Officersförbundets löneundersökning 2019

Publicerad: 2019-05-03

Var femte militär vågar inte klaga på lönen

Det finns ett utbrett missnöje med löneläget bland Officersförbundets medlemmar och många har gett upp försöken att påverka lönen. Nästan var femte medlem uppger att de inte vågar klaga på sin lön.

I en medlemsenkät som genomfördes i februari-mars ställdes en rad frågor om hur förbundets medlemmar ser på sin lön. Av de 524 personer som besvarade webbenkäten anser bara en fjärdedel att deras lön är rimlig. En stor andel av de som besvarat enkäten anser rent av att deras lön är felaktig. Yngre medlemmar och GSS-medlemmar är här klart överrepresenterade.

Nöjdhet med lönen

Nöjdhet med lönen

– Det borde vara väldigt oroväckande för Försvarsmakten och politikerna att så många av våra medlemmar känner ett så starkt missnöje med hur de är lönesatta. Ska Försvarsmakten lyckas med att inte bara rekrytera medarbetare till en växande försvarsmakt, utan även behålla den kompetens som finns, då gäller det att man på riktigt ser över det låga löneläget, säger Lars Fresker, förbundsordförande för Officersförbundet.

Nästan var femte medlem som svarat på enkäten uppger att de inte vågar klaga på sin lön. Av de yngre medlemmarna är det hela fyra av tio som inte vågar klaga. En tredjedel har helt gett upp försöken att påverka vad man tjänar.

Vågar man klaga på lönen?

tillvägagångssätt för att påverka lönen

– Det är en mycket allvarlig varningssignal att så många, särskilt yngre militärer säger att de inte törs klaga på lönen. Resultatet ger anledning till att ifrågasätta hur arbetsgivaren egentligen sköter lönefrågor ute på förbanden, säger Lars Fresker.

Däremot pratar Officersförbundets medlemmar gärna om lönefrågor. Tre av fyra diskuterar lön med vänner, familj eller kollegor och sju av tio har pratat lön med närmsta chef. Men bara tre av tio har pratat lön med facket. Och när det kommer till hur man försöker påverka sin lön så är det bara 20 procent som försöker påverka sin egen lön genom påtryckningar via Officersförbundet.

– Det är positivt att så många medlemmar är aktiva och diskuterar och pratar med varandra och med andra om lön. Men diskussionen får inte stanna vid fikabordet. Ta upp lönefrågan med våra fackliga representanter och i officersföreningarna. Då kan vi tillsammans vara ännu tydligare i förhandlingar på förbanden och visa på behovet av förändringar, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör och fortsätter.

– Vi visste att missnöjet med lönenivåerna inom försvaret är så pass utbrett att riktiga förändringar måste till, och det snart. Men nu kan vi visa hur stort missnöjet är samt att det inte visas för cheferna. Om inte chefens chef får reda på missnöjet, hur ska nästa chef i ledet då förstå? Och hur ska Försvarsmaktsledningen då inse hur illa det är ställt, och ta tag i frågan på allvar?