Arbetstidsreglering för Försvarsmaktens chefskrets

Du som är i chefskretsen och omfattas av chefsavtalet eller omfattas av avtal om villkor för särskilda befattningshavare vid Försvarsmakten har förtroendearbetstid. Förtroendearbetstid i sin tur bygger på att du har en stor handlingsfrihet att förlägga din egen arbetstid.

När du omfattas av chefsavtalet eller av avtal om villkor för särskilda befattningshavare vid Försvarsmakten är du undantagen från kollektivavtal om arbetstid. Du får därför till exempel ingen övertidsersättning.

Förtroendearbetstid ger dig ett stort ansvar att själv avväga vad arbetsuppgifterna och verksamheten kräver, hur arbetet läggs upp och när det ska utföras för att klara uppsatta mål. Det innebär också att du själv har ansvar för att det blir en balans mellan ditt arbete och till exempel din familj och din fritid.

I 4 kap. 29 § Villkorsavtalet finns en definition av förtroendearbetstid: ”Med förtroendearbetstid avses sådan arbetstid som en arbetstagare med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att själv disponera.”

Syftet är dock inte att du ska arbeta mer eller mindre än vad ordinarie arbetstidsmått medger. Det är istället arbetsuppgifternas krav som påverkar arbetstidens omfattning vid varje tillfälle. Arbetsgivaren bestämmer med stöd av sin arbetsledningsrätt vilka arbetsuppgifter som ska utföras.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. En av de viktigaste förutsättningarna för att möjliggöra detta för dig med förtroendearbetstid är att din närmaste chef kontinuerligt följer upp din totala arbetsbelastning. Det förutsätter en kontinuerlig uppföljning och dialog mellan dig och din chef för att denne ska kunna ta sitt ansvar både för ditt resultat och hälsa. Av detta följer även ett ansvar för medarbetaren att signalera när arbetsbelastningen blir för stor eller för liten.

I Försvarsmaktens chefskrets ingår du som:
– Ingår i Försvarsmaktsledningen (enligt Försvarsmaktens interna bestämmelser, vid avtalets tecknande FIB 2020:1)
– är flagg-/generalsperson
– innehar befattning på CF6-nivå eller högre
– innehar befattning med ansvar för löneförhandlingar på Försvarsmaktsnivå och delegerat ansvar att teckna kollektivavtal på Försvarsmaktsnivå (Förhandlingschef och biträdande förhandlingschef)

Du som omfattas av avtalet om villkor för särskilda befattningshavare i Försvarsmakten arbetstagare är du som innehar tjänstegraden/är:
– Överste eller kommendör
– Civil arbetstagare som innehar en befattning på nivån CF5
– Chef för organisationsenhet
– Försvarsattaché (heltidstjänstgörande)

Senast uppdaterat: 2023-05-17