Inga framsteg rörande insatsarbetstid

Publicerad: 2015-11-20

Officersförbundet kämpar för att omförhandla det nu gällande arbetstidsavtalet. Det är framförallt paragrafen om insatsarbetstid som omförhandlingen gäller, men även andra delar diskuteras.

– Försvarsmakten har haft en felaktig tillämpning av avtalet sedan 2013 vilket drabbat många medlemmar, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet har i flera års tid försökt få Försvarsmakten att sluta med den felaktiga tillämpningen – och även vid några tillfällen fått myndigheten att medge felaktigheten – men det har inte fått stopp på beteendet. Våra officersföreningar tvingas att påkalla nya tvister.

Belastningen på medlemmarna ökar

Det pågår fortfarande förhandlingar om arbetstidsavtalet och det finns möten utsatta under november och december. Så länge som förhandlingarna känns meningsfulla läggs tvisterna vilande.

– Vi hoppas naturligtvis att vi kan komma överens långsiktigt istället för att lösa en tvist i taget, säger Peter Löfvendahl.

Från att från början varit fråga om översyn av i första hand villkoren vid insats och övning har omfånget av arbetet dock ökat. Försvarsmakten säger sig se ett ökat behov av att minska kostnaderna för verksamheten. För Officersförbundet har det blivit tydligare att belastningen på våra medlemmar ökar. Det gör att det även finns ett behov av att tydligare reglera hur mycket arbetstid som får tas ut och hur vila ska ges.

Efterlyser röd tråd

– Vi har redan idag ett avtal som medger stor frihet för Försvarsmakten att disponera våra medlemmar, men det måste finnas en röd tråd mellan ersättningarna så att de hänger ihop, säger Peter Löfvendahl.

Ambitionen att minska kostnaderna för personal genom att sänka ersättningarna är något som Officersförbundet tycker är felaktigt och direkt kontraproduktivt.

– Försvarsmaktens personal är mycket villig att ställa upp för försvaret, men det finns en gräns. Försvarsmakten måste förstå att om man försämrar villkoren kommer fler att lämna. Det slår direkt emot den långsiktiga målsättningen att bygga ett hållbart försvar. Personal måste få kosta, säger Peter Löfvendahl.