Förändringar i regler för tjänsteresor

Publicerad: 2020-01-21

Ersättningar och andra regler vid exempelvis tjänsteresor och boende regleras i det så kallade rörlighetsavtalet. Efter en partsgemensam utvärdering av det avtal som tecknades 2018 har nu ett antal förändringar genomförts. Avtalet börjar gälla 1 februari 2020. Här följer en beskrivning av de viktigaste.

– På det hela taget är vi nöjda med de ändringar i rörlighetsavtalet vi nu kommit överens om med Försvarsmakten. Vi anser att de nu är bättre och mer rimligt anpassade samt på totalen förbättrar medlemmarnas villkor, säger Fredrik Norén, biträdande förhandlingschef på Officersförbundet.

De viktigaste förändringarna i rörlighetsavtalet rör tjänsteresor inom 50 kilometer från tjänsteställe, boende vid tjänsteresa som innehåller planerad jour, restid vid idrottsverksamhet samt återinförande av milersättning vid användande av egen bil.

Tjänsteresa inom 50 km

Vid anvisat boende inom 50 kilometer från tjänsteställe/bostad erhålls nu en höjd ersättning om 500 kronor per natt. Då arbetsgivaren inte ska planera verksamhet som onödigtvis får konsekvenser för den enskildes privatliv ska dock avståndsmässigt korta tjänsteresor som medför övernattning noga kunna motiveras då huvudregeln i dessa fall är att arbetstagaren tillbringar natten i bostaden

Boende vid tjänsteresa som innehåller planerad jour 

Då frågan inte tidigare varit reglerad behövdes ett förtydligande av vad som gäller. I det nya avtalet konstateras att ”vid boende i jourrum under tjänsteresa vid verksamhet enligt kapitel 3.7.4 i arbetstidsavtalet erhålls ett logitillägg om 200 kr per natt”.

Återinförd bilersättning

Den bilersättning som tidigare funnits men tagits bort, återinförs nu. Det betyder att om arbetstagaren har ett medgivande av arbetsgivaren att köra egen bil i tjänsten, det vill säga tjänsteresa, erhåller arbetstagaren 13 kronor/mil. För varje passagerare höjs ersättningen med 1 krona/mil. Har arbetstagaren enligt avtal rätt till ersättning för resa utan att det är fråga om tjänsteresa och då egen bil bedöms vara det lämpligaste färdmedlet, utbetalas en ersättning, även den 13 kronor/mil.

Restidsersättning vid idrottsverksamhet 

Försvarsmakten har en utmaning i höga kostnader för restidsersättning kopplat mot idrottsverksamheten och förhandlingarna landade i att denna restidsersättning stryks. I utbyte har Officersförbundet tillförsäkrat medlemmarna den återinförda bilersättningen.