterat: 2023-05-12