Placering

Som anställd i Försvarsmakten är det upp till arbetsgivaren att bestämma var du ska utföra ditt arbete, och även vilket arbete du ska utföra.

För att skapa struktur kring detta har Försvarsmakten utformat egna bestämmelser rörande hur personalen ska hanteras och hur personalförsörjningen ska säkerställas. Vid anställning erhåller du därför en placering tillsvidare vid någon av myndighetens så kallade organisationsenheter (förband, skolor, centrum).

Placering tills vidare

Chefen för den organisationsenhet där du är placerad tillsvidare är din arbetsgivare och bestämmer mer exakt vilken befattning du ska vara placerad på och vilka arbetsuppgifter du ska ha. Din placering tillsvidare vid organisationsenheten är tänkt att vara långsiktig och vara den bas du utgår från.

Byte av placering tills vidare

Med hänsyn till anställningsvillkorens utformning, skattelagstiftning och folkbokföringslagstiftning ska byte av placering tills vidare, som även kommer innebär byte av arbetsort, så långt som möjligt undvikas om det strider mot den enskildes vilja. 

Byte av placering tillsvidare är dock ytterst ett arbetsledningsbeslut. Arbetsgivaren kan därför, om du till exempel planeras att under en lång tid vara verksam vid en annan organisationsenhet, besluta att byta din placering tillsvidare.

Du kan också själv initiera ett byte av placering tills vidare. Grunden för detta kan vara av sociala skäl eller att du anser att ett byte kan gagna din personliga utveckling i anställningen. Det finns dock ingen rättighet för dig att som anställd kunna kräva ett byte av placering tillsvidare. Även om det är du som av något skäl initierar ett eventuellt byte så krävs det ett arbetsgivarbeslut för verkställighet.

Personalrörlighet

För att personalförsörja andra enheter och för att utveckla sin personal har Försvarsmakten ett behov av att under kortare eller längre tid använda deras kompetens på andra befattningar och/eller vid andra enheter än den där de är placerade tills vidare. Detta görs genom att man ges en tidsbegränsad placering eller fullgör tjänsteresa/förrättning.

All personalrörlighet ska vara sakligt grundad och följa god sed på arbetsmarknaden. Man kan alltså inte flytta på någon bara för att han/hon är obekväm eller för att försöka frysa ut någon. Det ska istället vara så att bytet av arbetsuppgifter ska bero på att individens kompetens bäst behövs på någon annan plats.

Tidsbegränsad placering

Tidsbegränsad placering används för att bemanna och personalförsörja vissa förband, staber och skolor.  Ett beslut om tidsbegränsad placering faller inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt, men bör utgå från att du frivilligt åtar dig det.

En tidsbegränsad placering varar normalt den tid som är beslutad men kan även upphöra i förtid efter initiativ från dig, din chef där du har din placering tillsvidare eller chefen för enheten där du är tidsbegränsat placerad.

Tjänsteresa/Förrättning

Ibland finns behov av att du utför arbete åt din arbetsgivare på annan ort än där du normalt ska vara verksam. Du kan då beordras på tjänsteresa/förrättning av din chef. Du kan läsa mer om tjänsteresa under rubriken ”Tjänsteresa” i menyn högst upp på webbplatsen.

Senast uppdaterat: 2024-05-28