Förbundet säger upp chefsavtal

Publicerad: 2020-04-07

Vid månadsskiftet sade Officersförbundet upp Försvarsmaktens chefsavtal. Avtalet uppfattas som otydligt och leder till att förbundets chefsmedlemmar felaktigt inte tror sig vara berättigade till ersättningar och tillägg de faktiskt ska ha.

Redan 2007 konstaterades den lokala tillämpningen av Försvarsmaktens chefsavtal ogiltig och upphörde att gälla. Sedan 2008 har en övergångslösning varit gällande. Med flera nya arbetstidsavtal sedan dess, innebärande en förändrad begreppsvärld och andra ersättningsnivåer så uppfattats villkoren i avtalet väldigt otydligt av våra medlemmar. Situationen har enligt Officersförbundet lett till onödiga tvister, men framförallt att en uppfattning spridit sig att chefer inte har rätt till ersättningar för sådant som försvarsmaktsdygn, jour och beredskap.

– Officersförbundet upplever inte att Försvarsmakten tar frågan på särskilt stort allvar då man tillåtit villkoren att vara otydligt reglerade sedan 2008. För att nu sätta tryck i frågan har Officersförbundet, tillsammans med övriga berörda arbetstagarorganisationer, därför valt att inför årets avtalsrörelse säga upp Försvarsmaktens chefsavtal, säger Susanne Nyberg, förbundets förhandlingschef.

Officersförbundets ambition är att anställningsvillkor och förmåner alltid ska vara reglerade i kollektivavtal som är tydliga med vad som gäller för de som omfattas av dem. Som läget är i dag anser Officersförbundet att chefsmedlemmar har blivit ekonomiskt lidande i onödan av formuleringar i det centrala chefsavtalet, vilket utgår från att lönen överenskommes i en långt gående dialog mellan arbetstagare och lönesättande chef. 

– Vi upplever att Försvarsmakten har svårt att förhålla sig till formuleringarna i det centrala chefsavtalet i sin lönesättning av chefer. Det centrala chefsavtalet är även framtaget för annan statlig verksamhet, mer av kontorskaraktär än den som Försvarsmakten ägnar sig åt och som våra andra avtal är anpassade till, säger Susanne Nyberg.

Intill dess att Officersförbundet och Försvarsmakten är överens om ett nytt chefsavtal gäller tillämpningen av det gamla. Uppsägningen får i nuläget därför ingen praktisk betydelse för de medlemmar som omfattas av det. En medlem som omfattas av chefsavtalet ska således fortsätta att begära ersättning för försvarsmaktsdygn, jour och beredskap när denne är beordrad till detta av sin chef.

Vi återkommer om hur arbetet med ett nytt chefsavtal fortskrider och vilka effekter ett eventuell nytt avtal får.