När du arbetar i Försvarsmakten finns det avtal och lagar som reglerar din möjlighet till återhämtning och vilka ersättningar som utgår om tjänsten under en period kräver en extra intensiv arbetsinsats.

När du jobbar ska du ha minst 11 timmar sammanhängande ledighet (dygnsvila) under varje period om 24 timmar.

Du ska dessutom ha minst 36 timmar sammanhängande ledighet (veckovila)inom varje period om sju dagar. Veckovilan för två på varandra följande sjudagarsperioder får slås samman till en sammanhängande ledighet om minst 72 timmar som ska förläggas i slutet av sammanslagningen.

Avvikelse får göras tillfälligtvis från dygns- och veckovila p.g.a. förhållanden som arbetsgivaren inte kunnat förutse. Vid avvikelse gäller särskilda regler enligt § 14 i arbetstidsavtalet.

För viss verksamhet tillämpas undantag från viloreglerna utifrån de råd som finns skrivna i arbetstidsdirektiv från Europaparlamentet och gäller både arbetstid och jour.

Exempel på undantag för arbetstid är Insatsverksamhet som beordrats av ÖB eller C Insats vilket skall regleras i order och endast omfatta verksamhet som på grund av arbetets art inte kan tidsplaneras. Detta gäller också vid övning och högvaktstjänst (övningsdygn).

Ytterligare exempel på undantag från viloreglerna gäller för viss jourverksamhet som insatsberedskap för skyddstyrkor (inkl TPSS), verksamhet som bedrivs med specialutbildad personal och vakthavande befäl (VB) för att snabbt kunna analysera uppgifter och agera på misstänkta kränkningar av Svenskt territorium (incidentberedskap).

Senast uppdaterat: 2023-04-18