Arbetstidstillägg

När du arbetar på obekväm tid, har jour, arbetar på en storhelg, har beredskap, tjänstgör under FM-dygn eller liknande ska du få tillägg för detta på din ordinarie lön.

Omplaneringstillägg

I de fall en omplanerad lista innebär att din fritid inskränks utbetalas 800 kronor i tillägg för den veckan. Det här gäller dock inte om förändringen görs utifrån din egen önskan.

Övertidstillägg

Du är skyldig att arbeta på övertid högst 50 timmar under en kalendermånad
eller högst 200 timmar under ett kalenderår. Övertid samt
jourtjänstgöring får tas ut med högst 416 timmar under ett kalenderår.
Övertidstillägg per timme betalas enligt följande:

 • Enkel övertid = den individuella lönen per månad delat med 94.
 • Kvalificerad övertid = den individuella lönen per månad delat med 72.

Enkel övertid = övertid som inte är kvalificerad övertid.

Kvalificerad övertid = övertid enligt följande:

Mellan 19.00 på fredag och 07.00 på måndag.

Mellan 19.00 på dag före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag eller nationaldagen och 07.00 närmast följande vardag.

Mellan 19.00 skärtorsdagen och 07.00 på dagen efter annandag påsk.

Mellan 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton
och 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

Mellan 19.00 på dag före tjänstgöringsfria kalenderdygn och 07.00
på dagen efter de tjänstgöringsfria kalenderdygnen samt i
övrigt mellan 22.00 och 06.00.

Vid ett fristående extra arbetspass får du övertidsersättning för minst tre timmar även om den faktiska tiden är kortare. För att det ska räknas som ett fristående extra arbetspass krävs att du haft en rast om minst 30 minuter. Ingripande under jourtjänstgöring är övertid, men räknas inte som ett fristående extra arbetspass. Styrkta merkostnader på grund av övertidsarbete betalas av arbetsgivaren förutsatt att du i samband med att du beordras till övertid meddelar vilka merkostnader som kommer att uppstå.

Obekvämstillägg

 Enkel obekväm tid  Kvalificerad obekväm tid  ”Storhelg”
 30 kr/timme 80 kr/timme  120 kr/timme 

Enkel obekväm tid:

Tid mellan 19.00 och 22.00, i den mån det inte är fråga om tid
enligt nedanstående lista.

Kvalificerad obekväm tid:

Tid från 19.00 på fredag till kl 07.00 på måndag.
Tid från 19.00 på dag före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag
eller nationaldagen till 07.00 på närmast följande vardag.
Tid All tid på vardag som föregås och efterföljs av sön- eller helgdag.
Tid i övrigt mellan 22.00 och 06.00.

”Storhelg”:

Tid från 19.00 på skärtorsdagen och 07.00 närmast följande vardag.
Tid från 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton till 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.
Tillägg betalas dock inte när du har ersättning för FM-dygn eller
schablonarbetstid.

Jourtillägg

Med jour menas skyldighet för arbetstagare att stå till arbetsgivarens
förfogande för att vid behov utföra arbete. Arbetstagaren är på eller i
anslutning till arbetsplatsen eller alternativt annan anvisad plats,
exempelvis i hemmet.

Jour får genomföras:

 • Högst 50 timmar under en kalendermånad, eller
 • Högst 150 timmar sammanlagt under en period av tre på varandra följande kalendermånader.
 • Högst 416 timmar under ett kalenderår (inklusive övertid).

För insatsberedda skyddsstyrkor, specialutbildad personal som snabbt ska kunna analysera och agera på misstänkta kränkningar av svenskt territorium och initiera avvärjning av sådan misstänkt kränkning samt vakthavande befäl med ovanstående uppgift gäller högst 900 timmar/kalenderår. De 484 timmar som därmed är utöver de 416 timmarna får dock endast tas ut i den ovan nämnda verksamheten.
Vid ingripande under sådan jourtjänstgöring tillämpas reglerna
om uppkommet FM-dygn.

Jourtillägg erhålls för minst 13 timmar, även om den faktiska
tiden är kortare, då jour fullgörs:

 • Mellan tidpunkten för den ordinarie arbetstidens slut en arbetsdag och arbetstidens början följande arbetsdag.
 • Som sammanhängande jourpass under tjänstgöringsfritt kalenderdygn under tiden mellan 06.00 och 22.00.

Jourtillägg erhålls med följande belopp:

 • Vardagar (från måndag 07.00–fredag 19.00) 90 kr/timme.
 • Helg (från fredag 19.00–måndag 07.00, mellan 19.00 dag före trettondag jul, 1:a maj, Kristi himmelsfärdsdag eller nationaldagen och 07.00 närmast följande vardag) 180 kr/timme.
 • ”Storhelger” (mellan 19.00 skärtorsdagen och 07.00 närmast följande vardag, mellan 19.00 dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 07.00 närmast följande vardag) 270 kr/timme.
 • Extra tillägg för uppkommen jour 600 kr/påbörjad 24 timmarsperiod.

Beredskapstillägg

Med beredskap menas att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för att efter besked om inställelse bege sig till platsen för tjänstgöringen och utföra arbete. Arbetstagaren ska finnas i bostaden eller på annan överenskommen plats och vara nåbar.

En heltidsanställd är skyldig att fullgöra beredskap i högst 1 000 timmar under ett kalenderår. 

Beredskapstillägg erhålls med följande belopp:

 • Vardagar (från måndag 07.00–fredag 19.00) 45 kr/timme.
 • Helg (från fredag 19.00–måndag 07.00, mellan 19.00 dag före
 • Trettondag jul, 1:a maj, Kristi himmelsfärdsdag eller nationaldagen och 07.00 närmast följande vardag) 90 kr/timme.
 • Storhelger (mellan 19.00 skärtorsdagen och 07.00 närmast följande vardag, mellan 19.00 dag före pingstafton, midsommarafton,
 • Julafton eller nyårsafton och 07.00 närmast följande vardag) 180 kr/timme.
 • Extra tillägg för uppkommen beredskap 450 kr/påbörjad 24 timmarsperiod.

Vid inställelse för tjänstgöring påbörjas respektive avslutas arbetstiden vid avresa från respektive återkomst till hemmet eller annan plats som överenskommits med arbetsgivaren.

Insatsberedskapstillägg

Tillägg under beredskap

En anställd som är planerad i lista för insatsberedskap erhåller tillägg enligt nedan.

Ersättning för inställelse inom
 
 Insatsberedskap

 

 

 Uppkommen insatsberedskap

 

 

1–3 dygn

 

 181 kr/dag eller
 5 500 kronor/mån 
 247 kr/dag eller 7 500 kr/mån

 

Ersättning för inställelse inom
 
 Insatsberedskap 

 

 

 Uppkommen insatsberedskap

 

 

4–10 dygn

 

 69 kr/dag eller
 2084 kr/mån 
 116 kr/dag eller 3 500 kr/mån

 

Om inställelsetiden är kortare än 24 timmar ska arbetsgivaren begära att arbetstagaren ska fullgöra jour eller beredskap varvid man dessutom får ersättning enligt jour eller beredskap.

Försvarsmaktsdygn (FM-dygn)

Det finns två olika FM-dygnstillägg beroende på hur många som genomförts under kalenderåret.

För fullgjort FM-dygn erhålls:

Totalt genom året genomförda FM-dygn/ Uppkomna FM-dygn Ersättning 

 

 

 Tillägg   FM-dygn  Kompensationsledighet 

 

 

 1-10 1 300   kr/dygn   8 timmar
 11- 1 300   kr/dygn  0,023 x
 I-lön
 4 timmar

Uppkommet FM-dygn

Uppkommet FM-dygn startar med en period om sex timmar som ersätts i enlighet med övertid. Fortgår verksamheten längre så startar dygns-konstruktionen med ersättning enligt tabellen nedan.

Särskild regel avseende uppkommet FM-dygn

När man ersätter någon annan som till exempel på grund av sjukdom inte kan fullgöra planerat FM-dygn så används inte en period om sex timmar utan startar direkt med en dygnskonstruktion.

Totalt genom året genomförda
FM-dygn/ 

Uppkomna
FM-dygn
 Ersättning   vardag       

 

   

 

 Ersättning
 lör-, sön- eller   helgdag

 

 

 Tillägg   FM-dygn

 

 

 Kompensations-   ledighet

 

 

 1-10

 

1 700 kr/dygn 

 

2000 kr/dygn

 

  8 timmar

 

 11-

 

1 700 kr/dygn
 
2000 kr/dygn

 

 0,023 x
 I-lön
 4 timmar

 

För fullgjort uppkommet FM-dygn (enligt ovan) erhålls:

Avbrutet eller inställt FM-dygn

Avbryter arbetsgivaren ett påbörjat FM-dygn ska dygnet anses som fullgjort. Innebär detta att du utövar annat arbete än planerad verksamhet utbetalas ingen ytterligare ersättning under det påbörjade FM-dygnet.
Ställer arbetsgivaren in ett planerat FM-dygn innan det påbörjats läggs arbetstiden ut på för dig normalt sätt inom arbetsområdet. Avbryter du FM-dygn på grund av beviljad semester eller tjänstledighet ska det dygn som avbryts anses som fullgjort om du deltagit under minst 12 timmar.

Stöd till civil verksamhet

FM lämnar stöd till civil verksamhet (exempelvis vid skogsbrand eller sök efter försvunna personer). Om detta sker under planerad arbetstid så är det som vilken arbetsuppgift som helst, men om arbetet genomförs utanför planerad arbetstid benämns detta som nödfallsövertid.
Nödfallsövertid ersätts med samma beräkning som övertid (ej kompensationsledighet). Samma viloregler som vid normal verksamhet gäller, det vill säga bedömning av tjänstbarhet samt att vila kan ske på planerad arbetstid. Vid stöd till civil verksamhet gäller villkor som vid tjänsteresa.

Senast uppdaterat: 2024-02-12