19 500 ny lägsta lön för GSS

Publicerad: 2019-07-02

19 500 ny lägstalön för GSS

”Ralsförhandlingar” för avtalsperiodens tredje och sista år är nu avslutade på Försvarsmaktsnivå. Den överenskommelse som parterna slutit innebär bland annat att ingångslönen för GSS höjs till 19 500 kronor.

– Det är glädjande att Försvarsmakten tagit till sig att löneläget är avgörande ur såväl ett rekryterings- som ett behållarperspektiv. Man har uppenbarligen lyssnat till såväl förbundets som enskilda medlemmars missnöje. Att ingångslönerna till GSS höjs till 19 500 är en absolut nödvändig åtgärd, även om Officersförbundet fortfarande anser att det är alltför lågt, säger Susanne Nyberg, Officersförbundets förhandlingschef.

Att parterna nu är eniga på Försvarsmaktsnivå innebär att årets Ralsmedel nu kommer att gå ut till respektive organisationsenhet och att förhandlingar om våra medlemmars nya löner kan påbörjas. Lägstalönen för yrkesofficerare kommer enligt avtalet att höjas till 25 000 kronor från och med den 1 oktober 2019 och för GSS som sagt till 19 500 kronor.

Försvarsmakten har i de samtal som förts även bekräftat behovet av relevanta följdjusteringar utifrån de nya ingångslönerna. Detta utifrån det stora rekryteringsbehov som föreligger samt som ett verktyg för att behålla befintlig personal. Att behålla erfarna medarbetare är av avgörande betydelse för Försvarsmaktens verksamhet.

Tilldelade Ralsmedel för i år ligger strax över nivån i det treåriga avtal som slöts 2017.
– Detta är fortfarande långt under de behov om minst 325 miljoner kronor som vi anser nödvändiga för att på allvar kunna justera våra medlemmars löner till en rimlig nivå. Nu får vi hoppas Försvarsmakten, och framförallt våra politiker, inser de verkliga behoven inför kommande försvarsbeslut och avtalsrörelse, säger Susanne Nyberg.