Medlemmar har fått drygt 250 000 kronor i eftersättningar efter avslutade tvister

Publicerad: 2022-10-05

Medlemmar har fått drygt 250 000 kronor i ersättningar efter avslutade tvister

Under sommaren har Officersförbundet avslutat ett tiotal tvister med Försvarsmakten, vilket innebär att medlemmar har fått drygt 250 000 kronor i ersättningar. Officersförbundet har också fått drygt 80 000 kronor i skadestånd. Trots detta återstår ett stort antal tvister att förhandla.

Försvarsmakten har brutit mot flera kollektivavtalet bland annat arbetstidsavtalet, rörlighetsavtalet, samverkansavtalet och utlandsavtalet och har därför fått betala ut ersättningar och skadestånd till medlemmar och förbundet.

• Vid Ledningsregementet har sju medlemmar inte fått ersättning för utebliven veckovila. Efter avslutad tvisteförhandling har Försvarsmakten därför betalat ut sammanlagt 219 007 kronor till de sju medlemmarna och 5 000 kronor till Officersförbundet. Ledningsregementet har också genom att inte fastställa eller förhandla arbetstidslistor för ett stort antal medlemmar begått avtalsbrott. Officersförbundet har därför fått 10 000 kronor i skadestånd.

• En medlem vid K 3 fick felaktig information om ersättningar i samband med internationell tjänstgöring. Efter tvisteförhandling har medlemmen fått 20 000 kronor i ersättning.

• En medlem vid F 21 fick inte rätt ersättning vid tjänsteresa. Efter tvisteförhandling har medlemmen fått 10 815 kronor i ersättning. En annan medlem vid F 21 arbetade 12 dygn i sträck, men fick inte ersättning för detta. Efter tvisteförhandling har medlemmen fått 1 000 kronor i ersättning.

Brott mot arbetstidsavtalet

Sju avslutade tvisteförhandlingar rör arbetstidsavtalet. Enligt avtalet får arbetstagaren beordras max 50 timmar jour per månad eller max 150 timmar jour under tre på varandra följande månader, max 1000 timmar i beredskap per år och max 50 timmar övertid per månad eller 200 timmar övertid på ett år.

• Vid F 7 har fyra tvisteförhandlingar om brott mot arbetstidsavtalet genomförts. Två medlemmar har tvingats vara i jour drygt 150 timmar respektive knappt 50 timmar mer än tillåtet. En fjärde medlem har beordrats att arbeta mer övertid och en tredje medlem har beordrats att göra mer i beredskap än vad som är tillåtet. Två andra medlemmar har också beordrats att göra för mycket jour. En av dessa gjorde 137 timmar mer och den andra 59 timmar mer än tillåtet. Sammanlagt har Officersförbundet fått 26 000 kronor i skadestånd.

• Vid Marinstaben har en medlem blivit beordrad att arbeta 61 timmar mer i övertid under året än vad som är tillåtet. Officersförbundet fick 5 000 kronor i skadestånd. Marinstaben har också beordrat en medlem att göra 540 timmar mer i beredskap än vad som är tillåtet. Officersförbundet har därför fått 5 000 kronor i skadestånd.

• Fem medlemmar vid Amf 1 har beordrats att arbeta mer jour och övertid under ett år än vad som är tillåtet. De hade arbetat mellan 934 timmar och 1010 timmar, men avtalet tillåter max 900 timmar övertid/jour. Officersförbundet fick skadestånd om 10 000 kronor för avtalsbrotten.

– Vi har haft och kommer fortsätta ha tvister rörande arbetstidsavtalet för att Försvarsmakten ofta utnyttjar våra medarbetare långt över vad som är tillåtet. Jag kan inte låta bli att reflektera över vilka andra avtal, regler, lagar och förordningar som inte följs i Försvarsmakten, säger Peter Löfvendahl, förbundssekreterare med ansvar för förbundets tvister.

Officersförbundet har också tvisteförhandlat för några medlemmar med löneskulder med resultat att någon skuld justerats nedåt och andra har fått avbetalningsplaner.

– Chefer i Försvarsmakten är oftast de som orsakar att felaktiga löner betalas ut. Erfarenheten är att medlemmen har rapporterat rätt närvaro men cheferna gör inte sitt jobb i Prio. Tyvärr är det ofta medlemmar i officersprofessionen som inte följer kollektivavtalen eller hanterar löneunderlag fel. Jag citerar skriften Vår militära profession ”Officersprofessionen är också förknippat med arbetsgivarrollen, vilket ställer krav på ett arbetsgivaransvar där man måste ha kunskap om och ta hänsyn till de lagar, förordningar, avtal och bestämmelser som berör verksamheten.” Det är dags för reflektion om vad det innebär att vara medlem i officersprofessionen, säger Peter Löfvendahl.