Nytt avtal klart för reservofficerare

Publicerad: 2020-03-19

 

Efter utdragna förhandlingar undertecknades häromdagen ett nytt kollektivavtal för reservofficerarna. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020.

 

– Det känns mycket glädjande att vi nu äntligen gått i mål med ett nytt avtal som reglerar anställning och villkor för våra reservofficerare. Ett antal otydligheter i det tidigare avtalet ledde dessvärre många gånger till djup oenighet mellan arbetstagare och arbetsgivare, samt en rad tvister, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Huvudpunkterna i det nya reservofficersavtalet handlar om anställningens utformning samt tillhörande system för tjänstgöring.

I korthet betyder det nya avtalet att tjänstgöring som reservofficer indelas i tre varianter:

RO1: Tjänstgöring inom ramen för tillsvidareanställningen. Tjänstgöringen är då kopplad till reservofficerens krigsbefattning, vilket innebär den befattning där reservofficeren är krigsplacerad. Tjänstgöring som RO1 är också kopplad till den utbildning och kompetensutveckling som är nödvändig för innehavd krigsbefattning, eller för krigsbefattning som reservofficeren planeras mot.

RO2: Tjänstgöring som RO2 är kopplad till reservofficerens aktuella krigsuppgift. Med krigsuppgift avses till exempel att vara pansarskytteplutonchef, stridsledningsbefäl, eller att vara stabsofficer etc. Tjänstgöring som RO2 ska bidra till ökade kunskaper och färdigheter mot individens krigsuppgifter. Tjänstgöring som RO2 bör även tillämpas när reservofficeren tjänstgör som exempelvis instruktör vid utbildning av värnpliktiga eller motsvarande, vilket också kan ske under reservofficerens första tjänstgöringsår. Det första tjänstgöringsåret kan också genomföras i en internationell militär insats.

RO3: Tjänstgöring som RO3 är inte kopplad till reservofficerens krigsuppgift, men alltjämt till dennes bredare roll som befäl i Försvarsmakten.

Tjänstgöring som RO2 och RO3 innebär tjänstgöring inom ramen för en tillkommande, tidsbegränsad anställning. Dessa två sammantaget möjliggör tjänstgöring för reservofficeren i max 3 år inom en åttaårsperiod (nuvarande ”3/8-anställning”).

– En stor fördel med det nya avtalet är att reservofficerarna nu har tydliga anställnings- och tjänstgöringsformer. Detta medför även en ökad tydlighet om vilka förmåner som arbetstagaren har rätt till när man ska bli överens om tiden för tjänstgöring i Försvarsmakten. Även systemet med direktrekrytering till framförallt internationella militära insatser bör härmed i princip vara borta, säger Susanne Nyberg.

Andra viktiga punkter i det nya avtalet är:

  • Tjänstgöring som RO1-3 kan i förekommande fall ske internationellt.
  • Oaktat tjänstgöringsform (RO1-3) anses reservofficerens tjänsteställe alltid vara bostaden.
  • Tjänstgöring som RO1 och RO2 är i normalfallet premiegrundande.
  • Arbetsgivaren kommer årligen att räkna upp den lön reservofficeren erhåller för tjänstgöring inom ramen för RO1.

Då det nya avtalet nu trätt i kraft sedan årsskiftet kommer parterna att acceptera viss avvikelse i tillämpning, då administrativa system, såsom mallar och utskick, ej hunnit förändras. Det är dock viktigt att påpeka att villkoren i avtalet, oaktat avsaknad av administrativt stöd, gäller från 1 januari 2020. Individen har således rätt till avtalad ersättning även om det exempelvis inte kommer finnas rätt formuleringar i stödsystemet att tillgå.

RO-anställningar som påbörjats eller överenskommits under 2019 och som sträcker sig in under 2020 omregleras individuellt av arbets-givaren och arbetstagaren så att dessa överensstämmer med innehållet i RO-avtalet, om möjligt med verkan från och med ikraftträdandet av RO-avtalet. Detta bör framför allt röra sig om anställningar som enligt avtalet definieras som RO2 eller RO3.
Om arbetsgivare och arbetstagare inte blir överens om någon omreglering, gäller det ingångna individuella avtalet enligt ursprunglig lydelse, vilket innebär att 2013 års kollektivavtal kan komma att tillämpas även framgent under en övergångsperiod.

Hela avtalet kan du läsa på vår webbplats (inloggning med BankID krävs).

FAQ – avtal för Reservofficerare  (inloggning med BankID krävs).