Information om försäkringsskydd vid internationella insatser

Publicerad: 2017-06-21

Efter AD-dom: Information om försäkringsskydd vid internationella insatser

Vid internationella insatser är du försäkrad genom din anställning. Arbetsdomstolens dom nyligen innebär dock stora förändringar för den som har privata försäkringar. Officersförbundets gruppförsäkringar som medlemmar kan teckna påverkas inte av domen.

En dom i Arbetsdomstolen nyligen, läs mer om den här, tillåter arbetsgivaren att betala ut valda delar av lösta privata försäkringar, som inte fallit ut till följd av force majeure, men det finns inget krav på att hela försäkringsbeloppet ska betalas ut. Domen innebär en rad förändringar vad gäller försäkringsskyddet vid internationella insatser. 

Ersättningar som inte påverkas av domen
Vid internationella insatser har staten åtagit sig en riskgaranti som ger ersättning om du drabbas av en arbetsskada som leder till bestående medicinsk invaliditet eller dödsfall. Vid medicinsk invaliditet på 100 procent utbetalas 22 prisbasbelopp. Vid lägre invaliditet utbetalas en kvot del av 22 prisbasbelopp. Om du avlider utbetalas 22 prisbasbelopp till ditt dödsbo samt 3 prisbasbelopp per barn, yngre än 21 år. Dessa ersättningar påverkas inte av domen.

Den som har större behov av ersättning får lösa det genom att teckna och betala för egna försäkringar, privata försäkringar. Problemet med huvuddelen av dessa försäkringar, förutom Officersförbundets gruppförsäkring, är att de inte gäller för försäkringsfall som har samband med krig eller krigsliknande politiska oroligheter när du är där i tjänsten.

Officersförbundet förhandlade fram en lösning på problemet med privata försäkringars giltighet som innebär att arbetsgivaren ska betala ut mer än vad riskgarantin ger. Enligt vår uppfattning innebar avtalet att arbetsgivaren var skyldig att betala ut ersättning och att ersättningen skulle kompensera hela det belopp som skulle fallit ut.

När ett av de första fallen inträffade kom arbetsgivaren med en helt annan uppfattning om vad avtalet innebär. De hävdade att det är frivilligt för arbetsgivaren att betala ut ersättning utöver vad riskgarantin ger. Officersförbundet blev i och med det tvunget att ta fallet till arbetsdomstolen.

Varje fall kommer att prövas individuellt 
Arbetsdomstolen har nu beslutat att arbetsgivarens uppfattning om avtalets innebörd är den rätta. Det innebär att varje fall kommer prövas individuellt och att det inte är säkert att arbetsgivaren kommer betala ut mer än vad riskgarantin ger. Det kan också innebära att någon kan få mer ersättning än vad riskgarantin ger.

Individen som AD-domen berör hade privata försäkringar som skulle gett en ersättning på drygt 1 miljon kronor utöver riskgarantin. Men arbetsgivaren ville bara betala drygt 500 000 kronor. Skälet för detta var att individen dessutom fått drygt 500 000 kronor från riskgarantin och personskadeavtalet. I detta fallet innebar det att individen endast fick ut halva värdet av sin privata försäkring men det finns i och med domen inget som hindrar arbetsgivaren från att i nästa fall göra en helt annan bedömning och betala ut ännu mindre.    

– Den situation som våra medlemmar nu hamnat i är fullständigt oacceptabel. Det måste vara tydliga och förutsägbara regler, särskilt i sådana här avgörande frågor, det är medlemmarnas ekonomiska framtidsplanering det handlar om. Officersförbundet yrkar nu att reglerna ska bli tydliga och utgår från att staten kommer ställa upp för sina anställda, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersförbundet. 

Förbundets gruppförsäkringar berörs inte
Officersförbundets gruppförsäkringar berörs inte av domen. Vi har förhandlat fram med försäkringsbolaget att dessa försäkringar gäller för försäkringsfall som har samband med krig eller krigsliknande politiska oroligheter i eller utanför Sverige om den försäkrade vistas där på uppdrag av svensk myndighet.

Frågan om arbetsgivarens ansvar kommer nu i in de centrala förhandlingarna som börjar denna vecka. De centrala förhandlingarna beräknas pågå till slutet av september. Mer om försäkringsskyddet i din anställning och Officersförbundets gruppförsäkringar kan du läsa om här.