Förhandlingar om omgalonering pågår på flera förband

Publicerad: 2022-10-26

Försvarsmakten vill bli klara med de tvingande omgaloneringarna innan årets slut. På flera förbanden pågår nu förhandlingar mellan arbetsgivare och officersförening.

Samtidigt som Officersförbundet uppmanar Försvarsmakten att avbryta de tvingande omgaloneringarna arbetar förbundet för att säkerställa att omgaloneringarna går korrekt till. För varje individ som inte omgaloneras frivilligt krävs en MBL-förhandling där arbetsgivaren motiverar beslutet att individen ska omgaloneras. Förhandlingarna kommer att dokumenteras och kan – beroende bland annat på hur arbetsgivaren motiverar beslutet och huruvida medlemmen går med eller inte går med på omgalonering – leda till en tvist.

– Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet sträcker sig långt, vilket innebär att det är ett svårt förhandlingsläge, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare som har arbetat med förbundets rättsliga utredning kring de tvingande omgaloneringarna.

En av officersföreningarna som har påbörjat förhandlingarna är Halmstadskolornas OF (HSOF). Föreningen förhandlar för medlemmar som arbetar på Militärhögskolan Halmstad (MHS H) och Försvarsmaktens Tekniska skola (FMTS) och de olika arbetsplatserna har hanterat omgaloneringarna olika. På FMTS har omgaloneringarna hanterats genom bildandet av en partsgemensam införandegrupp som har informerat och diskuterat med de berörda individerna. Inför medarbetarsamtalet har specifika frågor tagits fram och förbandsledningen har också träffat de berörda individerna.

– Vi i officersföreningen upplever att samtalen har varit bra. Trots att de berörda individerna har haft svårt att förstå varför de ska omgaloneras så har de upplevt att de i alla fall har blivit sedda och hörda, säger Marie Meigård, ordförande i HSOF och tillika ledamot i Officersförbundets styrelse.

Nu förhandlar hon och officersföreningen med arbetsgivaren.

– Det är ett arbetsledningsbeslut som ska bygga både på individen och organisationens förutsättningar. Vi tittar framför allt på vad det här beslutet innebär för individen, blir det några försämringar? Det är en svår fråga för samtidigt är vi inne i arbetet med Org 23, men vi vet inte hur organisationen kommer se ut, säger Marie Meigård.

På MHS H har beredning inför omgaloneringarna hanterats inom ramen för samverkansmöten mellan arbetsgivare och officersförening och det är närmaste chef som har informerat och diskuterat med berörda individer. HSOF har skickat in begäran om MBL-förhandling till arbetsgivaren och inväntar svar på när förhandlingarna kan ske.