Avtal för särskilda befattningshavare har sagts upp för omförhandling

Publicerad: 2023-09-01

Den 31 augusti sade Officersförbundet tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten upp avtalet om särskilda befattningshavare för omförhandling. Under året har Officersförbundet och Försvarsmakten sett över delar av avtalet, men parterna har inte kunnat komma överens om hur mycket lönetilläggen för cheferna ska höjas från 1 januari 2023.

– Officersförbundet hoppas att det här kan synliggöra att löner och lönetillägg för chefer i Försvarsmakten inte kan ses som skäliga då deras löner har tappat för mycket gentemot övriga arbetstagare under en längre tid, säger Lars Fresker, Officersförbundets förbundsordförande.

Avtalet har en uppsägningstid på sex månader, vilket betyder att Officersförbundet och Försvarsmakten har sex månader på sig att förhandla fram ett nytt avtal. Om parterna inte kan komma överens innan dess kommer arbetstidsavtalet att börja gälla den 1 mars 2024 för de som tidigare har omfattats av avtal för särskilda befattningshavare.

– Medarbetare som har arbetstidsavtalet som grund har flera tillägg som kompensation för all den tid som de arbetar. Chefer som har avtal för särskilda befattningshavare som grund har inte de tilläggen. För medarbetare finns en tydlig arbetstidsreglering, medan chefer har förtroendearbetstid som bygger på att de ska arbetstidsreglerna sig själva. En förbandschef kan arbeta hur mycket om helst och lönen påverkas inte. Officersförbundet menar därför att även chefernas löner behöver höjas avsevärt. Man ska inte förlora ekonomiskt på att vara chef, säger Lars Fresker.

Avtal för särskilda befattningshavare är de som har tjänstegrad:
– Överste eller kommendör
– Civil arbetstagare som innehar en befattning på nivån CF5
– Chef för organisationsenhet
– Försvarsattaché (heltidstjänstgörande)