Att arbeta övertid menas när din chef beordrar dig i arbete vid tider som ej finns angivna i din fasta lista eller i omplaneringslista och som inte är mertid.

Allmän övertid

Med övertid avses tid för arbete som, efter beslut av din chef, fullgörs på sådan tid som inte är fastställd i din lista. När arbetstiden under ett extra arbetspass är kortare än tre (3) timmar får du tillgodoräkna dig tre (3) timmar övertid. Beräkning av övertid som uppstår när du har jour I görs så att fullgjord tid upphöjs till närmaste fjärdedels timme.

Ersättning du har rätt till är antingen i pengar (övertidstillägg) eller som ledighet (kompensationsledighet). 

Kompensationsledighet skall ges under förutsättning att du önskar det och att arbetsgivaren bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav. Arbetsgivaren skall beakta dina önskemål om tidpunkt när kompensationsledigheten ska läggas ut.

Arbetsgivarens rätt att begära övertid

Om arbetsgivaren bedömer att det finns särskilda skäl för det, kan arbetsgivaren begära att du skall arbeta på övertid med sammanlagt högst 416 timmar, inklusive jour under ett kalenderår (50 timmar under en kalendermånad).

För arbete på övertid skall i första hand de som frivilligt  ställer upp, beordras. Du som är förhindrad och har godtagbara skäl att inte arbeta övertid, skall framföra detta i samband med arbetsgivarens begäran och bör då inte bli beordrad till övertidsarbete.

Arbetsgivaren får inte begära övertidsarbete av dig som är partiellt tjänstledig på grund av sjukdom eller partiellt ledig med stöd av lag eller för vård av barn. Av dig som har  delpension kan arbetsgivaren begära allmän övertid med högst 25 timmar under ett kalenderår.

Ersättning vid övertidsarbete

Kompensationsledighet

Kompensationsledighet du får för  enkel övertid är 1,5  gånger  tiden som övertidstjänstgöringen varade och dubbelt så lång tid som tjänstgöring på kvalificerad övertid varade.

Innan du byter förband skall all din intjänade kompensationstid vara uttagen. Om du med kort varsel skickas på skola eller får en tidsbegränsad placering skall kontakt tas mellan förbanden om hur den innestående kompensationstiden skall hanteras.. I vissa undantagsfall kan innestående tid frysas för att tas ut i samband med återgång till förbandet. Visar den individuella planen att du inte skall återgå till förbandet efter skolan eller den tidsbegränsade placeringen skall tiden tas ut innan byte till nytt förband sker.

Ekonomisk ersättning

Övertidstillägg per timme betalas enligt följande:
Enkel övertid = den individuella lönen per månad/94
Kvalificerad övertid = den individuella lönen per månad/72

 Enkel övertid är all tid som inte är kvalificerad övertid.

Kvalificerad övertid är tid:

  • mellan kl 19.00 på fredag och kl 07.00 på måndag
  • mellan kl 19.00 på dag före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärds dag eller nationaldagen och kl 07.00 närmast följande vardag
  • mellan kl 19.00 på dag före långfredagen och kl 07.00 på dagen efter annandag påsk
  • mellan kl 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen
  • mellan kl 19.00 på dag före tjänstgöringsfritt (-fria) kalenderdygn och kl 07.00 på dagen efter det (de) tjänstgöringsfria kalenderdygnet (-n)
  • samt i övrigt mellan kl 22.00 och 06.00 

Semestertillägg ingår i beloppen för övertidstillägg.

Om du får styrkta merkostnader till följd av beordrad övertidstjänstgöring skall de bekostas  av arbetsgivaren. Du måste meddela arbetsgivaren vilka merkostnader som kommer att uppstå i samband med att du blir beordrad för att detta skall gälla.

Senast uppdaterat: 2023-04-18