Ledighet

Du har rätt till semester och i vissa fall även rätt till tjänstledighet som exempelvis vid studier, föräldraskap eller prov av annan anställning. Läs mer här!

Tjänstledighet

Du har lagstadgad rätt till semesterledighet, men det finns ingen allmän rätt tjänstledighet, utan rätten gäller bara vissa särskilda fall som:

  • Föräldraledighet
  • Studieledighet
  • Start av egen näringsverksamhet
  • Vård av närstående
  • Statligt anställda har även rätt att vara tidsbegränsat tjänstlediga upp till två år för att arbeta på en tidsbegränsad anställning inom en annan myndighet.

I övrigt är det upp till arbetsgivaren att göra en bedömning i varje enskilt fall.

Studier

Du har rätt till tjänstledighet för studier om du varit anställd hos samma arbetsgivare i minst sex månader.

Studierna behöver inte ha något samband med den anställning du har. Det är du som väljer din utbildning.

Det finns ingen begränsning för hur lång tjänstledigheten kan vara utan tjänstledighet beviljas så länge som utbildningen pågår.

Om verksamheten inte kan fortgå utan allvarlig störning kan arbetsgivaren skjuta på din begärda ledighet i upp till sex månader från din ansökan. För denna fördröjning krävs samtycke mellan arbetsgivaren och officersföreningen.

Efter studieledigheten är du garanterad att få samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som du skulle ha haft om du inte varit ledig.

Tjänstledighet för prov av annan anställning

Du har som anställd i Försvarsmakten rätt till tjänstledighet upp till två år för att arbeta på en tidsbegränsad anställning inom en annan statlig myndighet.

Försvarsmakten kan också, om särskilda skäl föreligger, bevilja en längre tjänstledighet.

Vill du prova en anställning hos någon annan arbetsgivare än staten, kan Försvarsmakten medge tjänstledighet, men någon skyldighet att bevilja tjänstledigt har arbetsgivaren inte. Sådan ledighet får omfatta högst 6 månader, om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för en längre ledighet.

Förtroendeuppdrag

Du som har ett fackligt uppdrag har laglig rätt till tjänstledighet för att kunna utföra ditt uppdrag.

När du har fackligt förtroendeuppdrag kan du vara tjänstledig med lön i tio dagar per kalenderår

Annan ledighet

Flyttledigt

Du har som anställd i Försvarsmakten rätt till ledighet utan löneavdrag i samband med bostadsbyte och flytt.

När du flyttar/byter bostad så har du rätt till en dags ledighet utan löneavdrag.

När du flyttar med anledning av ny placering tillsvidare eller tidsbegränsad placering och du erhåller flyttersättning har du rätt till tre dagars ledighet utan löneavdrag.

Kompensationsledighet

Du har möjlighet att erhålla vanlig kompensationsledighet, samt ledighet för övningsdygn och övertid.

Mer om det kan du läsa under rubriken lön:

  • Kompensationsledighet 
  • Ledighet för övningsdygn
  • Övertid

Senast uppdaterat: 2023-06-12