Officerstidningen

Officerstidningen kommer ut i pappersform sex gånger per år. Den består av redaktionella nyheter och reportage, samt förbundets nyheter, reportage och ledare. Tidningen skickas till Officersförbundets medlemmar, politiker, media och aktörer inom försvarssektorn. Upplagan är 21 000 exemplar. 

Läs nyheter och reportage på www.officerstidningen.se

Redaktionen 

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Josefine Owetz, 08-440 83 34.
Reporter: Linda Sundgren, 08-440 83 30.

Annonsera i Officerstidningen

Officersförbundets policy för Officerstidningen 

Officerstidningen ges ut och är en del av Officersförbundet. 

Officerstidningens syfte är tvådelat: 

• Att tillföra ett tydligt och uppskattat mervärde till medlemskapet i Officersförbundet. Detta sker genom att tidningen med självständig kvalitetsjournalistik bevakar och skildrar aktuella frågor inom Försvarsmakten och svensk försvars- och säkerhetspolitik utifrån medlemmarnas vardag och verklighet (redaktionell del). 

• Att i kraft av sin popularitet och kvalitet fungera som en av de främsta kanalerna för förbundets kommunikation med sina medlemmar (Förbundsnytt och ledarsida). 

Oberoende journalistik är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle och en modern och demokratisk organisation som Officersförbundet bör värna sådana värden. Särskilt viktigt blir detta då Officersförbundets medlemmar har en unik roll i just bevarandet av de svenska demokratiska fri- och rättigheterna. 

Officerstidningens redaktion skall därför garanteras en fri och självständig ställning i organisationen avseende det journalistiska arbetet. Tidningens redaktion ska fritt välja vilka ämnen de bevakar och skriver om – utifrån medlemmarnas situation och intressen. 

Tidningen verkar utifrån grundläggande och vedertagna journalistiska principer med tryckfrihetsförordningen som grund och i enlighet med spelregler för press, radio och tv. 

Chefredaktören är ansvarig utgivare och fattar beslut om tidningens redaktionella innehåll. 

Kommunikationschefen alternativt förbundsdirektören är ansvarig för och fattar beslut om innehållet i förbundsnytt. 

Förbundsordförande eller den som denne utser är ansvarig för och fattar beslut om innehåll i ledare. 

Redaktionella begränsningar 

Samtidigt som ett redaktionellt oberoende i hög grad ska eftersträvas är Officerstidningen Officersförbundets och således sina medlemmars tidning. Detta ska tydligt avspeglas i bevakningsområde och ämnesval. 

Officerstidningen har på grund av organisatoriska och praktiska förhållanden inte ett granskande uppdrag gentemot Officersförbundet. Däremot ska tidningen ge plats även för kritiska röster mot förbundet. 

Skall redaktionell publicering ske där innehållet kan antas stå emot Officersförbundets officiella ståndpunkter eller åsikter, alternativt att kritik riktas mot förbundet, skall kommunikationschef eller förbundsdirektör informeras i god tid före publicering. Förbundet ska alltid beredas utrymme för kommentar i anslutning till sådan typ av publicering.

Senast uppdaterat: 2023-06-12