Vårt fackliga program

Officersförbundets fackliga program är medlemmarnas inriktning för förbundets verksamhet. Programmet fastställdes vid förbundsmötet 2023. Förbunds- och respektive föreningsstyrelse omsätter programmet till åtgärder.

1. Verksamhetsidé och ändamål

Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar till utvecklingen av de militära yrkena och samhällets förståelse för deras särart.

Officersförbundet organiserar medlemmar med militär kompetens.

Förbundet och dess medlemmar har sammantaget långvarig erfarenhet av militär miljö och verksamhet.

Förbundets kompetens utgör grund för ett långvarigt och framgångsrikt företrädarskap.

Vi är den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet ska som sammanslutning vara en naturlig mötesplats för all militär personal.

Inom Officersförbundet ges alla medlemmars olika yrkesroller ett ansikte och en röst.

Yrkenas utveckling, utbildningens och kompetensens kvalitet står alltid i fokus. Officersförbundet medverkar till att utbildning och utveckling inom vår profession håller hög kvalitet och att kopplingen mellan yrkesverksamhet, utbildning och anställningsvillkor utvecklas.

Officersförbundet är pådrivande i frågor som rör kompetensutveckling och breddning av medlemmarnas anställningsbarhet såväl inom som utom Försvarsmakten.

Vi är en partner och rådgivare att lita på

Officersförbundets medlemmar ska få stöd med kunskaper och argument. Det ska vara enkelt och gå snabbt att få information och goda råd. Vi ska på ett kompetent och förtroendefullt sätt företräda våra medlemmar i anställningsrelationer, bistå i avtalsfrågor, löne- och arbetsvillkorsfrågor och i frågor som rör arbetsmiljö, arbetsrätt och tvister.

Vi utformar vår verksamhet så, att den effektivt möter de förändrade behov och önskemål som medlemmarna för fram. Verksamheten måste upplevas som attraktiv av medlemmarna.

Våra motparter ska alltid möta en kompetent, väl förberedd och aktiv partner som bidrar till fortsatt utveckling.

Vi flyttar fram positionerna

Officersförbundet ska på ett kompetent och strategiskt sätt företräda medlemmarna gentemot arbetsgivare, myndigheter, beslutsfattare, massmedier och allmänhet genom att visa på medlemmarnas betydelse i samhället.

Genom en effektiv opinionsbildning ska försvarsfrågorna tydliggöras och hamna högt på den politiska agendan.

Vi har strategier för att nå våra mål

En ständig utveckling av verksamhet och organisation i takt med förändringar i omvärlden är avgörande för framgång. Därför förändrar Officersförbundet efterhand sitt arbetssätt.

Morgondagens yrkesfackliga arbete kommer delvis att vara annorlunda än dagens. Det kräver också att kommunikationen mellan medlemmar, officersföreningar och förbundsstyrelse med kansli fortsätter att utvecklas.

Officersförbundets kommunikation ska vara anpassad mot fyra huvudsakliga målgrupper; medlemmar, Försvarsmaktens ledning, politiska beslutsfattare och allmänhet.

Ovanstående är ett utdrag ur det fackliga programmet. Vill du läsa mer? Ladda ner hela dokumentet i pdf-format.

Senast uppdaterat: 2023-12-15