Chefer är också arbetstagare

Publicerad: 2020-01-21

Arbetsförhållanden för chefer på högre nivå inom Försvarsmakten regleras av det så kallade chefsavtalet. Då detta chefsavtal under längre tid varit föremål för diskussion och oenighet mellan parterna vill Officersförbundet förtydliga sin syn på vad som gäller för chefers möjlighet till ersättning utöver grundlön.

– Uppfattningen att arbetstagare som omfattas av chefsavtalet inte har rätt till ersättning för exempelvis jour och FM-dygn har tyvärr spridit sig i organisationen. Detta är helt fel. Chefer är också arbetstagare och om man beordras till verksamhet ska man ha ersättning för det, oavsett om du går under chefsavtalet eller inte, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Medlemmar i Officersförbundet som ingår i den så kallade chefskretsen har, enligt en överenskommelse från 2008, mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen, rätt till ersättning som andra arbetstagare för viss beordrad arbetstid utanför den ordinarie. Detta är Officersförbundets tydliga hållning i tolkningen av det chefsavtal som är fortsatt gällande till dess ett nytt förhandlats fram mellan parterna – ett arbete som nu efter alltför lång fördröjning kommit igång.

Individer på chefsavtalet har med andra ord rätt att äska följande ersättningar, under förutsättning att verksamheten är beslutad av individens chef. Tidigare benämningar inom parantes.

– Våra chefsmedlemmar jobbar oftast betydligt mer än 40 timmar i veckan – då ska de också ha lön för det, säger Susanne Nyberg.