Hoppa till huvudinnehåll

Officersförbundet har lämnat följande yrkanden i förhandlingarna

Vårt senaste förslag på lösningar framförde vi till FM 16 juni. Försvarsmakten inte svarat på våra förslag. Innebörden i förbundets senaste yrkande är att:

Vi är villiga att avtala om att arbetstidslagen och de aktuella centrala avtalen inte ska gälla för Försvarsmakten. Istället vill vi tillsammans med Försvarsmakten göra verksamhetsanpassade avtal.

 • Vi har föreslagit avtal som använder alla de möjligheter till avvikelser som EG-direktivet ger för att möjliggöra FM verksamhet. EG-direktivet går inte att avtala bort. Av EG-direktivet följer att kompensationsledighet måste ges när man väljer att avtala om avvikelser.

 • Vi har föreslagit ett så kallat ”undantagsdygn” som ersätter både insatsdygn och övningsdygn och ger FM handlingsfrihet att när som helst för vilken verksamhet som helst planera eller med kort varsel beordra arbete utan krav på dygnsvila och utan krav på att ange när under dygnet arbete ska utföras.

 • Vi har föreslagit att man kan slå ihop veckovila för att kunna bedriva verksamhet längre än elva dygn i en följd utan någon bortre begränsning.

 • Vi har föreslagit en lägre ersättning för ihopslagen veckovila när man bedriver verksamhet under lång tid.

 • Vi har erbjudit oss att hitta lösningar vid KFÖ.

 • Vi har föreslagit att det vid uppkommen verksamhet automatiskt blir uppkommet undantagsdygn om verksamheten kräver mer än 6 timmars övertid. Enkelt för chefen att planera, börja på övertid och blir man inte klar är det bara att arbeta vidare.

 • Vi har föreslagit att FM kan få större möjligheter att ensidigt bestämma vilket boende som kan anvisas. Vi har lämnat öppet för diskussion om hur lägre standard ska kompenseras ekonomiskt.

 • Vi har föreslagit att cheferna och officersföreningarna vid de sjögående förbanden får ta fram förslag hur ÖVA kan förändras för att stödja den verksamheten.

 • Vi har föreslagit en fortsatt diskussion om förändrade regler vid flerdygnsförrättning och endagsförrättning.

 • Vi har föreslagit att FM kan få ersätta del av kompensationsledigheten genom att ge pengar istället.

 • Vi har föreslagit att den FM utser att arbetsleda också har mandat att planera arbetstiden.

 • Vi har föreslagit en marginellt högre ersättning för ”undantagsdygn” än vad som gäller för övningsdygn idag. Det har trots allt gått nästan fyra år sedan den ersättningsnivån avtalades.

Nedanstående har förbundet inte motsatt sig

 • Vi har inte sagt nej till principen om att omfördela ekonomiska värden. Vi anser dock att bäst operativ effekt uppnås om de fortsatt används för anställningsvillkor.

 • Vi har inte lagt några förslag som hindrar att FM planerar ut kompensationsledigheten när den passar verksamheten bäst.

 • Vi har inte föreslagit några regler som hindrar FM att besluta om insatser eller andra verksamheter.

 • Vi har inte stängt möjligheten för fortsatta diskussioner om FM möjlighet att göra undantag från EG-direktivet vid sådan verksamhet som EU-domstolen i domar har menat är tillåtet.