Fortsatt väntan på höjda löner för GSSK på fyra förband i marinen

Publicerad: 2022-08-29

I slutet av maj slöts en överenskommelse på flera förband i marinen om att höja lönerna för GSS/K så att de stämmer överens med Försvarsmaktens egen lönestruktur. På tre förband har lönerna aktiverats och överenskommelsen gäller, men på fyra förband har lönerna stoppats. Officersförbundet är nu beredda att tvisteförhandla.

­Förbandscheferna i marinen har diskuterat med officersföreningarna lokalt och flera av cheferna har fattat beslut om att höja lönerna för samtliga GSS/K retroaktivt från 1 april i år. Enligt Rals-avtalet har förbandscheferna det fulla mandatet att höja löner för sin personal. Försvarsmaktens lönestruktur är det ramverk som används för att arbeta med personalens lön efter arbetsområde och nivå på alla förband. Lägsta eller högsta lön bör ses som värden som ger en riktning för vad personalen ska ha i lön. I år höjdes lönerna så att lägsta lönen för GSS/K OR 1–3 är 22 000 kronor och GSS/K OR 4–5 är 24 000 kronor. Eftersom det är Försvarsmaktens egen lönestruktur det rör sig om är frågan när, inte om, lönerna för GSS/K ska höjas, men när förbandschefernas beslut blev känt för högre chefer centralt gavs order om att lönehöjningarna skulle stoppas.

– Det är en styrka att förbandscheferna använder sina mandat att sätta löner på sin personal, men man tar sig samtidigt för pannan över att högre chefer centralt ens tänker tanken att ta tillbaka redan fattade lönebeslut som dessutom bara följer Försvarsmaktens egen lönestruktur, säger Susanne Hultgren, förhandlingschef Officersförbundet.

På Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen och Sjöstridsskolan har de nya lönerna aktiverats och överenskommelserna gäller. På Marinbasen, Första ubåtsflottiljen, Amf 1 och Amf 4 har lönerna stoppats.

– Om förbandscheferna har sagt att lönerna ska höjas retroaktivt från den 1 april och officersföreningen sagt ok till det finns det en muntlig överenskommelse och då kan vi tvisteförhandla på det. I nuläget pågår förhandling på Marinbasen. På Första ubåtsflottiljen kommer förhandling påkallas och på Amf 1 och Amf 4 pågår förberedelser, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister.

För GSS/K i de andra försvarsgrenarna och stridskrafterna ser löneläget annorlunda ut. På de flesta förband ser man behovet av att höja lönerna från 1 april. Det pågår diskussioner centralt mellan Officersförbundet och Försvarsmakten, men Försvarsmakten hävdar att en höjning inte behöver ske förrän den första oktober i samband med Rals.

– Det här är stora pengar för den enskilde, men små för Försvarsmakten. Nu när det är extra viktigt att behålla all personal så är Försvarsmaktens agerande märkligt, säger Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbundet.