Löner för GSS/K ska höjas på ett till förband i marinen

Publicerad: 2022-11-10

I slutet av maj slöts en överenskommelse på flera förband i marinen om att höja lönerna för GSS/K så att de stämmer överens med Försvarsmaktens egen lönestruktur från första april. På ett till förband ska överensstämmelsen nu börja gälla, men Officersförbundet kommer förhandla på två förband.

På Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen, Sjöstridsskolan blev de nya lönerna klara i somras. För en månad sedan kom Officersförbundet överens med Försvarsmaktens förhandlingschef att det gjorts en bindande överenskommelse vid Marinbasen om nya löner för GSS/K från första april. OF Marinbasen driver nu på för att Marinbasen ska fullfölja överenskommelsen och aktivera lönerna enligt överenskommelsen. På Amf 1 och Första ubåtsflottiljen har lönerna stoppats och Officersförbundet har påkallat tvisteförhandlingar. Vid Amf 4 finns ingen överenskommelse att tvisteförhandla, då högre chef hann stoppa processen innan en överenskommelse var gjord.  

– Det som ska redas ut nu är om det gjordes bindande överenskommelser om högre löner med OF Amf respektive Kustflottans OF innan högre chef gav order om att stoppa lönehöjningar, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister. 

Tvisten vid Första ubåtsflottiljen är påbörjad. När det gäller Amf 1 har Officersförbundet inte fått besked om när arbetsgivaren är klar med sina förberedelser inför ett första möte.  

Bakgrund

­Under våren diskuterade förbandscheferna i marinen med officersföreningarna och flera av dem fattade beslut om att höja lönerna för GSS/K så att de stämmer överens med Försvarsmaktens egen lönestruktur. Enligt Rals-avtalet har förbandscheferna det fulla mandatet att höja löner för sin egen personal. Eftersom det är Försvarsmaktens egen lönestruktur det rör sig om är frågan när, inte om, lönerna för GSS/K ska höjas, men när förbandschefernas beslut blev känt för högre chefer centralt gavs order om att lönehöjningarna skulle stoppas. På tre förband aktiverades lönehöjningarna och på fyra förband stoppades lönerna. Officersförbundet har sedan dess arbetat för att överenskommelsen ska gälla alla förband i marinen.