Avtalsrörelsen skjuts upp

Publicerad: 2020-05-12

Parterna på det statliga avtalsområdet har enats om att skjuta upp, prolongera, avtalsrörelsen i två månader. Detta som en anpassning till omvärldsläget och situationen på övriga avtalsområden.

Det här innebär att nuvarande löneavtal (RALS 2017-2020) fortsätter att gälla fram till den 30 november 2020. De yrkanden parterna skulle ha överlämnat i juni överlämnas nu i stället senast den 22 september.

Parterna är överens om att vid tecknande av nytt avtal ta hänsyn till de revisionstidpunkter som finns i det nu gällande RALS-avtalet. Därmed bör beslutet om prolongering inte innebära några förändringar i kommande revisionsdatum på lokal nivå.

Överenskommelse om prolongering har tecknats mellan Arbetsgivarverket på arbetsgivarsidan och OFR/S,P,O som är den förhandlingsorganisation på arbetstagarsidan som Officersförbundet ingår i.