Celebert besök på OF Ä:s höstmöte

Publicerad: 2019-12-17

I mitten av november höll OF Ä sitt årliga höstmöte. Mötet toppades med besök och föredrag av MSB:s generaldirektör Dan Eliasson. Här följer ett referat av Dan Eliassons föredrag.

OF Ä är Officersförbundets förening för pensionerade, tidigare aktiva medlemmar. Föreningen har runt 1 000 medlemmar. Höstmötet hölls i Militärsällskapets lokaler i Stockholm och samlade ett 40-tal deltagare.

Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) var hedersgäst och höll ett mycket uppskattat föredrag. Ledningen för OF Ä vill med denna text rikta ett varmt tack till såväl Dan Eliasson för ett utmärkt föredrag, som till mötesdeltagarna för deras engagemang och intressanta frågeställningar.

Dan Eliasson föreläste på temat ”Sveriges totalförsvarsplanering – en lägesbild ”.
MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.r s
MSB har ungefär 1000 anställda i Karlstad, Kristinehamn och Stockholm samt på våra verksamhetsställen i Sandö, Revinge och Rosersberg där vi bedriver utbildning.

Nedan kommer en sammanfattning av Dan Eliasson föredrag.

MSB roll i samhället

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
Vår roll är att stödja och driva på, genom att sprida kunskap och stötta samverkan, finansiera utveckling och inom vissa områden utfärda föreskrifter eller utöva tillsyn”.
De frågor MSB jobbar särskilt mycket med är räddningstjänst, olycksförebyggande arbete, krisberedskap, civilt försvar, cybersäkerhet och säkra kommunikationer. MSB har beredskap dygnet runt, året runt för att kunna hjälpa till om något händer här hemma eller ute i världen och ansvarar för Sveriges it-incidentberedskap.

Ofta har andra än MSB ett tydligt ansvar vid olyckor och kriser. Räddningstjänsten, polisen och ambulanssjukvården har tydliga roller vid en olycka till exempel. Men ibland behövs stöd för att samordna alla aktörer vid riktigt stora händelser, och ibland behövs det extra förstärkningar som helikopterstöd eller expertstöd. Stora händelser brukar också leda till att många behöver få korrekt information om vad som hänt. Det är några exempel på vad MSB kan göra för att stödja andra vid en händelse.

MSB jobbar också med att förbereda oss på sådant som ändå inträffar, genom utbildning, övningar, handböcker och rådgivning. Vi utbildar brandmän och räddningspersonal. MSB delar varje år ut pengar för att bygga eller utveckla krisberedskapen som annars inte skulle bli av, det kan handla om teknisk utveckling, utbildningar eller att utveckla nya metoder som gör samhället säkrare eller stärker beredskapen för kris och krig. Ett exempel på detta är implementeringen av ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
Efter olyckshändelser och kriser är det viktigt att ta reda på vad som hänt, och lära sig något av det. Forskning, statistik och utvärderingar är också exempel på vad MSB arbetar med. MSB tar fram regler, föreskrifter, till exempel för hur man ska hantera farliga ämnen och följer upp hur reglerna följs. MSB genomför också tillsyn inom olika områden t.ex. av SOS Alarm.

Kommunikation är viktig och därför har MSB flera webbplatser, bland annat krisinformation.se som informerar om olyckor när de händer och VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Hemsidan dinsäkerhet.se ger privatpersoner tips om hur man skall klara en kris.

Dan Eliasson nämnde minnesord för att beskriva verksamheten, ROCK;
R= Räddningstjänst kommunalangelägenhet. MSB utbildar, inriktar, teknik- och taktik inom räddningstjänstområdet. Idag finns det 15000 brandmän i räddningstjänsten, 5000 på heltid och 10.000 deltidsanställda.
O= Operativt arbete internationellt. MSB skickar ut personal efter avrop från FN och EU vid internationella kriser. Ca 100 personer är ute nu och det finns 1400 i MSB pool för Sveriges räkning. Operativt arbete hemma, ansvarsprincipen gäller för ansvarig myndighet men MSB hjälper till med koordinering, stöd och resurser för krishantering (räddningsinsats) samt mäklar resurser internationella som nationella. Ett exempel är skogsbränderna 2018.
C= Cybersäkerhet, FM ansvarar för det mest skyddsvärda. MSB har ett allmänt ansvar för kommuner, landstingen, regioner, länsstyrelser, företag samt privatpersoner för att det upprätthålls en god cybersäkerhet.
K= Krishantering, MSB har ansvar för civilt försvar och tillsammans med FM för totalförsvaret och dess renässans.
Minnesord hotlanskap GUD+2;

GUD
G= Globalisering, innebär att våra system är sammanflätade internationellt inom exempelvis; finanssektor, transport-, energisystem. Detta är Integrerade system som har skapat internationell sårbarhet, men också nationell sårbarhet som till exempel inom sjukvården; materielbrister, flöden samt upphandling.
U= Urbanisering, idag bor ca hälften av världens befolkning i stora städer, genom fortsatt urbanisering till år 2050 beräknas 75% bo i de stora städerna och Sverige utgör inget undantag. Detta dränerar landsbygden på kompetens och förmågor och gör landsbygden mer sårbar. Svårare att upprätthålla den offentliga servicen som exempelvis polis, sjukvård, skolor och äldreomsorg.
D= Digitalisering, SWE ligger på framkant tillsammans med övriga Norden. Digitaliseringssårbarhetsgap, gapet mellan digitalisering och säkerhet ökar vilket gör oss mer sårbara.
+2
Klimatfrågan, något som berör oss alla och gör oss sårbara vid stora klimatförändringar.
Säkerhetspolitiska läget, Rysslands aggressioner och Kinas ambitioner påverkar oss. Ryssland har dock aldrig blockerat beslut i Europiska rådet.
Mot denna bakgrund beslutade Regeringen 2015 att prioritera och återta totalförsvarsplaneringen med uppdrag till MSB och FM att utarbeta en idéskiss för återtagandet och svaret kom 2016 i ”gemensam grundsyn” från myndigheterna.

Regeringsuppdrag 2017 till MSB och FM med huvudpunkterna;
a) Ta fram en modell för totalförsvarsplaneringen,
b) Förutsättningar för krigsplacering och krigsorganisation,
c) Säker kommunikation,
d) Ledningsplatser och alternativa ledningsplatser.
Militärstrategiska områden utgör grunden för planeringen för MSB. Totalförsvarsövning skall genomföras 2020 samordnat med FMÖ 2020. Parallella processer genomförs på MSB och FM för ny totalförsvarsplanering. På sikt får vi tillbaka delar av den totalförsvarsplanering Sverige en gång hade.