Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får. Sidan kommer med tiden att fyllas på med era frågor och svar från förbundet.

Jag har fått en ny lön efter Rals, men jag har bara sett den på min lönespecifikation, jag hörde något om att jag ska ha ett lönesamtal, stämmer det?

Ja, det stämmer. Efter genomförd lönerevision ska din chef i ett lönesamtal presentera för dig på vilka grunder din nya lön är satt – hur stor del av löneökningen som utgörs av din prestation och hur stor del som utgörs av eventuella satsningar som gjorts på dig. Passa på att ställ frågor till din chef om du till exempel inte tycker att din löneökning stämmer med de förväntningar du haft efter ert medarbetarsamtal. Din officersförening har varit part i arbetet med Rals så ställ även frågor till dem. Inför Rals är det vanligt att din officersförening har medlemsmöten där du som medlem kan få information och ställa frågor om lönearbetet i föreningen – gå på dem!

Gabriel Bris, ombudsman

Jag ska gå i pension under våren. Kan jag fortsätta vara medlem i Officersförbundet?

Ja, du kan fortsätta vara medlem i Officersförbundet när du går i pension. Du kommer då bli pensionärsmedlem. Det innebär att din medlemsavgift är 40 kronor i månaden tills du fyller 67 år och därefter 150 kronor per år. Du behåller dina försäkringar och medlemsförmåner såsom Officerstidningen. Det enda du gör är att gå till Officersförbundets webbplats, logga in med Bank ID på ”Mina sidor” och fyll i formuläret ”Byt medlemskategori”. Jag hoppas att du kommer trivas som pensionär!

Carina Viklund, kanslistöd

Jag upplever att jag blir utsatt för kränkande särbehandling. Vad ska jag göra för att få hjälp?

Jag har några råd på vad du som medarbetare kan göra. Det första rådet är också det svåraste, men att du pratar och är tydlig mot personen/personerna om att en handling/beteende inte är ok är viktigt. Om personen/personerna inte slutar rekommenderar jag att du:

• Pratar med din chef. Är det chefen som beter sig – gå till dennes chef.

• Tar stöd av ditt skyddsombud, officersföreningen eller en kollega.

•  Dokumenterar. Skriv ner vem som gjort eller sagt vad, när det skedde, eventuella vittnen med mera. Dokumentationen är värdefull då arbetsgivaren ska utreda vad som hänt eller när Officersförbundet ska driva en tvist.

• Handlar det om diskriminering eller trakasserier enligt diskrimineringslagen ska du prata med Officersförbundets lokala förtroendevalda så fort som möjligt. Om frågan ska drivas arbetsrättsligt (du kan ha rätt till diskrimineringsersättning) är det ofta en preskriptionstid på fyra månader.

• Om det blir en utredning ska du ställa krav på att den som genomför utredningen har utredningskompetens och inte heller några förutfattade meningar om dig eller andra inblandade, eller om händelsen i stort. Du ska känna förtroende för den som utreder och att det sker opartiskt.

• Sök stöd från företagshälsovården om du behöver hjälp med att bearbeta det du varit med om.

Jag vill också lägga till att all personal i Försvarsmakten har möjlighet att kontakta UOB (utrednings-stöd ovälkommet beteende) för att få vägledning. Syftet är att ge råd till den som upplever sig utsatt, och att stötta chefer på OrgE som önskar råd i ärenden och hur ärendet ska hanteras som bäst. Det finns även möjlighet att anmäla alla former av ovälkommet beteende och vid en anmälan startar en utredning. Jag hoppas att du får den hjälp du behöver och att den kränkande särbehandlingen upphör.

Martin Sachs, ombudsman

Kan jag få betald ledighet när jag flyttar?

Hej! Jag ska flytta om en månad och det är mitt i veckan. Jag har hört att jag ska kunna få betald ledigt för att flytta. Stämmer det?

Hej! Ja, du kan få betald ledighet vid flytt. Du får det genom att ansöka om tjänstledighet utan löneavdrag för flyttning i annat fall (enligt Villkorsavtalet Kap9 §2 C). Då har du rätt till en dags ledighet utan löneavdrag. Lycka till med flytten!

Gabriel Bris, ombudsman

Kan jag vara fortsätta medlem i förbundet när jag ska börja arbeta civilt utanför Försvarsmakten?

Jag ska sluta på mitt arbete som officer och börja arbeta civilt utanför Försvarsmakten om tre månader. Hur gör jag med mitt medlemskap i Officersförbundet?

Officersförbundet företräder endast medlemmar anställda i Försvarsmakten eller närliggande myndigheter när det gäller förhandlingsrätt och tillgång till arbetsrättsligt råd och stöd. Nu när du byter från en militär till civil anställning utanför Försvarsmakten rekommenderar vi därför att du har ett medlemskap i ett fackförbund som företräder dig när det gäller dessa frågor. Har du varit medlem hos oss i 10 år eller mer kan du dock ha ett passivt medlemskap í förbundet. Som passiv medlem kan du ha kvar de försäkringar du tecknat genom ditt medlemskap. Du får också Officerstidningen och kan nyttja medlemserbjudanden. Du har dock som sagt inte tillgång till fackligt stöd. För ansökan om passivt medlemskap logga in med BankID på ”Mina sidor” via officersförbundet.se och fyll i formuläret för Ändra medlemskapskategori.

Carina Viklund, kanslistöd

Hur mycket är tillägget för försvarsmaktsdygn nu?

Hej! Jag har förstått att flera tillägg har höjts. Hur mycket är tillägget för försvarsmaktsdygn nu?

Hej! Det stämmer att ett antal tillägg höjdes från och med 1 januari 2023 däribland tilläggen för försvarsmaktsdygn (FM-dygn). Tillägget för ett planerat FM-dygn höjdes från 1050 till 1300 kronor, tillägget för ett uppkommet FM-dygn på vardag höjdes från 1350 till 1700 kronor och för lördag, söndag och helgdag från 1650 till 2000 kronor. Mer om de andra höjda tilläggen kan du läsa om på Officersförbundets webbplats.

Patrik Larsson, ombudsman

Kan jag avsluta min anställning bara nu när jag ska studera?

Hej! Jag är anställd som GSS/K just nu, men jag planerar att plugga till officer i höst. Jag vet dock inte vad jag ska göra med min anställning – är det bara att avsluta den eller?

Om du har varit anställd i minst sex månader har du rätt att söka tjänstledighet för studier och jag rekommenderar att du gör det. Du bör skicka din ledighetsansökan så snart som möjligt (helst sex månader i förväg) därför att arbetsgivaren kan skjuta på din begärda ledighet i upp till sex månader, men här finns också̊ ett ledarskaps- och varumärkesperspektiv från arbetsgivarens sida, så förhoppningsvis gör arbetsgivaren inte det. Jag avråder dig från att avsluta din anställning som GSS/K i Försvarsmakten därför att inför och under dina studier ger den anställning dig möjlighet att återgå till arbetet om du avslutar eller avbryter dina studier. Har du avslutat din anställning finns det inte en anställning att återgå till. Notera att din anställning kan avslutas under dina studier på grund av att du tjänstgjort dina 12 år som GSS/K.

Elina Meyer, ombudsman

Vad är det för ersättning som gäller för boende i jourrum?

Hej! Vad är det för ersättning som gäller för boende i jourrum? Jag har jour på mitt hemmaförband och bor i ett rum med säng, men dusch och toalett finns i korridoren som delas med två andra rum.

Hej! Det finns ingen ersättning för boende i jourrum på ordinarie arbetsort förutom själva jourersättningen. Dock ska jourrummet fylla kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). Där står följande:

83 § För den arbetstagare som har jourtjänst ska det finnas ett ostört jourrum med storlek och inredning så att arbetstagaren får tillräcklig vila. Rummet ska ligga så nära huvudarbetsplatsen för jourtjänsten som det är praktiskt möjligt. Det ska vara utformat som ett enkelrum.

84 § I närheten av jourrum ska det finnas möjlighet att värma och äta mat. Toalett och dusch ska finnas nära rummet. I tidigare råd till motsvarande § 83 stod följande:  ”Inredningen kan lämpligen vara säng, sängutrustning, garderob eller klädskåp, stol, bord, tak- och sängbelysning och spegel” och detta tycker jag ramar in vad som menas med inredning och enkelrum i § 83

Patrik Larsson, ombudsman

Har jag rätt att besöka läkare på arbetstid?

Jag har tid hos en läkare mitt på dagen en vanlig arbetsdag. När jag berättade om läkarbesöket bad min chef bad mig se om jag kan omboka besöket, jag har försökt, men det går inte. Det är ett viktigt läkarbesök. Har jag rätt till det på arbetstid?

Läkarbesök bör ske utanför arbetstiden men om det behöver ske under arbetstid har du rätt att vara ledig utan löneavdrag. Skäl kan vara att besöket behöver ske i närtid och att läkaren inte har någon tid när du är planerat ledig. Detta enligt FAS, kapitel 9.

David Lidwall, ombudsman

Vad tycker Officersförbundet om att GSS/K inte får tillsvidareanställning?

Hej! Jag undrar om Officersförbundet tycker att det är rimligt att GSS/K inte får tillsvidareanställning? Gör ni något för att ändra det? Jag undrar också vad som händer med mig när mitt anställningsavtal går ut i om ett år? /Soldat

Hej! Officersförbundet anser att anställningen som GSS/K är som vilken annan anställning om helst på den svenska arbetsmarknaden och därför ska lagarna för den svenska arbetsmarknaden gälla även GSS/K. Förbundet anser alltså att GSS/K ska ha en tillsvidareanställning som kan inleds med en provanställning om sex månader. Den 1 oktober 2022 sade förbundet upp kollektivavtalet för GSS/K och 1 oktober 2023 slutade avtalet att gälla. Nu gäller istället Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.

För de GSS/K som anställs med lagen som grund påbörjas anställningen med provanställning om sex månader som sedan följs av en tidsbegränsad anställning om minst sex år och högst åtta år.  Lagen öppnar ENDAST upp för kortare anställningar än sex år i de fall individen redan varit GSS/K anställd så länge att en ny anställning om sex år skulle betyda att du arbetat över tolv år totalt i Försvarsmakten som GSS/K alternativt 16 år med en kombination av GSS/K och GSS/T. Så om du varit anställd i åtta år har du möjlighet att få anställning i fyra år till, så att den sammanlagda tiden blir tolv år, och därefter en anställning som GSS/T i fyra år. Officersförbundet arbetar för att förändra lagen på flera olika vis – dels arbetar vi för att upplysa media och allmänheten kring vad för villkor som faktiskt gäller och hur problematiska de är – dels arbetar vi för att påverka Försvarsmakten och politiken så att lagen faktiskt ska ändras. Det är inte ett enkelt arbete, men vi jobbar på!

Elina Meyer, ombudsman

Jag undrar om de tillägg jag får när jag deltar i särskild operation är semestergrundande?

Jag har deltagit i särskild operation och jag undrar om tillägg jag får när jag har deltagit är semestergrundande?

Hej! När du har deltagit i en särskild operation, som regleras i Arbetstidsavtalet Del 6, bygger ersättning på konstruktionen 0,0099 gånger I-lön+264 kronor. Det här är ett tillägg och ja, det ingår i semesterersättning så som rörligt tillägg nästa år.

Patrik Larsson, ombudsman

Kan jag spara semesterdagar till nästa år?

Hej! Jag undrar lite över mina semesterdagar. Jag hade fyra veckors sammanhängande semester i somras, så jag har flera semesterdagar kvar, men jag är osäker på exakt antal. Kan jag spara de semesterdagarna jag har kvar till nästa år och ta ut dem exempelvis i samband med nästa sommarsemester?

Hej! Antalet semesterdagar beror på hur gammal du är och regleras i FM avtal om semester – är du under 30 år har du 28 semesterdagar, är du 30–39 år har du 31 dagar och är du 40 år och över har du 35 semesterdagar. Arbetsgivaren är skyldig att lägga ut fyra veckors sammanhängande semester till dig mellan juni-augusti, det vill säga 20 semesterdagar. Den som har rätt till fler än 20 semesterdagar (160h) för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande timmarna till ett senare kalenderår. Dock får man inte ha mer än 35 sparade semesterdagar (280h). Som parentes kan tilläggas att semestern formellt räknas i timmar och inte i dagar, men tiden är samma.

Elina Meyer, ombudsman

Vad händer om jag vägrar att bära korrekt gradbeteckning eller inte bär gradbeteckning alls?

Hej! Jag är en kapten som ska bli fanjunkare snart. Vad händer om jag vägrar att bära korrekt gradbeteckning eller inte bär gradbeteckning alls?

Hej! När en anställd medvetet eller av oaktsamhet inte följer regler eller beslut kan den anställde enligt Lagen om offentlig anställning ges en disciplinpåföljd och det är med största sannolikhet det som kommer hända om du vägrar att bära korrekt gradbeteckning eller inte bär gradbeteckning alls. Vid ett första ärende för en disciplinåtgärd ska din chef/arbetsgivare, som ett led i att försöka få dig att ändra dig, ta ett chefsamtal med dig. Fungerar det inte kommer din chef/arbetsgivare ta ärendet vidare till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd (FPAN). När ärendet kommer upp till FPAN brukar det enligt kutym utges en skriftlig varning från nämnden. Om du fortfarande inte ändrat ditt beslut eller beteende trots varning från FPAN kan det bli beslut om löneavdrag som disciplinåtgärder mot dig. I ett senare slutgiltigt skede efter flera påtalanden mot dig som arbetstagare kan FPAN besluta sig för att pröva din anställning. Officersförbundet förstår din frustration och ilska, men det är av yttersta vikt att du innan du fattar ditt beslut tar eventuella konsekvenser i beräkningen. Officersförbundet rekommenderar också att du oavsett vad du beslutar tar kontakt med din officersförening så kan de stödja dig.

David Lidwall, ombudsman

Peter Löfvendahl, förbundssekreterare

Kan jag bli uppsagd hur som helst under provanställningen?

Hej! Jag har precis blivit provanställd som specialistofficer. Den anställningen gäller i sex månader, men stämmer det att min chef under den tiden kan avsluta anställningen utan att berätta varför?

Enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd ska prövotiden vid en provanställning vara högst sex månader och sedan övergå i en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning måste din chef meddela dig det minst en månad före provanställningen går ut, men ja, arbetsgivaren kan under en provanställning avsluta en anställning när som helst utan att uppge orsak.

David Valentin Lidwall, ombudsman

Vad gör jag om jag fått för mycket i lön?

Hej! Jag tror att jag har fått för mycket utbetalt i lön. Vad ska jag göra?

Det första du ska göra är att kontrollera din lönespecifikation. Om du misstänker att du har fått för mycket i lön så ska du i första hand prata med din chef och i andra hand prata med HRC. Gör inte av med pengarna då Försvarsmakten har rätt att krävs tillbaka dem och korrigeringen vanligtvis sker på nästkommande lön. Det kan också uppstå en skuld om det tar längre tid. Då kan du bestrida om du inte delar uppfattning att det är om skuld.

Patrik Larsson, ombudsman

Kan chefen beordra mig att utföra vilka arbetsuppgifter som helst?

Hej! Jag är specialistofficer. Nu vill min chef att jag ska vara på skjutfältsexpeditionen i tre veckor. Kan chefen göra så? Beordra mig att utföra vilka arbetsuppgifter som helst?

Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Generellt sett kan man säga att militär personal, och i synnerhet yrkesofficerare, har en bred och omfattande arbetsskyldighet jämfört med andra yrkesgrupper, men vad du är anställd som styr och begränsar i viss mån vad du kan beordras utföra till för arbetsuppgifter av arbetsgivaren. Det är svårt att exakt på förhand reda ut vilka typer av arbetsuppgifter du kan beordras att utföra inom ramen för din anställning, men det måste bedömas i det enskilda fallet och situationen. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med din lokalförening så att ni tillsammans tittar på frågan.

Patrik Larsson, ombudsman

Kan jag få betald ledighet vid flytt?

Hej! Jag ska flytta om två månader och har hört att jag inte ska behöva ta semester eller tjänstledighet, utan att jag ska kunna flytta med lön. Stämmer det?

Ja, det finns två alternativ vid flytt. Första alternativet är när du flyttar och behåller samma tjänstgöringsställe. Du kan då få 1 dags betald ledigt. Andra alternativet är när du flyttar och blir arbetsled till ett nytt tjänstgöringsställe eller när du har sökt en ny tjänst i Försvarsmakten och då arbetsgivaren och du som arbetstagare kommer överens om flyttersättning. Du kan då få flyttersättning och beviljas max 3 betalda dagars ledigt. Läs mer i FAS § 9.

David Valentin Lindwall, ombudsman

Har jag haft för mycket jour?

Hej! Jag är osäker på om jag har haft för mycket jour den här månaden, hur många timmar får jag göra?

Enligt arbetstidsavtalet (3.9.2) får arbetsgivaren begära att en arbetstagare ska fullgöra jour högst 50 timmar under en månad. Jour kan också läggas ihop till en period på tre månader, du får då som högst ha 150 timmar jour sammanlagt. Arbetsgivaren får begära att en arbetstagare ska fullgöra jour högst 416 timmar under ett år. I detta utrymme om 416 timmar ska det i förekommande fall även ingå fullgjorda övertidstimmar. Det finns även möjlighet att teckna kollektivavtal om utökad jourram i arbetstidsavtalet (3.9.7), men det görs på organisationsenhetsnivå. Så det bästa är om du kontaktar din officersförening så får ni reda ut om du har haft för mycket jour och om det då kan röra sig om brott mot kollektivavtalet.

Elina Meyer, ombudsman

Kan min chef avbryta min semester?

Hej! Jag har blivit beviljad semester i augusti, men nu undrar jag om min chef kan avbryta min semester? Vänligen orolig

Semester är härligt och nödvändigt för att kunna prestera på så hög nivå som arbetstagare i Försvarsmakten gör. Det är därför tråkigt och dåligt om arbetsgivaren vill avbryta semestern. Beviljad semester är en bindande rättshandling och därför bryter arbetsgivaren mot semesterlagen (1977:480) om arbetsgivaren utan arbetstagarens godkännande beslutar sig för att ändra beviljad semester. Det ska leda till att arbetstagaren får skadestånd för brott mot semesterlagen. Arbetsgivaren kan dock ändra semester utan skadestånd om arbetsgivaren har särskilda skäl. Det är dock en begränsad möjlighet för med särskilda skäl avses en händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren – det avser inte exempelvis dålig planering. Du kan dock inte vägra att arbeta om du blir beordrad men det blir då en tvistbar fråga så då måste du omedelbart meddela din lokalförening. Det bästa är naturligtvis att arbetstagaren och arbetsgivaren är överens så prata med din chef!

Patrik Larsson, ombudsman

Vilka försäkringar får jag som medlem i Officersförbundet?

Hej! Jag är ny medlem och undrar vad det är för försäkringar jag som medlem erbjuds?

Vad roligt att du gått med i förbundet! Som ny medlem får du automatiskt ett försäkringspaket som innehåller livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och olycksfallsförsäkring. Du kommer få hem brev med information om försäkringarna och de är kostnadsfria i tre månader, därefter har du möjlighet att fortsätta till ett förmånligt pris. If och förbundet har ett samarbete som innebär att du som medlem erbjuds både person-och gruppförsäkringar till förmånliga priser. Vi rekommenderar att du ser över ditt försäkringsskydd kopplat till din familje- och boendesituation, mer information om vad för försäkringar som erbjuds finns på if.se/officersforbundet.

Carina Viklund, kanslistöd

När kan jag ta ut min kompledighet?

Hej! Jag har kompledighet från FM-dygn att ta ut, men jag är osäker på när jag kan få ta ut den exempelvis nästa vecka. Vad är det som gäller egentligen?

Med längre framförhållning så är det i lista kompledighet för FM-dygn hanteras genom att arbetstidsplanerande chef (CPA) ska/kan i lista planera uttag av kompledighet. Det hanteras på samma sätt som arbetstid, det kan göras utifrån dina önskemål.

Med en kort framförhållning kan du som individ fråga chefen om du kan ta ut kompledighet nästa vecka, om det fungerar utifrån verksamheten så kan du och chefen komma överens om det, men det går inte att vända på, det vill säga att chefen vill att du är kompledig nästa vecka, för då gäller listan. Det är dock möjligt att genom en omplaneringslista lägga in uttag av kompledighet som då är mer än 14 dagar framåt i tiden.

Slutligen så finns det även möjlighet för arbetsgivaren att förlägga uttag av kompledighet från uppkommet FM-dygn i direkt anslutning till de uppkomna dygnen.

Patrik Larsson, ombudsman

Måste jag ha provanställning?

Hej! Jag kommer till sommaren att ta officersexamen från Militärhögskolan Karlberg. Vad bör jag tänka på när jag tar anställning? Kan jag exempelvis förhandla så jag slipper provanställning då jag under studierna varit tjänstledig från en anställning som GSS/K?

När det gäller provanställning så är det en möjlighet som arbetsgivaren kan använda sig av, men det är inte ett krav. Grunden är att arbetsgivaren kan använda provanställning när denna inte känner till eller är osäker på den som anställs. Om du har en anställning som GSS/K och Försvarsmakten vill provanställa dig som yrkesofficer så ska du fortsätta att söka tjänstledighet från GSS/K anställningen, eftersom provanställning är en osäker och otrygg anställning.

Man kan eller brukar säga att individen har en förhandlingsmöjlighet vid en ny anställning, då den individen kan begära eller önska en högre lön än den som arbetsgivaren föreslår. Arbetsgivaren kan då stå fast vid sitt erbjudande eller ändra sig och erbjuda en annan lön, individen får då fatta beslut om att tacka ja eller nej till anställningen på den slutligen föreslagna lönen. Lönen som en individen erbjuds ska vara individuellt bedömd på den befattning som den enskilde ska utföra, närmare bestämt individens arbetsuppgifter, det är det som vi menar när det pratas om individuell och differentierad lön.

Patrik Larsson, ombudsman

Ny arbetsplats och nytt förband. Byter jag själv lokalförening?

Jag har börjat på ett nytt förband. Behöver jag ansöka om medlemskap i den lokala föreningen?

Då de lokala föreningarna är kopplade till vilket förband du jobbar på så kommer din tillhörighet att ändras automatiskt OM du anger det nya förbandet som arbetsplats. Detta ändrar du enkelt genom att gå till förbundets webbplats, logga in med BankID på ”Mina sidor” och ändra vilket förband du arbetar på.

Maria Jensfelt, kanslistöd

Måste man ta all semester i juli?

Hej! Jag planerar inför semestern och min chef har sagt att jag måste ta ut tre veckors semester i juli, men jag vill hellre spara semester för en längre resa i höst. Kan han verkligen tvinga mig att ta min semester då?

Om du vill ha semester utanför ordinarie semesterperiod är det viktigt att vara ute i god tid med sin begäran. Det enda du egentligen har rätt att kräva när det gäller semester är fyra veckors sammanhängande ledighet i perioden juni–augusti. I övrigt är det arbetsgivaren som beviljar semester utifrån vad verksamheten tillåter. Skulle det vara så att du fått ett avslag på din semesteransökan men upplever det som att din frånvaro inte skulle få någon negativ inverkan på verksamheten kan det bli föremål för en MBL-förhandling. Kontakta din officersförening så kan en förtroendevald hjälpa till och ge råd om hur du går vidare.

Patrik Larsson, ombudsman

Hur betalar jag om pappersfakturan är borta?

Hej! Jag betalar vanligtvis min medlemsavgift med pappersfaktura, men jag hittar inte fakturan. Hur gör jag för att betala avgiften i tid?

Om du loggar in på förbundets webbplats officersforbundet.se med BankID och klickar dig fram till ”Mina sidor” och ”Mina fakturor” kan du se dina betalningsuppgifter där. Vi skulle dock rekommendera att du via din internetbank betalar din avgift via autogiro eller e-faktura. Då slipper du det här problemet, du sparar då 10 kronor per faktura och det är bra för miljön!

Maria Jensfelt, kanslistöd

Måste man jobba vid planerat uttag för kompensationsledighet?

Jag är planerat ledig för FM-dygnskompensation. Nu säger chefen att jag måste jobba. Vad gör jag?

När du är planerad för uttag av kompledighet i lista så kan du jämföra det med att vara nollplanerad, det vill säga att du är tjänstgöringsfri/ledig. Om det då uppstår ett oförutsett behov att arbete och det inte kan lösas av de som har planerad arbetstid så kan arbetsgivaren använda övertid – den som är frivillig ska dock användas i första hand. Arbetsgivaren kan begära att du arbetar övertid med högst 50 timmar under en kalendermånad samt högst 200 timmar per kalenderår.
Ytterligare regler finns för vem/vilka som inte får tas i anspråk för övertidsarbete – i ditt fall så får du övertidsersättning om du arbetar den dag du är planerat kompensationsledig.
Kompensationsledigheten förbrukas dock eftersom den ersätts med övertid för att det är arbetsfri dag. Om du är förhindrad och har godtagbara skäl så ska du tala om det för din chef som då bör söka annan frivillig. I slutändan har dock arbetsgivaren rätt att beordra övertid.

Patrik Larsson, ombudsman

Behöver man ha så lång veckovila?

Hej! Måste jag verkligen ha 72 timmars sammanhängande veckovila? Jag känner inte att jag behöver vara ledig så länge.

Ja, det stämmer att du måste ha det under en sammanslagen 14-dagarsperiod. Arbetstidslagen och vårt arbetstidsavtal bestämmer veckovilan. Det är både en skyldighet och en rättighet som inte är valbar.

Patrik Larsson, ombudsman

Vad gäller för uppkommet FM-dygn när när ÖB eller C Insats fatat beslut?

Stämmer det att det inte utgår övertidsersättning om ÖB eller C Insats fattar beslut om uppkommet FM-dygn?

Grunden är att det utgår övertidsersättning för timme 1-6 vid uppkommit FM-dygn. ÖB och C Insats kan dock fatta ett särskilt beslut om att övertidsersättning inte utgår för timme 1-6, börjar vid timme 0 enligt 24-timmarskonstruktionen.

Martin Sachs, ombudsman

Vad gäller vid sjukdom under studier?

Hej! Jag ska börja studera på Karlberg och undrar vad som gäller om jag blir sjuk under studierna? Jag var tidigare soldat om det spelar roll?

Sjukpenningsgrundade inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och som ligger till grund för hur
mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller ska vara
föräldraledig. Beloppet baseras på vad du har haft för inkomst, men vad som räknas som inkomst är olika. Därför är det viktigt att du innan du påbörjar dina studier kontrollerar med Försäkringskassan om vad som gäller för just dig och din SGI.

Det är också viktigt att du vet hur du eventuellt kan skydda din SGI. Det får till exempel inte finns några glapp i tiden där du varken har arbetat eller skyddat din tidigare SGI för i så fall kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar. Så som sagt, hör av dig till Försäkringskassan och kontrollera med dem!

Elina Meyer, ombudsman

Hur gör jag med mitt medlemskap nu när jag blir student?

Jag har jobbat som GSS, men nu ska jag plugga SO. Får jag vara kvar som medlem?

Stort grattis! Ja, du får behålla ditt medlemskap hos oss, men du byter medlemskategori från yrkesverksam till student. Du betalar endast 100 kronor för hela studieperioden och får ett grundpaket med försäkringar utan kostnad.

Du loggar in på ”Mina sidor” här på vår webbplats och fyller i formuläret ”Ändra medlemskategori”, med information om vilken utbildning, skola och utbildningsperiod som gäller. Så är det klart – lycka till med plugget!

Carina Viklund, medlemsservice

Ska jag byta tjänstepensionsavtal vid återanställning?

Hej! Jag har tidigare varit officer men har slutat och arbetat civilt ett antal år. Nu har jag blivit erbjuden en återanställning som yrkesofficer i Försvarsmakten. Jag har pratat med min eventuellt blivande chef som nämnde något om tjänstepension utifrån PA16 och att byta från avdelning 2 till avdelning 1 vid återanställning. Jag är tveksam då jag inte riktigt vet vad det innebär, samt undrar om det är något jag måste gå med på?

Det statliga tjänstepensionsavtalet PA16 består av två olika avdelningar, avdelning 1 (generellt för födda 1988 och senare) och avdelning 2 (generellt för födda 1987 eller tidigare). Genom en så kallad enskild överenskommelse mellan arbetstagare och
arbetsgivare kan i vissa fall ett byte från avdelning 2 till avdelning 1 göras, men att byta åt andra hållet är inte möjligt. Byter man till avdelning 1 kommer det också gälla för alla andra eventuella framtida statliga anställningar.

Din eventuellt blivande chef i Försvarsmakten kan inte ställa som krav att du vid en återanställning ska byta till avdelning 1, eftersom en enskild överenskommelse vilar på frivillig grund.

Det är stor skillnad på exempelvis hur intjänande och uttagsmöjligheter med mera fungerar i avdelning 1 respektive avdelning 2. Det går inte generellt att säga att den ena är bättre än den andra eftersom det även beror på individuella faktorer, som till exempel ålder, lön, när man tänker sig gå i pension, eventuell tidigare statlig anställning, om man tidigare arbetat privat eller i kommun eller region (och då med vilket tjänstepensionsavtal).

Det är viktigt att du bildar dig en god uppfattning om vad avdelning 1 respektive avdelning 2 skulle innebära just för dig. Viss information och stöd ska din eventuellt blivande chef i Försvarsmakten kunna bistå med eller i alla fall hänvisa till. Du bör dock själv ta personlig kontakt med Statens tjänstepensionsverk (SPV) för att få fördjupad information om innebörden av ett eventuellt avdelningsbyte för dig – utifrån just dina personliga ingångsvärden och din tidigare anställningshistorik.

Conny Jansson, ombudsman

Senast uppdaterat: 2024-03-18