Att förskjuta yrkesofficerspensionen frågor och svar

Nedan några frågor och svar avseende möjligheten att från 2024-01-01, genom enskild överenskommelse, kunna förskjuta officerspensionen för en senarelagd utbetalning än dagens enda möjlighet – mellan 61 och 65 års ålder.

Vad innebär det att förskjuta officerspensionen?

Svar: ”Officerspensionen” är en särskild tjänstepensionsdel som enbart omfattar yrkesofficer födda 1987 eller tidigare och som har 61 år som ordinarie pensionsålder. Officerspensionen kan idag enbart betalas ut under fyra år – mellan 61 och 65 års ålder. Går man inte i pension vid 61 års ålder börjar officerspensionsförmånen ”brinna inne”, dvs den går förlorad. Med en enskild överenskommelse om att förskjuta officerspensionen kan man senarelägga/förskjuta uttaget av officerspension och därmed vara kvar i sin yrkesofficersanställning även efter 61 utan att officerspensionen därmed går förlorad.

Hur länge kan man förskjuta officerspensionen?

Svar: En enskild överenskommelse om att förskjuta officerspensionen kan som kortast avse 6 månader och som längst omfatta 48 månader. Ingen förskjutning av officerspension kan ske efter man fyllt 65 år.

Vem beslutar som arbetsgivare om en enskild överenskommelse att förskjuta officerspensionen?

Svar: Enligt vad Försvarsmakten hittills sagt kommer C OrgE ha mandat att ingå enskild överenskommelse som omfattar en tid upp till 24 månader. C OrgE kommer även ha mandat att senare förlänga/förnya en sådan enskild överenskommelse. För en överenskommelse som ingås att omfatta längre tid än 24 månader kommer mandatet enligt Försvarsmakten ligga hos PERSDIR.

Jag fyller 61 år i september i år (2023). Kommer jag också kunna förskjuta min officerspension i 48 månader?

Svar: Nej! Enbart officerspension som kan utbetalas från 1 januari 2024 kommer kunna förskjutas. Fyller du 61 i september i år kan du gå i pension och ta ut din officerspension med början från oktober månad. Om du i stället vill förskjuta din officerspension kan du dock inte gå i pension i oktober, utan måste då stanna kvar i din anställning med effekten att tre månader (oktober, november och december i år) av din officerspension då kommer brinna inne – innan du därefter utifrån en enskild överenskommelse kan börja förskjuta kvarvarande delar av din officerspension från 1 januari 2024.

Min följdfråga blir då; är det värt att låta några månader av officerspensionen ”brinna inne” för att i så fall kunna förskjuta resterade delar från 1 januari 2024?

Svar: Om det är värt det kan ytterst bara du själv ta ställning till. Vinsten med att förskjuta officerspensionen är dock, förutom att man har fortsatt jobb med lön och därmed också fortsatt intjänande till pension, att ditt framtida behov av uttag av din allmänna pension kan senareläggas och därmed också livslångt bli högre än vid uttag från annars normalt 65 års ålder (se även svar på fråga 11 nedan).

Kommer man kunna avbryta en överenskommelse om att förskjuta officerspensionen i förtid?

Svar: En överenskommelse om att förskjuta officerspension ingås för en bestämd tid (6 till max 48 månader). Om du och din chef är överens kommer en sådan överenskommelse att kunna avbrytas i förtid och du får då ändå med dig de antal månader ”förskjutning” som redan hunnit ”tjänats in”. Om du däremot ensidigt säger upp överenskommelsen om förskjutning av officerspensionen kommer den ”intjänade tiden” att anses som förverkad – dvs officerspensionen brinner då inne med retroaktiv verkan. Tänk därför till ordentligt innan så du inte tecknar en överenskommelse på längre tid än du faktiskt också känner att du kommer kunna fullfölja.

Kan man förnya eller ingå en ny överenskommelse om att förskjuta officerspensionen?

Svar: Ja, det går att förnya eller ingå en ny överenskommelse efter det att en annan tidigare upphört. Som mest kommer man dock kunna förskjuta officerspensionen 48 månader genom en eller flera på varandra följande överenskommelser.

Är det en rättighet att kunna förskjuta officerspensionen?

Svar: Nej, det är ingen absolut rättighet att få förskjuta officerspensionen. En förskjutning bygger på en enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och individen. Ett nekande till möjlighet att förskjuta från arbetsgivarens sida kan inte överklagas.

Hur stor blir min officerspension?

Svar: Officerspensionen blir ca 70% av den sk. ”slutlönen”, vilken i sin tur är beräknad utifrån medelvärdet på lön och lönetillägg de fem år som föregår året du fyller 61. För full officerspension krävs dessutom att man uppnått minst 30 pensionsgrundande tjänsteår.

Blir officerspensionen högre om jag förskjuter den?

Svar: Nej, inte annat än att officerspensionen är värdesäkrad och räknas upp med prisbasbeloppets förändring under tiden som förskjutningen pågår. Det är fortfarande samma beräkningsår för pensionen man utgår från, de fem år som föregår året du fyller 61, oaktat om du tar ut din officerspension vid 61 eller senare genom överenskommelse om att förskjuta den.

Om officerspensionen inte blir högre genom att förskjuta den, varför ska jag då ens fundera på att förskjuta min officerspension?

Svar: Normalt behöver en yrkesofficer som går i pension vid 61 börja ta ut sin allmänna pension vid 65 års ålder då officerspensionen upphör. Om du förskjuter din officerspension kommer ditt behov av uttag av allmänna pension kunna senareläggas, vilket i sin tur leder till en högre allmän pension – och därmed också högre total pension. En senareläggning av uttag av allmän pension något eller några år innebär för de allra flesta att den allmänna pensionen blir flera tusen kronor högre per månad livslångt, jämfört med om den tas ut vid 65 års ålder.

Vad händer med ”1,3:an”?

Svar: Det är upp till Försvarsmakten att bestämma om eftersom 1,3:an är ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Utifrån vad Försvarsmakten hittills sagt kommer möjligheten att teckna en 1,3:a finnas kvar under 2023, men sedan normalt sett inte längre vara möjlig att ingå från 1 januari 2024. En pågående 1,3:a ska dock fortsatt kunna löpa på även efter 2024-01-01 för den tid som man tidigare överenskommit om. Det ska enligt Försvarsmakten också vara möjligt att överenskomma om att i förtid avbryta en pågående 1,3:a till förmån för att istället ingå en överenskommelse om att förskjuta kvarvarande officerspension från 2024-01-01.

Jag fyller 61 i september i år, men inte vill gå i pension utan tänker gå kvar för att sedan kunna förskjuta kvarstående del av min officerspension med start från 1 januari 2024. Skulle jag då kunna få en 1,3:a som gäller från 1 oktober till sista december i år?

Svar: Ja, det ska enligt vad Försvarsmakten hittills sagt kunna vara möjligt. Kom bara ihåg att varken en 1,3:a eller att förskjuta officerspension är någon absolut rättighet, utan båda bygger på enskilda överenskommelser med arbetsgivaren.

Kan man redan nu teckna en överenskommelse om att förskjuta officerspensionen?

Svar: Ja det är möjligt att överenskomma om att förskjuta officerspension redan nu, men bara för officerspension från 2024-01-01. Försvarsmakten är just i färd med att färdigställa och skicka ut sina tillämpningsbestämmelser och mallar mm som kommer behövas för att ingå överenskommelse om att förskjuta officerspension.

Hur ska jag gå tillväga om jag är intresserad av att förskjuta min officerspension?

Svar: Du ska så fort som möjligt ta upp en diskussion/dialog med din chef om detta – och därmed reda ut vilka förutsättningar mm som finns för att du eventuellt ska kunna få en överenskommelse om att förskjuta officerspensionen.

Jag vill gärna förskjuta min officerspension, men min chef har sagt att jag inte kommer få det. Vad ska/kan jag göra nu?

Svar: Du kan vända dig till din officersförening för att få hjälp/stöd att ta upp en fortsatt diskussion – även då på nivå över din närmsta chef – i syfte att försöka påverka arbetsgivaren att också se vinsten för verksamheten med att du ges möjlighet att vara kvar efter 61 med en förskjuten officerspension.

Jag är flygförare och har möjlighet att gå med flygförarpension före 61 års ålder. Kommer jag också kunna förskjuta min flygförarpension?

Svar: Ja, du kommer som övriga yrkesofficerare, genom en enskild överenskommelse, också kunna förskjuta din flygförarpension mellan 6-48 månader. Som flygförare har du i grunden en ordinarie pensionsålder 61 år, men med en ”option” på att kunna gå i pension ännu tidigare, tidigast vid 55 år, under förutsättning att du uppnått 25 sk. ”flygtjänstår”. En flygförare som går i pension vid 55 års ålder får sin flygförarpension utbetald under 10 års tid, mellan 55 och 65 års ålder, medan en flygförare som kan gå i pension först vid 58 får sin flygförarpension utbetald under 7 års tid, mellan 58 och 65 år. En flygförare kommer med en enskild överenskommelse kunna förskjuta sin flygförarpension i max 48 månader räknat från tidigast den tidpunkt efter 55 års ålder som han/hon uppnått 25 flygtjänstår – och därmed också skulle kunna lämna sin anställning med flygförarpension.

Var kan jag hitta mer info om förskjutning av officerspensionen?

Svar: Officersförbundet och Försvarsmakten jobbar nu på att ta fram ytterligare information som sedan kommer finnas tillgängligt på förbundets hemsida och på emilia. Du kan också kontakta din officersförening och/eller prata med din chef, alternativt HR på ditt förband.

Senast uppdaterat: 2023-06-21