Om förbundsstyrelsen, föreningar, kansliet, fadderverksamhet och kårsektioner

Officersföreningen (OF)

Kärnan i Officersförbundets verksamhet sker i officersföreningarna (förkortas i dagligt tal som ”OF”) som finns på förbanden. Det är från föreningen du får ditt vardagsnära stöd. Kontaktuppgifter till din förening och dina förtroendevalda hittar du under Mina sidor.

Du kan inte själv välja vilken officersförening du ska tillhöra, det styrs nämligen av vid vilket förband eller myndighet du har din placering. Jobbar du på LedR så tillhör du automatiskt OF Enköping.

Styrelse för officersföreningen utses av medlemmarna på förbandet vid ett årsmöte. Sugen på att engagera dig? Tveka inte att visa ditt intresse för styrelsen eller valberedningen. Det är utvecklande och lärorikt att vara facklig förtroendeman. Men det allra viktigaste är kanske att du gör en insats för dina kollegor. Utöver renodlade styrelseuppdrag så kan du också till exempel bli arbetsplatsombud, listförhandlare eller skyddsombud.

Förbundsstyrelsen (FS)

Officersförbundets förbundsstyrelse väljs vart tredje år av förbundsmötet. Förbundsstyrelsen består av ett presidium om tre medlemmar samt ytterligare tolv ordinarie ledamöter. 

Presidiets medlemmar ska, enligt stadgarna, representera de tre försvarsgrenarna. 

Förbundsmötet utser även sex suppleanter till förbundsstyrelsen. 

Förbundsmötet

Förbundmötet samlas vart tredje år och är det organ som beslutar om förbundsstyrelse, stadgar och mål för den kommande treårsperioden. 

Alla officersföreningar har rätt att utse minst en delegat, samt en suppleant till förbundsmötet. Vid större antal aktiva medlemmar erhåller officersföreningen rätt att utse fler delegater. Även äldreföreningar har rätt att sända delegater till förbundsmötet.

Kårsektioner och särskilda sammanslutningar

Förbundsstyrelsen får besluta om bildande av särskild sammanslutning för aktiva medlemmar med gemensamma intressen, samt för studerandemedlemmar. Sådan sammanslutning ska främst ha rådgivande
och informativ funktion.

I nuläget finns följande kårsektioner och särskilda sammanslutningar som omhändertar yrkesspecifika frågor:

Kårsektion Fortifikationsofficerare
Föreningen Kårsektion Fortifikation (KårS Fort) är en intresseförening som skall verka för medlemmarnas intressen samt stödja Officersförbundet med underlag i centrala och lokala frågor för funktionen fortifikation. Du når oss enklast genom att ta kontakt med ordföranden Anders Gidlund, FMTIS eller vice ordförande Stefan Jonasson, FMTIS.
E-post Anders Gidlund
E-post Stefan Jonasson

Kårsektion FPI (Svensk försvarspilotförening) 

Kårsektion KOFOT

Informationen om kårsektionerna är under uppbyggnad och fakta och kontaktuppgifter till övriga sektioner kommer inom kort. 

Fadderverksamhet

Förbundsstyrelsens medlemmar har ett fadderansvar för de olika Officersföreningarna. Syftet med detta är att föreningarna ska ha en tydlig kanal till förbundsstyrelsen, samt även enklare kunna inhämta information från styrelsen. 

Officerförbundets kansli

Officersförbundets kansli består av 20 personer. Kansliet är styrelsens beredande och verkställande organ. Kansliets chef bär den ståtliga titeln förbundsdirektör.

Senast uppdaterat: 2023-06-19