Hoppa till huvudinnehåll

Tjänstepension

Du som är statligt anställd får tjänstepension utifrån pensionsavtal PA16.

Vilka pensionsvillkor som gäller för dig beror på när du är född

Pensionsavtal PA16 består av två olika avdelningar, avd I (födda 1988 och senare) och avd II (födda 1987 och tidigare). Även för reservofficerare och GSS/T gäller avtalet och då omfattas man av PA16 avd I oaktat vilket födelseår man har. Det finns även vissa möjligheter för den som tillhör PA16 avd II att kunna komma överens med arbetsgivaren om ett byte till PA16 avd I.
Den som tidigare pensionerats från en statlig anställning utifrån andra äldre pensionsavtal så som exempelvis PA03, PA91 eller PA/SPR-74 kommer fortsatt erhålla pensionsförmåner utifrån det avtal som gällde vid deras pensioneringstillfälle.

Pensionsavtal PA16 avd I

PA16 avd I är ett så kallat premiebestämt tjänstepensionsavtal. Det innebär att arbetsgivaren löpande betalar in en premie till ett tjänstepensionssparade åt dig utifrån den lön du får utbetald. Din framtida tjänstepensions storlek kommer bero av hur mycket som betalats in till ditt sparande – och hur väl dessa pengar har kunnat förvaltas. Intjänandet sker från din första anställningsdag i staten, fram till den så kallade ”LAS-åldern”, det vill säga för närvarande 68 år. I PA16 avd I finns ingen fastställd tjänstepensionsålder för någon yrkeskategori.

Premierna uppgår till 4,5 procent på lönedelar under taket 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver. Du får själv välja försäkringsgivare för en del av pensionspremien, 2,5 procent av premien under taket och 20 procent av en premie över taket. De resterande två respektive 10 procenten placeras hos försäkringsgivare utsedd av parterna i avtalet.

I PA16 avd I finns dessutom en pensionsdel kallad Ålderspension flex (ÅP flex). Tanken är att den ska ge dig möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag. ÅP flex kan användas för att kompensera för minskad arbetstid i slutet av arbetslivet, eller så kan den användas för att höja värdet av din tjänstepension. Till ÅP flex avsätts en premie på 1,5 procent av den utbetalda lönen under din anställning.

För den som tillhör PA16 avd I finns bestämmelser om sjukpension och efterlevandepension i avtalet. Dessa pensionsförmåner är inte premiebestämda utan istället förmånsbestämda och är detsamma som gäller för PA16 avd II. Storleken på sjukpension och efterlevandepension utgörs därför av en bestämd procentsats i förhållande till din lön. Det är alltså inte hur mycket som sparats genom premier som är det avgörande, utan hur hög lön du hade när sjukpension eller efterlevandepension skulle börja betalas ut.

Tjänstepension PA16 avd II

PA16 avd II gäller dig som är född 1987 eller tidigare. Även PA16 avd II är i grunden ett premiebestämt pensionsavtal. Skillnaden mot PA16 avd I är dock att i PA16 avd II utges för lönedelar över taket 7,5 inkomstbasbelopp förutom premier även en förmånsbestämd pensionsdel som bestäms utifrån din ”slutlön”.

I PA16 avd II finns avtalade tjänstepensionsåldrar. Generellt sett är pensionsåldern 65 år men för bland annat yrkesofficerare är pensionsåldern 61 år. Intjänande av tjänstepension till PA16 avd II sker intill dess du når den för dig gällande pensionsåldern i avtalet (61 eller 65 år). Väljer du att fortsätta jobba efter uppnådd tjänstepensionsålder tjänas ingen ytterligare tjänstepension in. Dock sker ett fortsatt intjänande till din allmänna pension så länge du fortsätter att jobba.

Premiebestämd pension PA16 avd II

Premier sätts i PA16 avd II av till pensionssparande för Individuell ålderspension (IÅP) och KÅPAN Tjänste. Arbetsgivaren betalar för dessa pensionsdelar in en avgift till ett individuellt pensionssparande utifrån den till dig utbetalda lönen. Med lön avses din fasta lön och andra kontanta avlöningsförmåner (exempelvis OB, jour- och övningsdygnsersättning) och övertid.

Till IÅP:n avsätter arbetsgivaren löpande en premie på 2,5 procent av din lön såväl under som över taket 7,5 inkomstbasbelopp och till KÅPAN Tjänste är avsättningen två procent på motsvarande löneunderlag.

KÅPAN Tjänste förvaltas av KÅPAN PENSIONER. För IÅP:n finns däremot möjlighet för dig att själv välja pensionsförvaltare och även pensionssparform (fonder eller traditionell pensionsförsäkring). Val – eller omval – av pensionsförvaltare för IÅP görs via Statens tjänstepensionsverk (SPV). För den som inte gjort något val för IÅP:n förvaltas dessa pengar av KÅPAN PENSIONER.

Storleken på tjänstepensionen från IÅP och KÅPAN kommer att bestämmas utifrån framtida värde på respektive pensionskonto och under hur lång tid man önskar att utbetalningen av aktuell pensionsdel ska pågå.

Det finns för både IÅP och KÅPAN möjlighet att välja mellan ett tidsbegränsat- eller livslångt uttag. Det normala är att IÅP:n betalas ut livslångt från 65 års ålder, medan KÅPAN betalas ut temporärt under fem års tid. Vill man ha en annan lösning än denna måste man meddela detta i god tid innan.

Anmälan om önskat uttag av IÅP:n görs till den pensionsförvaltare som valts. För KÅPAN Tjänste ska du kontakta förvaltaren KÅPAN pensioner och/eller SPV.

Förmånsbestämd pension

I den allmänna pension finns ett tak vid 7,5 inkomstbasbelopp (ibb), vilket innebär att man inte tjänar in till någon allmän pension för eventuella lönedelar man har över taket. I PA16 avd II finns utöver premieavsättningen till IÅP:n och KÅPAN även en förmånsbaserad pensionsdel för lönedelar över 7,5 ibb.

Den förmånsbaserade pensionen beräknas utifrån en så kallad slutlön, vilken utgörs av medelvärdet av din lön för de fem år som föregår det år du uppnår den ordinarie pensionsålder som framgår av avtalet.

Storleken på den förmånsbaserade pensionen som betalas ut från 65 års ålder är 60 procent av den del av slutlönen som ligger över taket 7,5 ibb. Har du en slutlön som når upp över 20 ibb är den förmånsbestämda pensionen 30 procent på de delar som ligger över 20 ibb.

För att få ut full förmånsbaserad pension krävs att man varit ansluten till pensionsavtalet i minst 30 år. Intjänande av anslutningstid sker från 28 års ålder. Tid tillgodoräknas även för anslutning till andra statliga tjänstepensionsavtal som gällde före PA16 avd II.

Pension vid 61 - hur funkar det?

Vad som ovan beskrivits är alltså vilken pension PA16 avd II ger från 65 års ålder. Men om du är yrkesofficer med 61 års pensionsålder, vad gäller då? Allmän pension kan inte tas ut förrän från tidigast 62 års ålder och skulle du börja ta ut IÅP och KÅPAN redan från 61 års ålder kommer detta få stora livsvariga konsekvenser för din tjänstepension. Lösningen finns i en temporär förmånsbestämd pension som betalas ut för tiden före 65 års ålder.

Eftersom det rör sig om en förmånsbaserad pensionsdel beräknas den utifrån medelvärdet av den pensionsgrundande lönen för de fem år som föregår året du uppnår ordinarie pensionsålder.

Något förenklat kan sägas att den temporära pensionen för tiden mellan 61-65 år kommer bli cirka 70 procent av vad du har i slutlön oaktat om du har en lön som ligger över eller under taket 7,5 inkomstbasbelopp. Väljer du att vara kvar i din anställning efter ordinarie pensionsålder kommer den temporära pensionen att ”brinna inne” under den tid anställningen består. Man har då istället sin lön att leva på.

Pensionsåldershöjning 60 till 61 år

Den 1 januari 2008 ändrades den ordinarie pensionsåldern för yrkesofficerare från 60 till 61 år. Om du var anställd i Försvarsmakten som yrkesofficer 31/12-07 och drabbades av denna pensionsåldershöjning får du en kompensation för detta i form av att arbetsgivaren sätter av en extra premie till KÅPAN extra. Storleken på premieavsättningen är beroende av ditt födelseår, ju tidigare du är född – desto högre procentsats utifrån din utbetalda lön sätts av till KÅPAN extra.

Inkomst- och prisbasbelopp

Prisbasbelopp (pbb)

2022: 48 300
2021: 47 600
2020: 47 300
2019: 46 500
2018: 45 500
2017: 44 800

Förhöjt prisbasbelopp

2022: 49 300
2021: 48 600
2020: 48 300
2019: 47 400
2018: 46 500
2017: 45 700

Inkomstbasbelopp (ibb)

2022: 71 000
2021: 68 200
2020: 66 800
2019: 64 400
2018: 62 500
2017: 61 500