Arbetsskyldighet GSS

Vad innebär arbetsskyldighet för GSS?

Det finns inte några helt tydliga gränser eller utarbetade riktlinjer som anger hur långt arbetsskyldigheten sträcker sig för dig som är anställd som GSS. Utgångspunkten måste vara vilka arbetsuppgifter som är att anse som normalt förekommande och för vilka en arbetsgivare har behov av att anställa just militär personal – och då i synnerhet gruppchefer eller soldater.

Militära övningar och utbildningar kopplat till vapen och annan utrustning vilka behövs för att lösa den väpnade striden är självklara arbetsuppgifter. Likväl ingår ceremoniell verksamhet som Försvarsmakten utför, samt naturligtvis att genomföra allehanda uppgifter inom ramen för en militär insats.

Att klippa gräs, rensa i buskage eller gräva och plantera häckar med mera utanför kasernerna är inte att anse som militära arbetsuppgifter. Inte heller att snickra/bygga eller måla i kaserner eller andra fasta anläggningar på regementet eller flottiljen. Här kan det dessutom finnas särskilda arbetsmiljöregler som innebär att den som ska utföra sådant arbete också ska ha relevant utbildning och kunskap för att få utföra uppgifterna.

Att vårda och städa upp efter sig själv eller egen grupp/pluton efter genomförd verksamhet måste dock kunna anses ligga inom arbetsskyldigheten.

Gråzoner

Spika mål på skjutfältet och röjning av sly och högt gräs på fältet ligger i gråzonen. Handlar det om att röja eller spika mål utifrån ett allmänt eller generellt behov så är det tveksamt om en sådan uppgift kan anses ligga inom arbetsskyldigheten för en GSS.

Om sådant arbete däremot utförs i direkt anslutning till och utifrån ett faktiskt behov för egen militär utbildning, övning eller insats så är saken en annan – då måste det kunna ses som en uppgift att utföra inom ramen för arbetsskyldigheten. Detsamma gäller om man är utsedd att leda eller bistå vid övning eller övningsmoment. Det är rimligt att man som militär personal faktiskt ska kunna förbereda exempelvis sin egen vapenträning genom att iordningställa skjutmål och röja undan i naturen så man får fritt skottfält.

Tvist vid oenighet

Är du som medlem är tveksam till vad som gäller, ta kontakt med din officersförening. De kan då påkalla förhandling med arbetsgivaren om det handlar om arbetsuppgifter som uppfattas ligga utanför arbetsskyldigheten.

Viktigt att komma ihåg är att du som anställd inte kan vägra att utföra en uppgift du åläggs av arbetsgivaren, oaktat om du är av uppfattningen att den ligger utanför din arbetsskyldighet. Sådant förfarande kan då komma att ses som arbetsvägran, vilket i sin tur kan leda till att du blir uppsagd från sin anställning.

Ytterst kan man vid oenighet kring arbetsskyldigheten luta sig mot Medbestämmandelagen (MBL) §34, där arbetstagarorganisationen vid en tvist har tolkningsföreträde avseende medlemmens arbetsskyldighet. Skulle en sådan situation uppstå övertar förbundet centralt (kansliet) ärendet från officersföreningen och driver frågan med Försvarsmakten (HKV JUR) som motpart. En tvist om arbetsskyldighet kan slutligen behöva avgöras av Arbetsdomstolen. 

Senast uppdaterat: 2024-05-28