Behandling av personuppgifter inom Officersförbundet

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom hela EU. Därmed så har vi förtydligat informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Officersförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap. 

Kontaktuppgifter till Officersförbundet är följande:
Officersförbundet
Box 5338
102 47 Stockholm
08-440 83 30
kansliet@officersforbundet.se

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

E-post till vårt dataskyddsombud: 
officersforbundet.dso@adviceu.se 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.
Officersförbundet utövar sin verksamhet genom nedanstående organ:

 • förbundsmöte vart tredje år
 • extra förbundsmöte
 • förbundsråd
 • förbundsstyrelse med kansli
 • officersföreningar
 • andra sammanslutningar

Officersförbundet kommer att använda de personuppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem.

Officersförbundet behandlar därför, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska:

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor
 • Få förhandlingsstöd i samband med enskilda och kollektivavtals-förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder
 • Få möjlighet till rättshjälp eller servicehjälp genom att bli företrädd i samband med enskilda och kollektivavtalsförhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder
 • Få möjlighet att ansluta dig till Akademikernas a-kassa
 • Få ansluta dig till Officersförbundets försäkringar hos försäkringsbolaget If
 • Få delta i kurser, konferenser, seminarier och andra medlemsmöten
 • Få Officerstidningen
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • Betala rätt medlemsavgift

Officersförbundet kommer att använda de personuppgifter som vi får från andra för att kunna administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. Det handlar om förhandlings- och samverkansunderlag vi får från arbetsgivaren inför t.ex. lönerevision, tvister, personalförsörjningsnämnder och bemanningsbeslut.

Publicering av förtroendevaldas, för uppdraget nödvändiga, personuppgifter kommer att ske i syftet att medlemmarna ska veta vilka som företräder dem. Det innefattar även medlemmar som ännu inte blivit utsedda till förtroendemän men som kandiderar till val.

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som t.ex. en kollektivavtalad skyldighet.

Officersförbundet behandlar också, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att:

 • Genomföra medlemsundersökningar
 • Genomföra enkätutskick gällande bl.a. lönestatistik
 • Framställa lönestatistik

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, för att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser vi har och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Därutöver behandlar Officersförbundet dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner.
För de här behandlingarna är intresseavvägning rättslig grund. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet innebär. Det kan t.ex. handla om att vi bekräftar medlemskapet till bank i samband med ansökan till medlemslån. 

Lagringstid

Officersförbundet kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella.

Efter avslutat medlemskap sparar vi dina personuppgifter i 10 år innan de raderas. Raderingstidpunkten är vald utifrån att vi ska kunna företräda dig i t.ex. ett arbetsskadeärende (vars preskriptionstid är som längst 10 år) som inträffat under medlemskapet hos oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få din personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till s.k. dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av GDPR artikel. 15-18, 20, 21, 22. Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen. 

Mottagare av uppgifter

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till följande mottagare:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lönerevisioner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten – vad gäller avdrag för medlemsavgifter
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • Certifierad teknisk distributör som hanterar underlag för autogiro, e-fakturor och pappersfakturor
 • A-kassa och leverantörer av medlemsförmåner för bekräftande av medlemskap
 • Tryckerier och distributionsföretag – när det gäller förbundstidning, andra trycksaker och nyhetsbrev
 • Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) som är en förhandlingsorganisation som Officersförbundet ingår i på central, lokal och officersföreningsnivå
 • Saco
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektion rörande vår behandling av dina personuppgifter.
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem
i förbundet

För att Officersförbundet ska kunna företräda dig krävs att du lämnar följande uppgifter vid ansökan om medlemskap:

 • Personnummer
 • Namn
 • Grad
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Förband
 • Befattningsnivå (OF/OR)
 • Tjänstgöringsform (K/T)
 • Lön

För studerandemedlemmar vill vi också veta:

 • Vilken utbildning man läser
 • Utbildningsort
 • Examensdatum

Utöver dessa uppgifter krävs också att du legitimerar dig. Enklast görs det med BankID-signering i det elektroniska medlemsansökningsformuläret på vår webbplats. BankID är också nödvändigt för att du ska kunna logga in på Mina sidor eller som legitimering vid telefonkontakt med kansliet i ärenden rörande ditt medlemskap.

Har du inte tillgång till BankID kan du ansöka om medlemskap på pappersblankett i kombination med uppvisande av giltig legitimationshandling hos någon av våra företrädare (t.ex. officersförening eller personal på kansliet). 

Automatiserat beslutsfattande

Vi tillämpar automatiskt beslutsfattande vid följande situationer.
Medlemsavgiften till Officersförbundet baseras på vilken lön du har och vilken Officersförening du tillhör (lokalföreningsavgift). Beslut om avgiftsnivå sker automatiskt utifrån lön och officersföreningstillhörighet.

Urval inför medlemsundersökning sker automatiskt utifrån målgruppskriterierna för undersökningen.

Personuppgifter på sociala medier

Vi på Officersförbundet använder oss av Facebook, Instagram och Twitter för att sprida information, marknadsföring, delta i debatt/opinionsbildning samt för att öppna upp för en dialog med de som är intresserade av vår organisation eller har frågor.

Vi på Officersförbundet förbehåller oss rätten att radera inlägg, kommentarer, länkar och publikationer som enligt vår bedömning är kränkande, stötande, syftar till marknadsföring av annan verksamhet, innebär marknadsmässig misskreditering, upphovsrättsintrång, brottslig verksamhet eller liknande. Vi förbehåller oss också rätten att stänga av följare och rapportera vidare till Facebook/Instagram/Twitter. Om du lägger märke till sådana uppgifter som beskrivits ovan välkomnas du att meddela oss det omgående.

Det är inte tillåtet att dela känslig information om annan när du publicerar frågor och kommentarer på vår sida. Känslig information kan vara sådant som facktillhörighet, sexuell läggning, religion m.m. Vi rekommenderar även att du använder dig av taggnings-funktionen om du vill göra vänner eller bekanta uppmärksamma på våra inlägg, på så sätt informerar du dem om att deras namn finns på vår sida.

Facebook/Instagram/Twitter är primärt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på dess plattformar. Däremot är Officersförbundet att anse som ansvariga för viss behandling som sker på Officersförbundets sida, därför vill vi informera dig om vår personuppgiftsbehandling som du kan ta del av i detta dokument.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du finner att något material på vår sida strider mot lag eller som du av andra skäl önskar bli borttaget.

Vänligen var uppmärksam på att allt innehåll och inlägg måste följa: Varje plattforms användarvillkor samt Privacy Policy.

Senast uppdaterat: 2023-05-25