Fortsatt tvist för 400 officerare

Publicerad: 2024-02-13

Officersförbundet påkallade tvisteförhandling med Försvarsmakten om det slutgiltiga införandet av trebefälssystemet i januari förra året. Tvisten pågår fortfarande och berör cirka 400 medlemmar.

Officersförbundet menar att det ligger utanför överbefälhavarens arbetsledningsrätt att fatta beslut om byte av personalkategori och grad. Förbundet har två yrkanden. Huvudyrkandet poängterar att alla dessa 400 medlemmar anställdes som officerare. Beslutet att byta personalkategori och grad har inneburit stora förändringar av arbetsuppgifter för dem, vilket Officersförbundet anser är ett brott mot LAS samt kollektivavtalet.

– I den förhandlingen har vi lagt ett generellt yrkande om att samtliga dessa cirka 400 beslut är arbetsrättsligt felaktiga. Skulle vi inte få rätt i den frågan har vi också lagt ett yrkande om att varje individuellt beslut ska prövas utifrån arbetsrätten. Arbetsrättsligt kan det vara så att beslutet varit mer eller mindre felaktigt utifrån vilka konsekvenser det fått för individen, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare vid Officersförbundet.

Påbörjat förhandling om andra yrkandet

På grund av Försvarsmaktens begränsade tillgång till jurister och prioritering av vad de ska göra har förhandlingen dragit ut på tiden. Senaste mötet var den 5 december förra året. Förbundet vill ha ett högre tempo men samtidigt också möta en förhandlare som har tid att seriöst behandla förbundets yrkanden.  

– Under inledningen av förhandlingen har vi främst hanterat vårt generella yrkande men vid senaste mötet påbörjade vi också förhandling om vårt andra yrkande det vill säga prövning av varje individ. Om vi inte kommer överens med Försvarsmakten kan vi påkalla central förhandling med Arbetsgivarverket. Om vi inte kommer överens med Arbetsgivarverket kan vi stämma Försvarsmakten och Arbetsgivarverket i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolens dom kan inte överklagas, säger Peter Löfvendahl.